Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Полиграфията и младосттаКакто ви информирахме в предишния брой, в Пловдивския филиал на Технически университет — София се дипломира втори випуск със специалност „Полиграфия“. Предлагаме ви интервю с отличника на випуска Росица Диева. Госпожица Диева е родена през 1987 година в гр. Смолян. Завършила е Природо-математическа гимназия „Васил Левски“ в родния си град, а сега вече е дипломиран инженер-полиграфист

Как и защо избрахте точно тази специалност?

Преди да започна да изучавам поли­графия, не бях запозната със същ­ността на специалността, но про­фесията представляваше интерес за мен. Известно ми беше, че в стра­ната има недостиг от квалифици­рани кадри в тази област и завърш­вайки такава специалност, ще имам възможност за добра професионална реализация в бъдеще.

По време на следването си убе­дихте ли се, че сте направили правилният избор?

В края на първата година вече бях убедена, че съм направила правилния избор. Бях завладяна от тази специ­алност, ставаше ми все по-интерес­но и ме караше да навлизам все по-дълбоко в нейната същност.

Какви са перспективите Ви за професионално израстване след дипломирането?

Много скоро след дипломирането ми бе даден шанс за професионална реа­лизация. В печатница „Юрий Гагарин“ АД ме назначиха като млад техно­лог и започнах да прилагам на прак­тика знанията, които бях получила в университета. Черпя увереност от колегите си, които имат дълго­годишен опит в тази професия, и се надявам да продължа да израствам професионално.

Намирате ли работата за интересна?

Всеки ден навлизам все повече в същ­ността и се сблъсквам с нови неща. Всеки казус ме подтиква да търся но­востите и постиженията в тази об­ласт. Работата ми е разнообразна и това я прави много интересна.

Съвпадна ли действителното състояние на полиграфията с изградената по време на обу­чението Ви в университета представа?

Намирам много общи неща, но в също­то време откривам разлики между те­орията и практиката, което смятам, че е нормално за всяка една професия.

В страната има изградена професионална организация в лицето на Съюза на печа­тарската индустрия в Бъл­гария. Достига ли до Вас ин­формация за дейността? Смятате ли, че Съюзът пра­ви нужното за поддържане и развитие на професионално­то общуване?

Информацията за дейността на Съ­юза, която достига до мен, е благо­дарение на специализираната преса. Едва отскоро съм започнала своята професионална реализация и все още не съм достатъчно запозната с дей­ността на тази организация, за да дам оценка.

А какво е мнението Ви за спе­циализираната преса? Дости­га ли тя до полиграфистите в предприятията, отговаря ли на очакванията и интереси­те им, задоволява ли потреб­ността им от информация?

Мисля, че специализираната преса достига до тези, които се интере­ суват от нея. В специализираните издания се застъпват новостите и постиженията в областта на поли­графията, а именно от това се нуж­даят специалистите.

Наскоро завърши поредното издание на специализирано­то ни изложение ПринтКом във Вашия град, организато­ри на което са Международен панаир — Пловдив, Съюзът на печатарската индустрия в България и списание поли­графия. Какво е мнението Ви за изложението? Отговаря ли неговото ниво на нивото на българската полиграфия?

Смятам, че тази година изложение­то отчете спад. Не знам каква е при­чината да се стигне до този отлив в интереса, може би интернет вече замества много изложения и издания и по някакъв начин е променил общу­ването. Следващата година очаквам по-сериозно участие и повече посе­тители. Смятам, че полиграфическа­та общност ще загуби, ако се лиши от това изложение.

Какво е Вашето лично пос­лание като представител на младите хора към по-възраст­ните колеги, към браншовата организация и към Общност­та като цяло?

Ние, младите хора, бихме искали да почерпим знания от нашите по-въз­растни колеги, да се развиваме и из­растваме професионално. Радвам се, че вече съм част от тази общност, благодаря на преподавателите, ко­ито ни предадоха знанията си като основа, върху която да градим бъде­щата си кариера, и пожелавам успех на всички мои колеги.

Благодаря Ви и Ви желая ус­пех!

 
25.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар