Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Кое Какво Как

  •  
  •  
  •  
  •  


Членовете на алианса PrintCity: Kurz, m-real, manroland, MKW, Sappi, Sun Chemical, Trelleborg и UPM, както и парт­ньорът по проекта Müller Martini, публикуваха специална­та студия Определяне на емисиите на въглероден диок­сид и намаляване на разхода на енергия във веригата за създаване на стойности в печатарската и медийната индустрия. Това ръководство цели да подобри екологич­ните параметри в работата на печатници, предприятия за книговезка обработка, притежатели на търговски марки и техните доставчици и може да бъде получено безплатно в отпечатан вариант от всички фирми, учас­тници в проекта, или от www.printcity.de/shop.

От 2009 г. насам PrintCity обобщава технически, на­учни и икономически резултати, засягащи работата на глобалната печатарска индустрия и производството на опаковки. Съвместно с експерти от различни междуна­родни индустриални организации Алиансът е разработил и е утвърдил тази студия, простираща се отвъд грани­ците на бранша. Фокусът е върху следните теми:

• Определяне на емисиите от въглероден диоксид — как се разбира и използва този полезен „инструмент“;

• Намаляване на разхода на енергия — изследване на ця­лостната верига от процеси и предоставяне на прак­тически съвети;

• Хармонизиране на международно ниво — как точно да се разбират и внедряват международните стандарти.

На базата на професионалните знания на членовете и партньорите в PrintCity, както и на признатите нацио­нални и международни изследвания, се затвърждава дове­рието в бъдещето на печатарския бранш в комплексния мултимедиен свят.

1. Определяне на емисиите на въглероден диоксид и тяхното значение за печатарската и медийната индустрия. Определянето на емисиите е „инстру­мент“ за оценка на въздействието на продуктите или процесите върху околната среда. На първо място това довежда до намаляване на разхода на енергия и на емисиите на парникови газове. Ефективното оп­ределяне на емисиите на въглероден диоксид подпо­мага управлението на инвестициите, средствата за производство и рециклирането, допринася за взема­нето на ефективни бизнес решения и разкрива въз­можности за всеки.

Студията на PrintCity обяснява определянето на еми­сиите от въглероден диоксид, как браншът да ползва съ­ответните професионални знания и върху кои аспекти да се концентрира.

2. „Зеленото производство“, т.е. производството без излишества, и енергията са в тясна връзка помеж­ду си. „Зеленото“ и производството без излишества често вървят ръка за ръка при подобряване както на екологичната, така и на производствената ефек­тивност. Предлагането на енергия е ограничено, тя е скъпа и занапред ще поскъпва все повече. Оптими­зирането на разхода на енергия е ключ към намалява­не на потребностите, на емисиите на парникови га­зове, както и на произтичащите от тях производ­ствени разходи. То допринася за създаване на култура на един бизнес свят без излишества, който от еко­логична гледна точка е по-ефективен, когато се от­деля по-малко въглероден диоксид и се потребява по-малко енергия.

Студията на алианса PrintCity показва връзката меж­ду „зеления“, разбирай „екологичния“ начин на мислене и търсенето на производства без излишества, как бран­шът да използва по-ефективно енергията и къде са приоритетите.

3. Хармонизиране на международно ниво — проблемът и решението му. Съвременните начини за определя­не на емисиите на въглероден диоксид, специфични за бранша или на национално ниво, са объркващи, скъпи и сложни, а би трябвало да бъдат еднозначни, прециз­ни, достоверни и разбираеми за всеки. Необходимо е да се търси хармонизиран международен начин за определяне на емисиите на въглероден диоксид във всички нива по веригата за създаване на стойности в печатната и медийната индустрия.

В материала на PrintCity се прави преглед на между­народните стандарти и се представят постижения­та на международното стандартизиране в рамките на ClimateCalc Consortium и разработката на стандарта ISO 14067.

4. Хартията има обещаващо бъдеще в мултимедийния свят. Печатът невинаги се възприема от консума­торите като екологично безвреден. Но той е един­ствената медия, при която само веднъж се отде­ля въглероден диоксид. При другите медии се ползва енергия при всяко разглеждане.

Според изследвания на Гартнер на целулозната, хар­тиената и печатарската индустрия се пада около 1% от глобалния разход на енергия. А само интернет центрове­те за данни отбелязват около 4% от световния разход на енергия.

Но това сравнение не включва огромния разход на енергия и емисиите на всички „приемащи“ електронни ус­тройства (смартфони, таблети, лаптопи и персонални компютри) в офисите и домовете. Разходът на енергия на електронните медии нараства с всяка година, дока­то в печатарската индустрия остава на едно ниво, като при това тя става все по-ефективна по отношение полз­ването на енергия и намаляването на емисиите на въгле­роден диоксид.

В бъдеще както електронните, така и печатните медии ще играят важна роля в обществения живот. И те трябва да съществуват паралелно и в съзвучие, да се обединяват, където това е възможно, и да се обога­тяват взаимно.

Подчертана е важната роля, която би трябвало да се отреди на печата в постоянно променящото се мулти­медийно общество. Печатът е стойностен и трябва да се оценява положително от екологична гледна точка!

Новата студия Определяне на емисиите на въглеро­ден диоксид и намаляване на разхода на енергия на алиан­са PrintCity е проект на широка основа по тази комплекс­на тема с нарастваща важност за печатарския и медиен бранш, в който участват много предприятия и партньо­ри. Тази нова екологична разработка е един вид продълже­ние на много успешните първи публикации на Алианса по темата Устойчивост, енергия и околна среда, както и Енергийна ефективност — възможности за оптимизация на ролни офсетови печатници.

Алиансът планира през следващите години и други проекти в областта на екологията.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар