Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Първата полиграфическа конференция в България е вече фактЛекция: „Нови технологии, приложими в машините на Komori – KHS-AI и H-UV“

„Булграфика“ ЕООД е основана през 1993 г. и вече 18 г. е надежден парт­ньор на фирмите, занимаващи се с производство на печатна продукция.

„Булграфика“ е изключителен пред­ставител за България на светов­ноизвестни компании като: Komori, Япония — печатни машини; MBO, Гер­мания — сгъвачни машини; AGFA — Computer to Plate системи и консума­тиви; VAN SON, Холандия — офсетови мастила; Westland, Германия — гумени валци; Kinyo, Япония — офсетови гуме­ни платна; Macdermid Autotype — ма­териали за ситопечат; и др.

Фирмата предлага на своите кли­енти услугата изработка на канто­вани офсетови гумени платна без из­искване за минимално количество.

„Булграфика“ се е утвърдила като един от лидерите на пазара за дос­тавка на полиграфическо оборудване за предпечат, печат и довършителни процеси, разнообразни консумативни материали с високо качество — плас­тини, гумени платна, мастила, под­ложки за ножове, емулсии и химикали за ситопечат и др. Осигурява сервиз­но обслужване на доставеното обо­рудване и методологична помощ за неговото ползване.

В лекцията „Нови технологии, приложими в машините на Komori — KHS-AI и H-UV“ бяха представени две технологични новости, приложими в машините на фирма Komori, кои­то дават съществени предимства и спомагат за съкращаване на про­изводствените разходи чрез песте­не на материали и време. Най-напред беше разгледана системата KHS-AI, съкращаваща времето за подготов­ка на тиража при едновременно сни­жаване количеството на макулату­рите, което води до реализиране на по-големи икономии. В интересна кал­кулация бяха представени възмож­ностите за икономия на средства, произтичащи от намаляване на маку­латурата, както и екологичните по­следици от това.

Специално внимание беше от­делено и на новата система H-UV, използваща ултравиолетова тех­нология за сушене на мастилата, ко­ято позволява печат върху хартии и пластмаси без отделяне на озон и без повишаване на температурата в машината и в работното помеще­ние. Бяха представени предимства­та на Hyper-UV пред системите за конвенционално сушене и другите UV-технологии и бе демонстриран как­то икономическият, така и екологич­ният ефект от използването.

 
26.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
8 Коментари
Таг :

Актуално, Събития

Сподели в: Share Tweet
Продължение

Още статии от същата категория

Коментари8Добави коментар

Добави коментар