Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

manroland по време на кризатаКакво е положението в manroland и по-специално в сектора на листовите машини във времето на криза и на икономически спад?

Естествено, икономическата криза не подмина и manroland. Пред нас много бързо възникна въпросът как да се справим с тази ситуация, как да се нагодим към нея и как да ориентираме предприятието в следващите три до пет години. „Принципът на надеждата“1 не е дос­татъчен. Ние не вярваме, че печатарският бранш ще се върне на върха от 2007 г. С оглед на това се нагаждаме по отношение на организация и структура на разходи­те. Така например в Офенбах2 сливаме два завода. В бъде­ще всички конструктивни серии ще се произвеждат цен­трално на една площадка.

Вие сте направили всичко, което човек може да се сети, за да свиете разходите, да подобрите организацията и т.н. Но къде е границата, какъв е лимитът?

Със сигурност днес имаме една много взискателна па­зарна среда. Съобразно с това са необходими рязък пре­лом и ясни промени, за да бъдат създадени подходящите за новата ситуация структури. Същевременно това е един шанс за нас да действаме по-бързо и по-директно. Допълнително предизвикателство е да не бъдем закре­постени повече в един концерн. Ние трябва и можем да вземем нещата в свои ръце, да поемаме отговорност. Свидетели сме на интересен ефект — по този начин фирмата стана по-прозрачна. Стана е ясно кой за как­во отговаря.

Чрез концентрирането в един завод ние имаме по-кратки пътища, повече организационни възможности и по-малко разходи. В добавка към това, в Офенбах ние изградихме един наистина ангажиран екип, който знае точно какво иска и как да го постигне. Убеден съм, че ние вървим в много правилна посока.

Как виждате бъдещето на германските предприя­тия, произвеждащи печатарски машини?

Пазарът сочи, че в бранша е наложително адаптира­не на производствените възможности. Печатарската индустрия в класическия смисъл не е индустрия на рас­теж, но съществуват редица сегменти с добър потен­циал за развитие. Към тях се числи например печатът на опаковки. Един относително стабилен пазар, на кой­то по традиция имаме добри позиции. Би следвало да се добави, че ние поехме цялата дейност по продажбите в южното полукълбо от Ferrostaal3, като я включихме в нашата пласментна организация. Първите успехи в про­дажбите при директните сделки вече потвърждават правилността на стратегията. Тук се включват про дажбата на машини, сервизът и, естествено, бизнесът с материали и консумативи за развиващи се пазари като Китай и южноамериканските страни. Нашата цел е чрез интелигентен подход и с интелигентни решения да ра­ботим на печалба и да създадем едно здраво предприя­тие. Написали сме си домашното!

А как виждате бъдещето на manroland в сегаш­ната обстановка?

Чрез увеличаване на собствения капитал изцяло покри­хме нашите задължения, като по този начин спечелихме поле за действие — също оптимални предпоставки за до­бро развитие на предприятието.

Вече 4 години сте ръководител на направлението листови машини в manroland. Какво е по Ваша преценка най-същественото от тези четири го­дини?

През 2005 г. вече бяхме оставили зад гърба си една осо­бено тежка година. Носеха се много слухове и някои вече се радваха, че секторът листови машини на тогаваш­ния MAN Roland ще изчезне. А като погледнем, какво се случи тогава... 2006 и 2007 бяха крайно успешни години за нас. Паралелно с мерките за структурни подобрения ние бяхме увеличили и нашия оборот. 2008 г. беше, до послед­ното тримесечие включително, една забележителна го­дина. Ние не само индикирахме, чрез новия корпоративен облик, следващата фаза на самостоятелност, но особе­но на drupa 2008 показахме и великолепния дух на оптими­зъм на един manroland AG с нов облик. По-късно ни засти­гна и икономическият спад, но през стопанската година се отървахме сравнително леко.

По това време е и пускането в действие на една нова производствена линия?

Да, вярно. През този период ние изнесохме на пазара много иновационни продукти, което винаги е много ин­тересно и вълнуващо. От няколко години чрез печата с добавена стойност налагаме последователно концен­трирането на техническите решения върху ежедневни­те изисквания на клиентите. Това са мерки, които, от една, страна минимизират разходите, а от друга, уве­личават оборота на нашите потребители. DirectDrive e въведена в целия свят. През тази година се очаква ус­тройството за обръщане да бъде въведено и в големия формат. След големия формат, InlineColorPilot ще бъде въведен и в средения формат. Важно е и това, че в много от продуктите постигнахме отлично ценово ниво (напр. InlineFoiler Prindor, ROLAND 700 DirectDrive, ROLAND 50, InlineCoater smart). Смятам, че това бяха години, които ни убедиха да продължим последователно в тази посока и през 2009 г. Ние знаем какво искаме и се подготвяме за новите ситуации по правилния начин. Днес набраният през последните години опит ни е от голяма полза. При това много ни помогна и включването на ACP4.

Как виждате 2010 г.? IPEX чука на вратата. Има ли светлина в тунела?

Още при започването на кризата бях на мнение, че до IPEX 2010 нещата отново ще тръгнат. В това съм убе­ден и сега и се надявам, че ще се окажа прав. Вече се на­блюдава слабо изразена тенденция към растеж — отново се започват големи проекти. Една област, където ние традиционно се чувстваме много добре. В Европа неща­та все още вървят слабо, в Щатите — също. Добра е си­туацията в Южна Америка и, естествено, в Китай.

Къде по Ваше мнение е мястото на печатарска­та индустрия в общата картина на медийния свят?

Това е една постоянна тема. От години критикувам ниското самочувствие на бранша. Вижте гигантския обем на рекламните публикации, които се реализират чрез печата, в сравнение с рекламните публикации он­лайн. Съществува още една, много ясно откроена раз­лика. Това, което липсва според мен, е реализирането на силните страни на печата. Браншът е силно разеди­нен, няма общи действия. Поради тази причина сега ра­ботим съвместно с VDMA5 върху една кампания. Тема ще бъде околната среда, както и това, че печатът непра­вилно се счита за неекологичен. Печатът е една издръж­лива медия, която често е била обявявана за мъртва, но в много страни тя се развива. Един вестник пред­лага повече дълбочина, човек може, така да се каже, да се задълбочи в същността на „новината“. И в бъдеще това ще служи като отличителен белег за качество на журналистиката.

Печатът е атрактивен и също така не трябва да се продава на всяка цена. Печатниците се из­кушават да предлагат своята продукция на дъм­пингови цени.

Краткосрочният успех на подобни мерки отклонява вни­манието от необходимостта за дългосрочно адекват­но ценообразуване. Печатниците трябва да разберат какво в този процес е допустимо и кои разходи могат да бъдат снижени. Един атрактивен, но печеливш про­дукт в крайна сметка е гарант за бъдещето на бран­ша. От друга страна, цените трябва да бъдат съиз­мерими в конкуренцията с другите медии. В противен случай това би било лошо за целия бранш в средносро­чен аспект. Също така всяко предприятие, всяка печат­ница трябва да се развива по-нататък. Вече не може да се работи както преди десет или двадесет години. Това няма да проработи. Съществуващите на разположение днес иновационни продукти трябва да бъдат внедрени, за да имаш успех. При това не става въпрос изключител­но само за флагманите в бранша, а за многото малки предприятия, където по мое мнение трябва да се слу­чи още нещо.

Екология, устойчивост, „зелен печат“ — имате ли усещането, че темите от тази област тър­пят развитие, или заради кризата те са оставе­ни по-скоро на заден план?

Точно обратното. Убедени сме, че концепцията „иконо­мия чрез екология“ намира реализация. Убеждаваме се в това ежедневно. Нашите оферти под марката EcoLogic показват, че чрез въвеждането на енергоспестяваща технология печатниците икономисват директно сред­ства. Много от нашите клиенти определено изграждат един екологичен имидж, като по този начин разработ­ват нови потребителски ниши. При нас екологичното мислене и действие започват в производството, къде­то подхождаме грижливо към ресурсите. Това е стана­ло част от културата на предприятието. И в допълне­ние, нашите клиенти осъзнават, че с нашите изделия могат да произвеждат по-дълго време, като по този на­чин получават предимство с намаляване на разходите. Да вземем като пример темата за макулатурата, или комплекса от теми за възстановяването на енергията. В печатниците има много сектори, където си струва да имаш работа с EcoLogic.

С оглед на актуалната ситуация и променилите се пазарни условия, ще внесете ли и Вие промени във Вашите бъдещи изложбени изяви и по този начин в комуникацията с Вашите клиенти?

Концепциите за участие в изложения ще се променят преди всичко по отношение начина на представяне на темите пред нашите клиенти. С удоволствие бих ис­кал да припомня за нашия VAP–тунел6 по време на DRUPA, чрез който ние представихме нагледно най-различни ре­шения, което невинаги може да се реализира на база­та на една работеща печатарска машина. Необходимо е да се преосмиси участието в изложения. Аз съм убе­ден, че изложенията са хубаво нещо, но ние трябва да обърнем повече внимание на това, те да дадат нещо на клиентите.

Ще видим ли новата концепция на IPEX?

Да, със сигурност. Тя ще бъде ориентирана в голяма сте­пен към решения и теми, като например свързването, които ще бъдат интересни и полезни за нашите клиен­ти. В продуктовата сфера централна тема ще бъдат системите за листов печат.

 • autoprint: Да направиш действителна представата за машина, която с едно натискане на бутона (One Touch) прави висококачествен офсетов печат.
 • Технологии за всички формати за съкращаване на времето за настройка: DirectDrive, QuickChange, PressManager, контролна станция, самообучаващи се функции, предварителна настройка на цветовете, ColorPilot, InlineColorPilot, HiColor.
 • Възможности за повишаване на производствения ка­пацитет: 18 000 листа в час, обръщането в големия формат, InlineSheeter, логистика, Auto-Non-Stop и т.н.
 • Решения за подобряване и гарантиране на качество­то: InlineColorPilot, InlineInspector, InlineSorter и т.н.
 • Иновационни продукти за облагородяване: InlineFolier Prindor, InlineImpress, InlineCoater, InlineCoater smart, Inline-Finishing и т.н.
 • Опции за по-голяма устойчивост под надслов EcoLogic: Технологии за избягване на макулатура и разход на енергия, SelectSystems.
 • Разнообразни консултантски оферти: Планиране на сгради и производства, енергийноефикасно производ­ство, подобряване на работните процеси, обучение на персонала с цел подобряване на неговата работа.
 • printvalue: В областта на услугите manroland предлага богато многообразие от инструменти за подобря­ване на ефективността чрез безопасност на произ­водството. При това експертите на manroland от­читат и балансират всички аспекти на стойността на печата: данните за инвентара, актуалното поло­жение, търговския модел и заобикалящата среда на печатницата спрямо пазарните изисквания и инова­ционните продукти в печатарската техника.
 • Добавена стойност — да генерира допълнителна из­года за клиента е една от най-значимите цели на manroland. Тази задача е възложена на трите силни системни марки: printcom, printservices и printnet.
 • printnet: Офертата за интегриране и свързване за пе­чатници и издателства.
 • printcom обхваща богата палитра от продукти като гумени платна, ръкави (sleeves), валове, химически продукти и силиконова емулсия, както и пудра, спе­циално фолио, субстрати, лепила, лакове и още мно­го др. За да отговори на конкретните особености на даден регион, всяка организация на manroland рабо­ти съвместно с избрания на място най-добър в съот­ветната област партньор. По такъв начин се гаран­тира една постоянна наличност на оптимално необ­ходимите материали.
 • printservices: В manroland сервизът не започва едва тогава, когато една печатна система подлежи на профилактика или е необходима конкретна резерв­на част. Сервизът означава много повече — цялост­но обслужване от първия контакт по цялата верига на добавената стойност до новите инвестиции с ус­луги като консултиране, финансиране и управление на проекти, а така също и обучение, поддръжка и усъ­вършенстване.

Ако се абстрахираме от кризата, как бихте оце­нили българския пазар?

България е важен, жизнен и ориентиран към бъдещето пазар. Силна страна на печатарската индустрия в Бъл­гария, а и на Балканите като цяло е откритостта към челния опит и ноу-хау. Печатниците в България инвести­рат в новаторски технологии, за да достигнат силна по­зиция на пазара. Например: миналата година в България бе инсталирана първата за балканския регион печатна машина ROLAND 700 DirectDrive, представляваща най-но­вата технология в листовия печат. Успоредно с това основните картонажни печатници инвестираха в ши­рокоформатни листови печатни машини ROLAND 900, снабдени с лакови модули, което доведе до производ­ството на висококачествени опаковки. Очакванията на хората, вземащи решения в българските печатни компа­нии, са високи. Тук, разбира се, основен критерий е тех­нологията на печатната система, но целия пакет „ма­шина плюс сервиз“ става все по-важен за клиентите, допринасяйки за оптимизация на процесите и разходите на цялата инвестиция.

Какво е специфичното отношение на manroland към българските производители?

Днес можем да заявим, че стратегията „Печат с добаве­на стойност“, която стартирахме през последните го­дини, беше приета доста добре. Клиентите търсят ре­шения за повишаване на производствената ефикасност и стойността на продукта. Ние можем да предоста­вим технологията и за двете и дори ще продължаваме да я развиваме. Тенденцията е ясно видима — разшире­на грижа за клиента, предоставяйки му услугите, от ко­ито има нужда.

manroland е патрон на Балканския печатарски форум, където Съюзът на печатарската индустрия в България е силно ангажиран. Нашият концерн показва там готов­ността си да подкрепи печатната индустрия в реги­она чрез повишаване на качеството, рентабилността и конкурентоспособността на печатните компании и пе­чатните медии, а също така и повишавайки квалифика­цията на техните кадри.

Какво бихте препоръчали на българските печата­ри за устойчиво развитие на бранша като цяло?

Днес печатните компании не трябва да си правят крат­косрочни реклами, а трябва да достигнат и изпълнят бизнес модел и поставени цели. Всяка отделна печатни­ца, разбира се, трябва да се ориентира към бъдещето, да има ясен бизнес модел и да се позиционира възмож­но най-уникално на пазара. Как може да произвежда по-бързо и по-евтино, за да увеличи производствената си ефективност? Как може да повиши стойността на про­дукцията и качеството? Какви приложения за продукти­те може да предложи на клиентите, които могат също да разширят бизнеса му? Освен това производството трябва да е базирано на ефективни, ефикасни и екологич­но съобразни методи. В крайна сметка става въпрос за намаляване на разходите и повишаване на доходите, кое­то отговаря на нашия бизнес подход „Печат с добавена стойност“. Това са въпроси, на които една печатна ком­пания трябва да отговори, за да бъде успешна.

Какво ще видят клиентите на щанда на manroland по време на IPEX 2010?

В основните зони и във виртуалния свят покриваме цяло­то портфолио. Листовият сектор се фокусира върху „Пе­чат с добавена стойност“ и тунела „Печат с добавена стойност“, в който експерти ще обясняват приложения­та с добавена стойност с помощта на мостри. Ролният сектор се концентрира върху високоавтоматизираните серии, автоматичните печатни машини и логистиката на автоматичните зареждащи устройства за плаки. Обширна презентация ще има по темата за екологич­но съвместимо печатно производство, а също така ще представим и портфолиото с услуги PRINTVALUE. Какво може клиентът да очаква индивидуално? Редом с преда­ването на знания във вдъхновяващо шоу, клиентът ще получи лична консултация и реални решения за неговите лични въпроси, независимо от типа, формата, конфигу­рацията или оборудването на машината.

Благодаря ви! Желая ви здраве и успехи!

 
18.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар