Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

EFI VUTEk настъпва в БългарияС г-н Розенцвайг и с г-н Дюпре се срещнахме на терито­рията на проспериращата българска печатница за широко­форматна продукция Типо Принт. Това не е първата реализирана машина на EFI VUTEk в България, затова решихме да им зададем ня­колко въпроса във връзка с навли­зането на техните продукти на българския пазар.

полиграфия: Г-н Розенцвайг, какви са плановете на EFI VUTEk за развитие на продажбите в Източна Европа? Вие все още няма-те представителен офис в този регион, и по-специално в Бълга-рия?

Фред Розенцвайг (Ф. Р.): Да, така е. Преди VUTEk да стане част от EFI ние не бяхме толко­ва агресивни в Източна Евро­па, колкото бихме могли. Едва през последните шест месеца започнахме да подбираме и да работим с партньори от този регион. В процес сме на регламен­тиране на сътрудничеството ни с руската фирма Нисса. Те ще са наш представител за Русия, Украйна и страните от ОНД. В момента установяваме контакт и с фирма Репрограф в Полша. В Турция и Гърция вече работим с партньори.

В страни като България най-вероятно ще продължим с директни продажби още известно време, тъй като, от една страна, пазарът е относително малък, а от друга — вече имаме изградени контакти с хората в бранша и можем да кажем, че познаваме до­бре техния бизнес. Разбира се, ако пазарът в България се разрасне, със сигурност ще търсим парт­ньор за наш представител и тук.

В EFI работим активно, за да направим VUTEk още по-успешна. Една от целите ни е по-агресивното присъствие на пазара в развиващите се икономики на Източна Европа и Тихоокеанския регион, както и в части от Латинска Америка, където преди два месеца започнахме избор на дистрибутори. Планираме по-ак-тивни действия и засилване на нашето присъствие в тези регио­ни, защото смятаме, че имат го-лям потенциал. А когато вие ста-нете част от Европейския съюз, предизвикателството пред вас ще е да бъдете доставчици на продукция за другите части на Европа. Ние искаме да сме сигурни, че нашето оборудване и мас-тила се използват тук, за да по-могнем на местните компании успешно да преминат към промя­ната.

полиграфия: Искате да сте по-агресивни на нашия пазар, как мислите, кои ще са най-успешни­те ви продукти тук?

Ф. Р.: Солвентните продукти ще продължат да имат най-голям дял в света, затова работим вър­ху развитието и разширяването на тези продуктови линии. В ход е пускането на пазара на нов солвентен принтер FabriVuTM 3360 — малко по-бавен и с по-ни­ско качество, но и по-евтин. По тази причина той ще бъде по-достъпен и ще даде възможност и на по-малки предприятия от Източна Европа да излязат на па­зара. Интересното е, че при него сме добавили нови възможности: ще има опция за двустранен пе-чат, т.е. ще може да печати „back-ward”, което, мисля, ще бъде добро предимство в новоразви­ващите се Източноевропейски пазари.

Започваме продажбите и на безвредното за околната среда BIO VU мастило, създадено 80% на зърнена основа. Така се ели­минират миризмата и всички негативни екологични проблеми, които възникват при употреба на солвентни мастила. Може би в Източна Европа екологията не е от такова значение, но когато сте част от Европейския съюз и станете доставчик за страните от Западна Европа, това ще е важно. Тогава ще можете да ку­пувате тези мастила от VUTEk, за да сте в състояние да пред­ложите на Западноевропейския пазар безопасни за околната среда продукти.

С развитието на пазарите пред нас ще се открият нови възможности. Днес най-голям е де­лът на солвентните продукти, но в бъдеще смятам, че делът на UV продуктите ще отбележи значителен ръст.

полиграфия: Кои са предимства­та на VUTEk в сферата на широ­коформатния печат, в сравнение с останалите конкуренти?

Ф. Р.: Когато купувахме VUTEk преди 15 месеца, Scitex също се продаваше. Направихме задъл­бочени проучвания на пазара, на продуктите, на мениджърските екипи и вярваме, че VUTEk беше най-удачният избор за EFI. VUTEk е с най-доброто продуктово портфолио. Ние въвеждаме вече четвърто поколение UV проду­кти, докато конкурентите ни са все още на 1 — 2 поколение. UV технологията е трудна, не мо­жеш да се научиш за една нощ как да правиш успешни UV решения. Убедени сме, че надеждността и качеството на нашите про­дукти ги правят най-добрите на пазара. Пътувал съм по целия свят, срещал съм се с много кли­енти, които ползват нашите и на конкурентите ни продукти, и много от тях казват, че нашите са по-добрите, а онези, които ползват само наши продукти, не си и помислят да купят от друг производител. Затова сме горди от факта, че имаме много силна и лоялна база с клиенти.

Друга важна стъпка на EFI, след придобиването на VUTEk, е увеличаването на бюджета за изследвания и разработки. Едни от ключовите предимства на VUTEk са техническите ино­вации и кратките срокове за достигане на новите технологии до пазара. Нашата цел е VUTEk да представя на пазара нов продукт на всеки 15 месеца и поне два пъ-ти в годината подобрения на функционалности или продукти.

Предлагаме непрекъснато технически иновации на пазара, имаме лоялни клиенти и под­държаме постоянна връзка със своите потребители. Не сме го­ляма компания, затова аз, както и висшето ръководство на EFI, сме в тесен контакт с нашите клиенти. Фокусът ни е поставен изключително върху печата и печатарската индустрия и за нас е от най-голямо значение да позна­ваме работата на бранша.

Софтуерът е друго наше пре-димство. Ние закупихме немска­та компания BEST (Bestcolor® Technology), разработваща софту­ер за проверка и контрол на мас­тилата при мастилено-струен печат. Така клиентите на VUTEk разполагат и с надежден софтуер, който дава възможност да се по­лучава по-точно съответствие на цветовете при различните машини и да се постига по-висока продуктивност и ефективност с нашето оборудване. Вече имаме над 15 000 инсталации на BEST софтуера за управление на цве­товете — Fiery XF — новият RIP софтуер, който ще се предлага с машините на VUTEk.

полиграфия: Кое ще бъде с приоритет в бъдещото развитие на фирмата ви — разработката на нови модели машини на VUTEk или раз­витието на софтуера на EFI?

Ф. Р.: Ние разглеждаме масти-лено-струйната технология ка-то един от ключовете за преми­наване от аналогов към цифров печат. Затова ще продължим да разработваме мастилено-струй­ни широкоформатни решения и ще търсим възможности за раз-витие на мастилено-струйните продукти за опаковъчната индус-трия и други подобни сфери на приложение, които в бъдеще ще преминат от аналогов към циф-ров принцип на работа. На след­ващ етап ще разработим софту-ер за тези различни платформи и сфери на приложение, за да напра-вим продуктите си по-ефектив-ни. Например, сега вече разпола­гаме със софтуер за принтери за печат на етикети и вероятно ще разработим мастилено-струйна технология за печат на етикети. Тази комбинация ще направи про­дуктите ни по-успешни на пазара.

Ето с какви въпроси се обърнахме и към г-н Дюпре.


полиграфия: Г-н Дюпре, колко продажби има в България на ма­шините VUTEk и какъв, според Вас, е потенциалът на пазара тук?

Иван Дюпре (И. Д.): За да определиш своя дял, първо трябва да опознаеш пазара и неговите нужди. В последните шест месеца често идвам в София с тази цел. Като част от VUTEk, а сега и като представител на EFI, мога да кажа, че нещата се развиват много бързо. Нашият дял расте, защото хората виждат предим­ствата не само в това да купу­ват машините, но и цялостното решение — машини и софтуер за  управление на печата. Ние предла­гаме, по желание на клиента, пъл­но решение и пример за това е пе­чатница Типо Принт. Те споделят нашата философия — цялостните решения за широкоформатен пе­чат са печелившата инвестиция.

И така, твърдо мога да кажа, че нашият пазарен дял тук рас­те, увеличил се е с 50%. В послед­ната година продадохме шест решения и осем машини. В София UV машините са две, а в някои държави все още няма нито една, което е показателно за бързораз­виващия се пазар тук.
полиграфия: Разкажете ни повече за мастилата, които произвежда VUTEk!

И. Д.: Мастилата за нашите UV машини произвеждаме сами. Всеки отделен модел UV машина ползва специално разработени мастила, постигащи най-високо­то възможно качество на печат. Колкото до солвентните масти­ла, които са по-конвертируеми, ние ги предлагаме и на други ком­пании за техните машини.

полиграфия: Смятате ли, че внедряването на вашите машини в България ще доведе повече клиен­ти за българските предприятия след присъединяването ни към Европейския съюз?

И. Д.: Разбира се. Това вече се случва в съседните страни. Към Сърбия и Румъния се пренасочват нови клиенти от Западна Европа.

Преди време от значение за ус-пеха в печатарския бизнес беше продуктивността. Сега най-ва­жно е качеството. Това, което трябва да предложите на евро­пейските страни, е високо ка­чество на печата. Тогава към вас ще се пренасочат много поръчки отвън.

Наскоро присъствахме на тър­говско шоу в една от страните на ОНД, чиито организатори бяха поставили изричното усло­вие билбордовете да са отпеча­тани на VUTEk машини. Убедени сме, че високото качество на печат на нашите машини и ефек­тивността на цялостните ни решения ще доведат много клиен­ти при вас. Името на VUTEk ще работи самó за вас.

Да бъдеш номер едно е продъл­жителна борба — трябва да го докажеш първо на себе си, а после и на пазара.

И тъй като целият свят вър­ви към дигитализация, EFI VUTEk ще продължава да предлага на своите клиенти нови решения в областта на дигиталния печат.

Г-н Ивайло Иванов, управител на Търговския отдел в печатница Типо Принт, беше също така любезен да отговори на няколко въпроса за сп. полиграфия. Ето какво научихме от него.

полиграфия: Типо Принте печатница, специализирала се в областта на широкоформатния дигита­лен печат. Какво наложи изборът ви за закупуване на такива машини с марката EFI VUTEk, тъй ка-то разполагате и досега сте ра-ботили с оборудване от други световни производители?

Ивайло Иванов (И. И.): Реше­нието ни беше продиктувано от факта, че изискванията на нашите клиенти непрекъснато нарастват. Нуждаехме се от ново оборудване, с високо качест­во на печата и по-голяма произво­дителност. След проучването, което направихме, машините на VUTEk се оказаха нашият прави­лен избор.

полиграфия: Всъщност, вие сте закупили две машини на VUTEk — UltraVu® II 5330 и PressVu® UV 200/600. От колко време рабо­тят те в Типо Принти какви са отзивите на клиентите?

И. И.: VUTEk UltraVu® II 5330 е петметров дигитален прин­тер, със скорост на печата до 207 кв. м/час и разделителна спо­собност 660 dpi, който печата с осем цвята. VUTEk PressVu® UV 200/600 е дигитален принтер за печат върху плоскости и рол­кови материали, с дебелина на материала до 4.40 см. Той печата с шест цвята, има разделителна способност 600 dpi и е с произво­дителност до 33 кв.м/час. Двете машини са в експлоатация при нас от април т.г. и работят с пълен капацитет. Клиентите са изключително доволни от ка­чеството на печата и все повече се ориентират към тях. Особено голям успех при нас има PressVu® UV 200/600 — за директен печат върху плоскости и ролкови ме-дии, защото спестява много вре-ме, избягвайки досегашните тех­нологични нива на печат върху фолио и каширане.

полиграфия: Какво се промени в Типо Принтслед инсталирането на машините на EFI VUTEk?


И. И.: Вече можем да обслужва­ме по-голям обем поръчки, като предлагаме на клиентите си европейско качество в изключително кратки срокове.

 
28.09.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
1 Коментари
Таг :

Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Коментари1Добави коментар

  • pechdig19.03.2018 01.45ч.

    WTF? От края на 2008 ТипоПринт не съществува!!! " ... В края на 2008 г. фирмата се присъедини към икономическата група на „Билборд” АД." Справка: http://www.bilbord.bg/bg/companies/typoprint

Добави коментар