Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Pre-drupa пресконференция на MAN RolandMAN Roland ще се представи в палата 6, под мотото WE ARE PRINТ. Печат с добавена стойност (Value Added Printing) за листови машини, приложни иновации (Applied Innovations) за ролни машини и Printvalue за всички въпроси, отнасящи се до услугите, консумативите, обвързването в мрежи, консултациите и не на последно място — енергийната ефективност за необходимите постоянни качества на печата.
Презентаторите по време на пресконференцията в Аугсбург — проф. Герд Финкбайнер (председател на УС), Пол Щайдле (ръководител направление Ролни офсетови машини), д-р Маркус Рал (ръководител направление Листови офсетови машини) и Томас Хаузер (вицепрезидент отдел Корпоративен маркетинг&Комуникации) „подгряха“ специализираната аудитория със стегната и целенасочена информация за последните разработки на концерна, оставяйки у всички приятното усещане за „предвкусване на drupa“.

Ефективност на листовия печат с Value Added Printing

Value Added Printing олицетворява повиша­ването на ефективността на производ­ството едновременно със стойностните измерения на печатния продукт. В областта на рекламата, издателската дейност и опаковъчната индустрия това означава „изискани и изящни“ печатни приложения ед­новременно с интелигентни решения за ав­томатизацията на листовите машини.

В близкото минало за малките и изклю­чително късите тиражи подготовката на печатарската машина отнемаше повече време, отколкото печатът на същинската поръчка. И макар че автоматиза­цията отбеляза значителен напредък, най-важната задача продължава да бъде — по-дълъг печатен процес и по-крат­ко време за подготовка. За печатници, които се издържат най-вече от тиражи до 5 000 екземпляра и за които 10 раз­лични поръчки на работна смяна не са рядкост, машината ROLAND 700 DirectDrive е най-подходящото средство за про­изводство. Директното задвижване позволява едновремен­ното извършване на различни операции по подготовката за печат, които преди се извършваха само последователно. Влиянието върху времето за подготовка е значително. Пър­вите потребители на тази машина съобщават за увелича­ване на производителността си с до 35%.

Към всичко това се добавят и модулите за бърза смя­на (QuickChange) на ROLAND 700 DirectDrive и ROLAND 700 HiPrint, които осигуряват значителни икономии в процеса на подготовка и намаляване на макулатурата:

• QuickChange Job е модул за бърза смяна на поръчките и печатния материал;
• Модулът QuickChange Color може да осигури иконо­мии чрез прецизната настройка на регулаторите за подаване на мастилата, Triple-Flow мастиления апа­рат и модифицираната последователност старт-позициониране;
• QuickChange Coating позволява бърза смяна на вида лак, а QuickChange Clamp — бърза смяна на печатната фор­ма за лакиране.

Диференциране чрез по-стойностни печатни продукти и „плюс формати“

Друга тема на drupa — по-големите формати. При малките формати, форматът 0В плюс (590 x 740 mm) и при средните формати — 3В плюс (780 x 1 040 mm) в много случаи означа­ват още един ред размножения на листа и оттук — по-голям капацитет при същия разход на време и работна сила.

Това важи и за големия формат XXL и ROLAND 900, XXL с формат 7В плюс. Размерите 1260 x 1620 mm позволяват це­лесъобразно използване чрез 48 размножения на лист А4.

Изискано облагородяване

Машината ROLAND 700 HiPrint предлага чрез своите много­бройни инлайн модули най-добрите предпоставки за високо­качествен печат. Един, два или повече лакиращи модули, как­то при модел Ultima, са база за богати варианти на инлайн лакиране с дисперсни и/или UV лакове. Модулът InlineFoiler Prindor за студено фолиране е с качество, което досега из­глеждаше възможно само с горещото фолиране, при това — без обусловените от технологията недостатъци (високи температурни стойности, които са от своя страна огра­ничение за печатния материал). С четирицветния инлайн печат върху фолиото се постигат блестящи металик ефек­ти. Постоянното високо качество се осигурява чрез непре­къснатия контрол от страна на системите за измерване на цветовете и регулиране на подаването на мастилата ROLAND ColorPilot и ROLAND InlineInspector.

Приложни иновации (Applied Innovations) на ролните печатарски машини

По-високо качество при по-ниски разходи за единица продук­ция — това са изискванията на клиентите на печатниците. Търсят се решения за управление на производствените раз­ходи чрез прилагането на нови технологии, автоматизация и обвързване в мрежи. „Приложни иновации“ са „ключовите думи“ за ролните печатарски машини, които изразяват не­прекъснатата целенасочена мощ на иновациите, ориенти­рани към бъдещето. При това става дума само за иновации, съобразени с изискванията на потребителя, които са безо­пасни и се утвърждават в ежедневното приложение.

Най-подходящият пример за това е напълно автоматич­ният робот за смяна на печатните форми APL, който може да се достави към всички вестникарски машини. Той нама­лява времето за смяна на печатните форми до минимална част от времето, което е било необходимо досега. При ма­шина с двойна обиколка на цилиндъра като COLORMAN, на­пример, сега са необходими само 2,5 минути и то за всич­ки секции! Освен това, системите за регулиране, обвързани с илюстрационните данни, допринасят за стандартизира­не на процесите, по-кратко време за подготовка и по-малко макулатура. Регулирането на регистъра на рязането вече от доста време се е наложило в практиката. Предвиждат се още етапи на развитие в тези разработки — измервания в изображението, обвързани с илюстрационните данни, уп­равление на канта на хартиената лента, регулирането на пасера и плътността на цвета. Автоматичното достига­не до работна скорост посредством QuickStart е особено важна разработка, при която макулатурата при пускането на дадена поръчка се намалява от няколко стотици до някол­ко десетки екземпляра.

Ефективност на големите формати

По-ниски разходи за единица продукция, при еднакви изходни ресурси — това важи и за ролните машини. По-големи ши­рини на ролите и по-големи формати — XXL — това е, кое­то се търси.

Успешно работещата вече от няколко години машина COLORMAN, XXL с 24 вместо 16 страници и максимална ши­рина на лентата от 2211 mm намалява разходите с до 20% чрез компактната конструкция, заемаща сравнително мал­ка площ и изискваща значително по-лесна поддръжка.

Съвсем наскоро в печатница Fink се е състояла „светов­ната премиера“ на първата 80-странична машина LITHOMAN. Тук наистина става дума за нов клас постижения: 2250 mm ширина на ролата, 1240 mm обиколка на цилиндъра и капаци­тет от 3,2 млн. четирицветни страници A4 на час. Тази кон­фигурация от четири двойни печатни секции с два сгъвачни агрегата в система 2:5:5 осигурява огромни производстве­ни възможности. Ако се приравни производството към фор­мат А4, заедно с 80-страничното производство, възможни са 2x40, 4x20, 8x10, 6x12, 4x16 или 2x32 страници. 80-странич­ната машина LITHOMAN реализира нов потенциал по отно­шение на постоянно високо качество, намаляване на макула­турата и висока производителност.

PRINTVALUE за добавена стойност

PRINTVALUE съдържа четири основни направления:
• printservices — услуги в рамките на цялото съществува­не на дадена система за печат;
• printcom — за технико-технологични системни компоненти;
• printnet — за обвързване в мрежи и
• printadvice — за консултантски услуги.

рrintservices включва освен сервизното обслужване и предлагането на други услуги. То обхваща анализ на процеси­те, финансиране и управление на проектите, обучение, под­дръжка и други. Това означава индивидуална консултация за клиентите, предоставяне на концепция и планиране на ця­лостни решения за печат, модели на финансиране (съобраз­но конкретния случай), реализация на проекта, наблюдение и контрол при интегрирането на системите, високо качест­во на продукцията, осигуряване на конкурентоспособност чрез подходящи пакети за ъпргрейд и сервизиране на база­та на TeleSupport и TelePresence.

printcom (съкратено от print competence) е знак за ка­чество на предлаганите технико-технологични систем­ни компоненти за печат. рrintcom предлага материали за печатните процеси от партньори, най-добри в своята об­ласт. Материалите са пригодени оптимално към съответ­ното приложение, производствената среда и системата за печат. Продуктовите области на printcom обхващат печат­ни платна, овлажняващи, миещи и помощни средства, сили­кони, лакове и мастила, както и четки за миене, печатни и растерови валци, смазочни средства и измервателни ин­струменти. рrintcom предлага много предимства — ускорено пускане в експлоатация, надежден печатен процес, оптими­зирано качество на печата, увеличена технико-технологич­на готовност на машината, минимално време за организа­ция, намалени производствени и складови разходи чрез коор­динирана логистика, съобразена с конкретните изисквания.

рrintnet обединява печатните процеси в един цялостен работен поток — от приемането на данните, калкулация­та, настолната издателска система, предпечата и печа­та, до довършителната обработка. рrintnet „покрива“ плани­рането, редактирането, рекламирането, предпечата, пе­чатарската машина и довършителната обработка и пред­лага на потребителите повишена гъвкавост на производ­ството чрез обвързването на клонове и филиали, повече прозрачност и ефективност чрез централизираното съх­ранение на данни, управление и обвързване в мрежа. Освен това, става дума за повишаване на качеството по цялата верига за създаване на блага, за съвместимост и удобство за потребителя (JDF, XML, Web-Interfaces), за възможност за разширяване благодарение на модулната структура, както и сигурност на инвестициите чрез интеграция на същест­вуващи системи.

printadvice е новото направление, което включва консул­тантски услуги за клиенти от областта на листовия и рол­ния офсет — по отношение на инвестиции, проектиране на сгради, организация, мениджмънт, конфигуриране на систе­ми и оптимизиране на процесите. Посредством printadvice клиентите черпят от натрупаната компетентност и кон­центрирания дългогодишен опит в областта на цялостния печатен процес. Това диференцирано, но и многообхватно приложение на printadvice има за цел да увеличи конкурентос­пособността на клиентите си, като посочва на печатни­ците собствения им потенциал и ги подкрепя при страте­гическото им планиране. Много оферти и задачи се предла­гат вече от дъщерното дружество на концерна Eurografica Systemplanungs GmbH.

Енергийна ефективност на печата

MAN Roland търси най-удачните решения за управление на енергията в производствените процеси и в сградата, съв­местно с клиента. Към тях спадат например повторно полу­чаване на енергия, оптимизация на осветлението, повиша­ване на ефективността на сушилните агрегати и инстала­циите за въздух под налягане, но и целесъобразно допълни­телно оборудване, систематизирана поддръжка и стандар­тизация на печатните процеси.

Представянето на MAN Roland

На тазгодишната drupa MAN Roland ще бъде отново в пала­та 6. На площ от 4000 m² ще могат да се видят „на фокус“, в концентриран вид и по атрактивен начин, всички бизнес об­ласти на фирмата. Голямото пространство за презентации и разговори ще бъде в основата на изграждането на концеп­цията на щанда.
За повече информация посетете www.man-roland.de.

 
05.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар