Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

„Печатар на 2007 година“Г-н Несторов, тази година членовете на Съюза на печатарската индустрия в България Ви из­браха за „Печатар на годината“. Очаквана ли беше за Вас тази награда?

Марин Несторов: Най-напред искам да благодаря на цялата полиграфическа общност за високото доверие, което ми бе оказано! Тази награда е много ангажираща за мен. След близо 30 години в полиграфическия бранш, мисля, че малко или мно­го тя е заслужена.

Колкото до това дали беше очаквана, ще кажа, че никога не е била самоцел, въпреки че е много ценна и скъпа за мен. Професионалното ми удовлетворение идва по-скоро от по­стиженията в работата. Приятно е, когато човек вижда, че години наред труд не са отишли на вятъра, когато усеща подкрепа от хората, с които работи, което за мен е най-ва­жното. Защото доверието се изгражда с години съвмест­на работа. Без екип и взаимно доверие никой не е в състоя­ние да постигне каквото и да е.

На какво дължите успехите си в работата?


Марин Несторов: Смятам, че до голяма степен успехите ми и конкретно тази награда се дължат на моя екип. Затова я приемам като признание и за хората, с които работя — с ня­кои от тях вече повече от 20 години.

В работата на всеки има моменти, когато трудности­те са големи и човек може да се огъне. Понякога резултати­те от работата закъсняват и това може да те разколебае, да загубиш вяра в собствените си сили. Тогава е много ва­жно да имаш около себе си хора, на които можеш да разчи­таш, че няма да те подведат.

В нашата работа отказване няма. Всеки един проект или производство, които бъдат започнати, трябва да се ре­ализират докрай, иначе загубите са огромни. Това е, според мен, ключът към успеха. Независимо на каква цена и за колко време, но нещата трябва да се довеждат до край.

Ротопрес АД разполага с най-големите мощно­сти в България за ролен офсетов печат. Освен техническата база, какви други предимства, според Вас, имате на фона на конкурентните ви печатници?

Марин Несторов: Имаме много силна конкуренция, която ни държи в добра форма. Качеството е задължително за нас и е на първо място сред условията за успех. Помня как преди повече от 15 години беше важното нещо просто да се на­прави, а не как ще се направи. Докато сега около половината от инвестициите, които правим, са в посока на подобрява­не качеството на продукцията.

За голямо наше предимство считам разнообразието от технологии и производства, с които разполагаме и които ни позволяват да обслужваме клиентите си комплексно.

Много от големите клиенти, включително чуждестран­ните, предпочитат да имат един партньор, с когото да преговарят и да работят, защото така се чувстват по-сигурни.

Разкажете повече за технологиите, с които разполагате.


Марин Несторов: Доста обширна тема. Това, което катего­рично не правим, са вестници. Всички други производства в различна степен са застъпени в нашата група от фирми — рекламни материали, списания, периодични издания, катало­зи. Много често печатаме целева насочена реклама — пер­сонализирани писма, които изработваме с помощта на ди­гитални технологии. Нерядко имаме и поръчки, които са комбинация между един и същ продукт в различни тиражи. Тогава разделяме поръчката по различните технологии, в за­висимост от тиража, и изработваме всяка от тях по най-ефективния начин.

Разполагаме с печатарски машини на трите най-големи производители — manroland, Heidelbergи KBA. CTPекспона­торите ни са на фирма Lüscher. В областта на формулярите ползваме оборудване от MüllerMartini, а в дигиталните тех­нологии разчитаме най-вече на Xerox, IBM и Pitney Bowls.

Занимавате ли се и с печат на етикети?

Марин Несторов: В рамките на групата „Демакс“ повече от десет години работим в тази област. Лидери сме в печата на самозалепващи етикети — разполагаме с шест машини.
Разполагаме с нужната техника и за защита на търгов­ска марка — имаме единствената на Балканския полуостров затворена технология за производство на оптически вари­ращи елементи, които нанасяме върху етикети и ценни кни­жа с технологията за топъл печат.

Кои са най-големите клиенти на Ротопрес АД? Работите ли и с чуждестранни партньори?

Марин Несторов: Основните ни клиенти са големи вериги магазини — Billa, HIT, Plesio, Germanos и много други, с които имаме дългогодишно сътрудничество, по време на което сме си изградили взаимно доверие.

Независимо от проблемите, които имаме, нашите кли­енти са сигурни, че тяхната продукция няма да пострада. Както и ние сме сигурни, че те ще бъдат коректни към нас.

С чужбина също работим, но най-вече със страни от ре­гиона — Албания, Сърбия, Македония. Имаме поръчки и от Малта, но за да бъдем конкурентоспобни в Западна Европа, например, ни пречат големите транспортни разходи, как­то и невъзможността да се гонят по-кратки срокове на доставка.

Затова 90% от нашата продукция е насочена към бъл­гарския пазар. Като се има предвид, че дори и днес в Бълга­рия се внася полиграфическа продукция за няколко десетки милиони евро, става ясно, че тук съществува наистина го­лям потенциал, който може да се покрие, вместо да се тър­сят пътища навън.

Трудно ли се управлява полиграфическо предпри­ятие в България?

Марин Несторов: Всеки ден е сам за себе си. Не е лес­но, но когато човек види резултатите, забравя за всички трудности.

Съветът ми към младите хора винаги е бил, преди да се нагърбят с по-сериозни отговорности, да изчакат сезони­те да се сменят поне пет пъти — защото винаги има нещо ново и различно. За щастие при нас работят много млади хора. Обучаваме хора на всички нива, като обикновено са дори повече, отколкото реално са ни необходими, но така сме готови за предизвикателствата на времето.

С гордост мога да кажа, че при нас няма текучество. Малкото хора, с които сме се разделили, в момента са на ви­соки и отговорни позиции в други предприятия. Но нас това ни радва — хората, които са работили тук, се ползват с до­бро име навсякъде.

Тъй като предлагаме сигурност и постоянно развитие на хората, дори и да са изкушавани по нелоялен начин от наши конкуренти, те предпочитат да останат при нас.

Промени ли се с нещо Вашата работа, след вли­зането на страната ни в Европейския съюз?

Марин Несторов: Почти нищо не се е променило, с изклю­чение на облекчените митнически процедури. Тъй като ние сами си внасяме хартията за печат, това се отрази благо­приятно на работата ни.

Какво Ви впечатли най-много на тазгодишна­та drupa?

Марин Несторов: drupa, както всяко едно нещо, се развива. Преди 20 години мечтаехме да я видим, а преди 13 — имахме щастието да я видим. Това беше моята четвърта drupa.

Има много големи промени. Това, което ми направи голя­мо впечатление (въпреки че го очаквах, но не чак в такива размери), беше навлизането на ITобластта в печатната ко­муникация с огромна скорост. Имаше фирми, които показва­ха IT продукти и нищо друго, макар и насочени в областта на полиграфията. Много дигитални машини в различни вари­анти, софтуер за управление на процесите, на технологии­те, на поръчките и т.н. Това е основната тенденция, която се очерта на drupa 2008.

Какви са очакванията Ви за общото развитие на бранша в България?

Марин Несторов: Полиграфията в България ще се развива във всички посоки, защото пазарът за полиграфически услу­ги се увеличава непрекъснато. Клиентите ни в областта на рекламната продукция, например, увеличиха обемите на по­ръчките си в последните години няколкократно.

Добър шанс за развитие, според мен, ще имат предпри­ятията, които успеят бързо да внедрят IT технологиите в бранша. Сигурен съм, че неща, които днес са немислими, след 5-10 години ще бъдат реалност.

Г-н Несторов, още веднъж Ви поздравявам с на­градата „Печатар на 2007 година“ от името на целия полиграфически бранш в България и Ви желая на Вас като ръководител, и на пред­приятието и екипа, които ръководите, много успехи!

Марин Несторов: Аз също благодаря на сп. полиграфия и му желая успех! В един момент от нашия разговор казах, че не трябва да се отказваме — това се отнася и за вас! Сп. по­лиграфия е най-дългогодишното списание в бранша и всички ние имаме нужда то да продължава да излиза.

 
08.10.2011.
Автор: Десислава Брайкова
0 Коментари
Таг :

Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар