Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Max Creative – творчество на максКои са думичките, които свързани в едно изречение, чес­то говорят за така желания от всеки успех? Кой от нас не търси развитие и напредък? Но не в резултат на шан­са или късмета. И кое е това изречение? Може би „Богат опит“, „Решения, които работят не само днес и сега“, „Маркетингови идеи и рекламни предложения, които са наистина ефективни“?

Всеки има своята максима (изречение на успеха). На­шето създадохме от някои от идеите, заложени в работ­ната политика на Max Creative. Ако то се доближава и до вашата, тогава си заслужава да обърнете повече внима­ние на следващите редове, както и да посетите http://www.max-bg.net за още думички, водещи към успеха.

Господин Димитров, моля, разкажете ни малко повече за Max Creative? От колко време работите на българския пазар и в какви насоки?


„Max Creative“ развива своята дейност от 1996 г. в об­ластта на рекламата и полиграфските (B2B) услуги. Ос­новните дейности са насочени към фирми от печатния бранш – графичен и промишлен дизайн, предпечатна под­дръжка, експониране до пълен формат, производство на календарни продукти, довършителни, книговезки и фото­графски услуги, цифров печат, лазерно гравиране.

С какво, според Вас, се отличавате от другите фирми на пазара, предлагащи сходни услуги?


Приемаме работата си като призвание, като нещо, кое­то те зове, което си способен да вършиш ден след ден, час по час, и то с удоволствие – като цел, която ти дава възможност да изразиш себе си. Фактът, че работим предимно за колеги, ни прави още по-взискателни и от­говорни. Без право на грешки, в постоянна готовност за бързи анализи и решения. В нашия бранш нуждата от ко­ректно и независимо мнение спестява много емоции и средства.

Какво откриват Вашите клиенти и партньори във Ваше лице?

Изборът на партньорство за нашите клиенти е лесен, за­щото предлагаме ясни правила на сътрудничество, бър­зи работещи решения, оптимизация на разходите, опит, който превръщаме в предимство за партньорите ни.

Отделът по предпечат и експонации към момента обслужва клиенти от 17 града в страната. Това са пре­димно офсетови, летърпрес и литографски печатници. Разполагаме с 4 експонатора (AGFA и FUJI до пълен формат, AGFA и HEIDELBERG 50/70 см) и 3 дигитални принте­ра (XEROX, FUJI, RICOH).

Може би най-значимият факт е детайлното познава­не на всички полиграфски процеси като технология и бо­гатият практически опит в предпечата и графичния ди­зайн. Всъщност за нас единствен критерий за оценка е фактът, че поддържаме дългогодишни партньорства. С развитието на технологиите подбираме услугите, кои­то предлагаме, избираме тези, където има възможност за творческа изява и уникалност – например лазерното гравиране като процес, изнесен извън сувенирния кон­текст, позволява невероятно съчетаване на материи, технологии и форми на поносима (дори в криза) цена.

Освен с български партньори, контактувате ли и с чуждестранни клиенти?

С крайни клиенти сме завършили редица успешни проек­ти за Русия, Испания, Норвегия, Молдова, Япония, Фран­ция, предимно в областта на дизайна на етикети. В мо­мента финализираме работата по дълъг проект върху серия млечни продукти за търговска верига в Литва. Бла­годарим на всички, които ни се доверяват...

Трудно ли е за една българска фирма да предлага услуги на клиенти, намиращи се извън пределите на страната ни?

За чужди клиенти работим проекти, свързани с про­дуктовия дизайн, и каталози за боя за коса. Всеки клиент е различен. Когато са ясни правилата и начинът на оцен­ката им – няма значение коя е страната. Трудно е първия път – обработва се много информация, преценяват се много рискове, но е важно да се излезе с позиция пред кли­ента, която да е подкрепена с факти и опит. Последният сам ще вземе решението.

Гарантирате ли качество за Вашите услуги и по какъв начин?

Гаранция за качество на услугите е сериозното отноше­ние и компетенция на всеки етап от работата ни – от творческата част до поддръжката на машинния парк.

Залагаме на партньорство с доказани лидери в своя­та област и прецизен сервиз на техниката. Но на практи­ка клиентите ни нямат нужда от гаранция, а от добре и навреме свършена работа.

Контролът на услугите е стриктен и постоянен във времето. Производствените процеси са дублирани с цел избягване на форсмажорни обстоятелства. Точно­то колориметрично и денситометрично отчитане на показателите, познаване на материалите и правилният им избор е условие за устойчивост на продукта във вре­мето.

Голяма част от клиентите ни отчитат повишава­не на качеството на крайния продукт при комплексното възползване от всички допечатни услуги.

За успешното позициониране на една компания на пазара значение има и участието ù в конкур­си. Вземали ли сте участие и имате ли награди от тях?

Усмихвам се, защото в това отношение самите ни кли­енти са по-дисциплинирани от нас, което е чудесно... Наш графичен дизайн спечели Наградата на журналистическа­та гилдия и на Международния медиен фестивал в Албена (2007 г.) за графична визия на в. „Народно дело“, 2003 г. – златен медал от Пловдивски панаир за графичен дизайн на мъжка козметична серия на „Фреш Ап козметикс“, чрез печатница „Стови“ – място в конкурса за календа­ри на Принт Ком.

Може би липсата на време за подготовка определя и несериозното ни отношение към подобен род събития. Малко като оправдание прозвуча, но наистина не отдава­ме стойност на тези неща.

Казаното от Вас означава, че влагате всичките си сили в помощ на Вашите клиенти? Техните ус­пехи ли са най-важното за Вас?

Да, най-сладката награда е доволният партньор, който сутрин, на път за офиса, се отбие инцидентно да сподели чаша кафе за добро начало на деня... или да чуеш одобрени­ето на колеги – това е велико!

Разкажете ни малко повече за календарите Ви? Сами ли правите снимките за тях и как всъщ­ност става подборът?

Каталогът с календари „Face the future“® съдържа около 30 вида, поддържани на склад артикули. Издаваме го вся­ка година, в началото на кампанията, предназначен е за рекламни агенции и печатници. Не се разпространява по търговски обекти и крайни клиенти.

Реализацията на продуктите в каталога е изцяло от Мax Creative. Графичните дизайни на всички артику­ли са регистрирани промишлени и графични дизайни на Общността.

Всяка година добавяме нови продукти, като добре по­знатите стари са на ротационен принцип. Естествено, има и такива, които са с постоянно присъствие и фаво­рити по клиентско търсене.
 
Кои са основните предизвикателства, които сре­щате при подготовката и реализацията на ка­лендарите?

Изборът на снимков материал и обработката му е най-тежката и трудоемка част от каталога. Разполагаме с наша, изключително богата база със снимков материал от над 200 български дестинации, която използваме само за каталога „Face the future“®.

По отношение на производството и реализацията —при нас процесите на обработка и изпълнение на заявки­те са автоматизирани и напълно уеб-базирани, което ни дава възможност да бъдем изключително експедитивни като доставчик.

Защо смятате, че Max Creative може да бъде иде­алният партньор в сферата, в която работите?

Защото освен креативни, сме компетентни и лоялни. С последното понякога вредим на самите себе си.

 
23.01.2012.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар