Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Първата полиграфическа конференция в България е вече фактЛекция: „Рециклираните хартии – грижа за околната среда“

„Полиграфснаб“ АД е една от най-го­лемите фирми — вносители на хар­тии в България. Компанията е осно­вана през 1967 г. и вече 44 години е водеща на българския пазар.

Основните асортименти, с ко­ито дружеството търгува, са: хар­тии (вестникарска, обемна, офсето­ва, двустранно хромова, етикетна, самозалепваща, химизирана), мукава, картон, пластини, гумени офсетови платна и др.

Компанията е партньор на све­товноизвестните производители M-Real, Volga, Sappi, Cartiere Fedrigoni, Reno De Medici, Cascades, Burgo и много други.

През последните години беше развито и направление за преработ­ка и форматиране на хартии и кар­тони, както и дейности, свързани със събиране и обработване на от­падъчна хартия.

„Полиграфснаб“ АД продължи да инвестира в логистика със закупу­ването на нови камиони, оборудвани според всички изисквания за транс­портиране на хартия на роли и фор­мати. Специализираните транс­портни средства за превоз на роли според всички европейски изисквания са уникални със своите възможности и позволяват навременно и гъвкаво доставяне на стоките от чужбина до клиентите на компанията.

Всички тези сериозни стъпки да­доха възможност на дружеството да разшири своите продажби и извън територията на България, а именно в съседните страни — Турция, Гърция, Македония и Румъния.

За последните три години годиш­ният оборот на дружеството под­държа ниво над 37 млн. лв.

Лекцията „Рециклираните хар­тии — грижа за околната среда“ включваше информация за екохарти­ите и продуктите от рециклирана хартия с интересни статистиче­ски данни за източниците на хартия, подлежаща на рециклиране, изходни­те хартии, потреблението на хар­тия в България, сравнено с това в Ев­ропа и света, технологичните схеми на нерециклирана и рециклирана хар­тия. Реторично беше зададен въпро­сът: Трябва ли да се рециклира хар­тията и защо? На този въпрос беше даден изчерпателен отговор, подкре­пен с достатъчно статистическа информация за положителния ефект на рециклирането върху екологично­то равновесие. Беше представена правната рамка на рециклирането — директиви на ЕС и екосертификати­те, които се издават в Европа и све­та за подобни продукти.

В края на лекцията беше споде­лена фирмената политика на „Поли­графснаб“ АД по отношение на ре­циклираните хартии и беше дадена допълнителна техническа информа­ция за рециклираните хартии, които фирмата предлага, както и сравне­ние между рециклираните и целулоз­ните хартии.

 
26.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
8 Коментари
Таг :

Актуално, Събития

Сподели в: Share Tweet
Продължение

Още статии от същата категория

Коментари8Добави коментар

Добави коментар