Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

„Търговец на 2007 година“

  •  
  •  
  •  
  •  


Г-н Вълев, очаквана ли беше за Вас тазгодишна­та награда „Търговец на годината“, която Ви беше присъдена от СПИБ?

Стефан Вълев: Да си призная откровено, бях приятно изне­надан, тъй като за мен тази награда е много престижна и е едно наистина много голямо признание. За мен тя е голя­ма чест.

На какво смятате, че се дължи това призна­ние от страна на цялата полиграфическа гил­дия към Вас?

Стефан Вълев: Трудно ми е да преценя, но в крайна сметка го отдавам най-вече на това, че фирмата, марката, която представлявам, очевидно е придобила нужното присъствие на пазара, от една страна, а от друга — на усилията на целия ни екип, който работи на българския пазар.

Колко души е екипът на manroland България в момента?

Стефан Вълев:
Във фирмата работим седем души, което смятам, че отговаря на нуждите на българския пазар на този етап. Престижната награда, която получихме от Съ­юза на печатарската индустрия в България е един от фак­торите, които доказват това. Освен, разбира се, сухата статистика, която също ни отрежда един доста висок про­цент пазарни дялове за България. Естествено, при увелича­ване на нуждите на нашия пазар, ще се увеличава и съста­вът на фирмата.

Бихте ли споделили какви са данните според тази статистика?

Стефан Вълев: Да, тази статистика е официална и вече е публикувана в медийното пространство. manroland държи над 40% от пазарния дял на листови офсетови печатарски машини в България.

Знаем, че Вие управлявате дейността на man­roland и в Румъния. Можете ли да направите съпоставка на тенденциите в развитието на българския и румънския пазар след влизането на двете страни в Европейския съюз?

Стефан Вълев: Да, тъй като имам възможността пряко да наблюдавам това развитие и в двете държави. Прави впе­чатление, че в началото на периода развитието в Бълга­рия беше по-бурно и по-динамично, а в Румъния — по-умерено. Но, за разлика от България, където се наблюдават по-скоро „амплитудни“ явления, в Румъния този умерено-постъпате­лен темп на развитие се запази постоянен. В чисто демо­графски или физико-географски аспект Румъния представля­ва един доста голям потенциал, който предизвиква интере­са на чуждестранните инвеститори. Такива инвеститори има разбира се и в България, но в Румъния прави впечатление по-големият размах на тези инвестиции.

Конкретно за нашия бранш, можем да направим парале­ла в две основни посоки — в ролния и в листовия печат. Дока­то в Румъния с много бързи темпове се развива т. нар. heat­setпечат, намиращ приложение най-вече в печата на рекла­ми, списания, каталози, брошури и т.н., то в България се на­блюдава много по-стабилно и бързо развитие в областта на печата на опаковки и по-точно в листовия печат, съчетан с висококачествено облагородяване на опаковките като кра­ен продукт.

Преди време бяхте споделили, че докато в Бъл­гария се инвестира предимно в нови машини, в Румъния се купува по-често оборудване „втора ръка“. Продължава ли все още тази практика?

Стефан Вълев:
Да, това наистина все още е така, но само по отношение на листовите машини. Трябва да се напра­ви обаче следното уточнение — закупуването на ново обо­рудване в Румъния става предимно в областта на листови­те офсетови печатарски машини и то в малкия формат — до половин формат. Останалите инвестиции са предимно в машини „втора ръка“. В България се запазва тенденцията за закупуване на ново оборудване, особено при печатарски­те машини във формат 70 х 100.

Кои новости, представени от manroland по време на drupa 2008, представляват най-голям интерес за българските полиграфисти?


Стефан Вълев:
Интересът на българските полиграфисти в това отношение е най-общо казано в две основни насоки. У нас съществува тенденция за планиране на инвестициите в т.нар. ефективни машини — обединяващи в себе си както увеличаване на производителността, така и увеличаване на разнообразието от допълнителните онлайн процеси в об­ластта на облагородяването на продукцията или т.нар. пе­чат с добавена стойност. Т.е. вече не се търси ефектив­ност на машината само по отношение на нейната скорост и производителност, а по-скоро в посока на съкращаването на времето ù за подготовка, което от своя страна я прави интересна и ефективна за печата на малки тиражи. Отдел­но от това, както казах, интересът е към допълнителните възможности на нашите машини за онлайн облагородяване, и не на последно място — технологията Direct Drive.

Какви са Вашите очаквания за следващите три години?

Стефан Вълев: Моите очаквания са за стабилно и постъпа­телно увеличаване на присъствието на концерна manroland в България, чиято амбиция е удовлетворяването на непре­къснато нарастващите нужди на производителите у нас, правейки техните продукти още по-атрактивни и конкурен­тоспобни. Очаквам да растем заедно със своите клиенти и да успеем да отговорим и на тенденцията за транснацио­налност и трансрегионалност на пазара, която в момента съществува.

Благодаря Ви, г-н Вълев. От името на члено­вете на Съюза на печатарската индустрия в България Ви честитя наградата и Ви желая нови бъдещи успехи!

Стефан Вълев: Искам още веднъж да изразя задоволството си от това престижно отличие и да подчертая, че за мен то е голяма чест.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар