Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Първата полиграфическа конференция в България е вече фактПървата полиграфическа конференция в България е вече факт

Замислен като форум за технически и технологични въпроси, касаещи по­лиграфисти с разнообразен профил и активност, „Денят на печатните технологии в съвременния свят — но­вости и тенденции в полиграфията“ се превърна в първата специализирана полиграфическа конференция в стра­ната. Тя се проведе на 8 юни 2011 го­дина в зала „Витоша“ на Интер Експо Център. Организаторите от „Принт енд Пъблишинг“ ООД — издател на спе­циализираните списания полиграфия, ProGrafica и ProPack, с подкрепата на Съюза на печатарската индустрия в България, подбраха различни по своя­та същност фирми. Това даде възмож­ност програмата на конференцията да бъде максимално богата, а както е известно, само така може да се пре­дизвика интересът на публиката.

Активната предварителна под­готовка и готовността на органи­затора, браншовата организация, включилите се в конференцията фир­ми и определените за презентация­та експерти предизвикаха огромен интерес и до крайния срок за предва­рителната регистрация бяха напра­вени стотици регистрации. Отклик­наха както утвърдени в професията специалисти, така и колеги от висшите и средните училища, в кои­то се преподава полиграфия, журна­листи от специализираните и други медии и преподаватели.

На самата конференция присъст­ваха над 130 души. В пълната зала витаеше именно онзи дух на колеги­алност, професионализъм и доброна­мереност, който организаторите целяха да пробудят с проявата. Не­зависимо от трескавите пригото­вления и многото си ангажименти, представителите на „Принт енд Пъ­блишинг“ ООД намериха добра дума за всекиго дори в последните минути преди началото на конференцията.

Най-сетне дългоочакваният мо­мент настъпи. Специалистите, ко­ито предстоеше да презентират своите фирми и продукти, заеха мес­тата си, а зад микрофона застана Нели Петрова, изпълнителен дирек­тор на „Принт енд Пъблишинг“ ООД. В кратките си встъпителни думи г-жа Петрова отправи горещите си благодарности към manroland Бъл­гария и лично към г-н Стефан Вълев за оказаното съдействие и подкре­па при организацията на конференци­ята. Специална благодарност беше отправена и към браншовата струк­тура СПИБ за активната œ подкрепа в предварителната фаза и за ползот­ворната съвместна работа.

Цитирайки Саймън Анхолт — пра­вителствен съветник и водещ екс­перт по въпросите на национална­та идентичност и репутация, г-жа Петрова каза, че „една страна се оце­нява по три критерия: технологии, об­разование и грижа за околната среда“. Тя изрази мнението, че два от тези три критерия са застъпени в докла­дите на конференцията — технологии и екология, а проявеният интерес от страна на преподаватели, студенти и ученици допълва ефекта и дава пъл­нота и завършеност на събитието. Нели Петрова обърна внимание на фа­кта, че представителите на образо­вателния сектор са неизменна част от бранша и поради това събитието адекватно се вписва в европейския модел за национален имидж.

После думата бе дадена на г-н Пе­тър Кънев, председател на Съюза на печатарската индустрия в България. Той приветства всички присъства­щи в залата с „Добре дошли“ и поже­ла да обърне внимание на един важен факт: „Ако не беше ръководството на списание полиграфия — издател­ство „Принт енд Пъблишинг“, нямаше да може да се проведе настоящата конференция. Наистина СПИБ е съор­ганизатор, но голямата, значимата работа е свършена от „Принт енд Пъ­блишинг“, от колегите, които са тук и пред входа на залата.“ После разка­за накратко за „отрасъла полиграфия“, който дава хляб на 7000–10 000 души и реализира обем между 800 млн. и 1,2 млрд. лева годишно. Г-н Кънев изрази надежда, че българските печатници ще последват отчетения по време на годишната конференция на Интерграф прираст от 0,5–0,8% за последната го­дина. Накрая пожела на присъстващи­те полезна и приятна работа, а на ор­ганизаторите — смелост и желание през есента да осъществят още една конференция, защото нужда от подоб­ни форуми има и всички я чувстват.

След това започна съществена­та работа на „Деня на печатните технологии“ — докладите и презен­тациите на фирмите-участнички. Хо­рото поведе manroland и всички учас­тници дадоха всичко от себе си, за да се получи една интересна и полез­на конференция.

 
26.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
8 Коментари
Таг :

Актуално, Събития

Сподели в: Share Tweet
Продължение

Още статии от същата категория

Коментари8Добави коментар

Добави коментар