Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Разговор с новия управител на Хубер БългарияГ-н Клайнингер, моля, разкажете ни с няколко думи за себе си.

Казвам се Ханс Клайнингер и съм роден в Мюнхен. След като приключих практическото си обучение като машинист, за­върших и „Печатни технологии“ в Мюнхен. Започнах рабо­та в Хубер Груп преди повече от 25 години като техник, а от 18 години се занимавам с търговия. От няколко годи­ни управлявам дистрибуцията за Източна и Южна Европа.

Как изглежда Хубер България през вашите очи?

С основаването на Хубер България в София и клона във Варна беше отворена нова страница по отношение бли­зостта с клиентите, оптимизацията на връзките и тех­ническата поддръжка. За да осъществим това намере­ние, нашите служители ще се осланят на опита, който включва повече от 250 години традиция в производство­то на мастила. Пътищата, водещи навън от кризата, ще доведат българския пазар до сплотяване и ще му поз­волят да заеме своето място на европейската сцена.

Може ли да се смята, че със създаването на Хубер България неразбориите около представителство­то на Хубер Груп в страната са приключили?

България винаги е била важна и неразделна част от Евро­пейския пазар. Не забравяйте, че Хубер има присъствие още от самото начало на демократичните промени тук. Имен­но поради важността на местния пазар Хубер България беше основана през 2009 година като стопроцентова соб­ственост на Михаел Хубер Мюнхен. Времето на промените завърши и сега вниманието на нашия екип е съсредоточе­но единствено върху синергията между продукт и сервиз.

Всеки производител има зона, в която е специализиран. Кои са областите, където е фокусирана Хубер Груп?

Хубер е един от световните лидери в областта на произ­водството на пигменти и печатарски мастила. С оглед на огромното портфолио от продукти, които предлага­ме, Хубер Груп покрива почти всички печатни процеси, но основните продуктови линии са няколко:

  • Gecko — мастила на базата на разтворители за ро­тогравюра и флексо печат;
  • Hydro-X — мастила на водна основа;
  • Corona MGA® — мастила и вододисперсионни лакове и покрития за хранителни и цигарени опаковки;
  • INKREDIBLE — офсетови процесни мастила;
  • NewV Pack MGA — UV мастила и лакове за хранител­ни опаковки;
  • NewV — мастила и лакове за UV офсет;
  • ACRYLAC — вододисперсионни лакове и покрития за почти всички области на приложение;
  • Pantone, CRS системи за смесване на мастила, HKS.

Ние винаги сме били водени от стремежа да отгово­рим на пазарните очаквания. Една от горещите теми в целия Европейски съюз е защитата на потребителите и намаляване влиянието на човека върху околната среда. Именно там е съсредоточена нашата научноизследова­телска дейност и по-точно в разработването на проду­кти като Corona-MGA, мастила за безопасни хранителни опаковки и Redufix водните добавки за печат без изопро­пилов алкохол.

Днес въпросът за опасните храни и опасните храни­телни опаковки е от особена важност. С какво ва­шите Corona MGA мастила са толкова специални?

Истински специалното в Corona MGA мастилата и лако­вете е това, че ние впрегнахме нашите знания в създа­ването на такъв продукт още преди някой друг да осъз­нае нуждата от такива мастила, лакове и водни добавки. И точно този опит, който сме натрупали, се превръща в предимство за много наши партньори. MGA® продуктите са все още сред най-важните иновации, въведени от Ху­бер Груп за сектора на печатни опаковки. Системата мас­тила и лакове MGA® на Хубер Груп осигурява защита от за­мърсяване на крайните продукти от техните опаковки. 90% от храните, продавани в Западна Европа, са опакова­ни. Имайки това предвид, нашата MGA® система допри­нася съществено за безопасността на потребителите.

Доскоро основна грижа беше избягването на органо­лептични изменения (промени във вкуса и мириса). Днес измерването и минимизирането на преноса на вещества под формата на невидимо контракопиране и миграция излиза все повече на дневен ред. В Европа картонените опаковки се печатат основно посредством листов оф­сет. Много печатни мастила съдържат разтворители с ниско молекулно тегло, които не са оценени с оглед на кон­такта с храни, и оттук произлиза забраната за миграция в концентрация над 10 ppb. Картоните, хартиите и тор­бичките, направени от PE и OPP, не представляват бари ера за тези вещества. Това означава, че разтворители­те, описани по-горе, могат да преминат през материала.

Всичко, за което говорихме дотук, е облечено в една Европейска регулаторна рамка, и по точно Европейската рамкова регулация (EC) № 1935/2004 за материалите и ве­ществата, влизащи в контакт с храни. Тя поставя осно­вите на нормативната база, осигуряваща високо ниво на защита на човешкото здраве и интересите на потреби­телите в сферата на хранителните опаковки. Производи­телят на завършената опаковка е правно отговорен за съблюдаване на нормите, записани в параграф 3 на Евро­пейската рамкова регулация. Въпреки това няма правна рамка, която самостоятелно да регулира печатните мас­тила, използвани при печата на опаковки. Точно затова Ху­бер Груп се зае с разработването на „Добри производстве­ни практики за производството на мастила за опаковки“. Ние подбираме суровините в съответствие със забрани­телния списъка на CEPE/EuPIA за суровини за печатни мас­тила и сходни продукти, както и на базата на специфични изисквания към чистотата на материалите. Когато съз­даваме формулата и произвеждаме мастилото, се съобра­зяваме с множество индивидуални и променливи фактори във връзка със субстрата (хартията), сферите на прило­жение и начина на използване на опаковката, така че да сведем до абсолютен минимум миграцията на съставки към храните и да подсигурим съответствието с EC № 1935/2004, както и всички други приложими регулации.

Характеристиките, които се изискват от карто­нените кутии за фармацевтичната индустрия, се раз­личават от тези за хранителните опаковки. Главеният приоритет тук е насочен към защита на бранда, за да може да се отличи оригиналът от фалшификата. Въпре­ки всичко този сегмент също започва да наваксва и дос­та производители започнаха да правят запитвания за MGA® продукти. Сигурен съм, че е просто въпрос на вре­ме системите от мастила да се наложат и при фарма­цевтичните опаковки. Въпреки това преработвателите са правно отговорни за подсигуряване съответствието с всички приложими норми с оглед на това, че има мно­го съществени параметри, върху които производители­те на мастила нямат контрол. Вече много години Хубер Груп отговорно изпълнява своята роля, защото в крайна сметка всички ние сме потребители.

MGA® системата на Хубер Груп осигурява на произво­дителите на хранителни опаковки иновативен продукт, оптимизирани процеси и едно цялостно решение. Произво­дителите на храни също извличат полза от повишената безопасност на техните много чувствителни продукти.

Има ли големи различия в химическия състав на мастилата при различните производители? Къде се коренят успехите на едни и неудачите на дру­ги производители?

Когато говорим за суровини (пигменти, смоли и т.н.), всич­ки производители ползват един и същ набор от материали. Различията могат да бъдат открити в тяхното съотно­шение и избрания производствен метод. Всеки производи­тел има своя собствена философия и рецептури.

С придобиването на Майкро Инкс, Хубер Груп постави крайъгълен камък. Като допълнение към процеса на глоба­лизация ние, в Хубер Груп, видяхме повторната интеграция на пигментите и смолите в нашето портфолио като клю­чова цел. Да притежаваш ноу-хау и енергията и волята да го адаптираш към новите изисквания на пазара, или още по-добре — да прогнозираш тези очаквания, е ключът към успеха. Голямо улеснение е да успееш да подсигуриш и необ­ходимото финансиране за постигане на заложените цели.

Виждате ли развитие при UV лаковете при печа­та на опаковки?

Имаше нарастващ интерес към UV лаковете при пе­чата на опаковки, но той беше замразен от дебата за ITX (изопропилтиоксантон) и 4-MBP(4-метоксибутилфта­лат), които изградиха един „опасен“ имидж на UV масти­лата. Въпреки това постигането на идеален гланц е нещо желано от потребителите и дизайнерите и ако се използ­ва правилният UV лак, няма причина за притеснения. От друга страна, производителите на мастила все по-усиле­но се стремят да произведат сходен гланц, използвайки лакове на водна основа. И в този момент научните раз­работки продължават, но все по-често стигаме до гра­ницата, която е постижима и икономически ефективна.

Какво ново могат да очакват вашите настоящи и бъдещи клиенти в областта на сервиза и мето­дическата помощ?

С радост мога да кажа, че цялото ноу-хау на Хубер Груп, е на разположение на нашите клиенти. Ние предлагаме безплатно за всеки — клиент или не, цялата техническа помощ, от която се нуждае. Разполагаме с мобилна ла­боратория, която може да проследи всички показатели, свързани с печатните процеси, започвайки от водата, субстратите, мастилата, та чак до въпросите, свърза­ни с цветознанието, контрола на качеството и стандар­тизацията на цветовете при печата.

Ще изненада ли с нещо Хубер България българска­та полиграфическа общност?

Изненади? Не бих казал изненади, по-скоро иновации. Има сфери, в които печатарите навсякъде по света все още имат съмнения, като например защитата на потребители­те и околната среда. По-скоро ще се фокусираме върху едни трайни и стабилни отношения с нашите партньори. Може да го приемете като изненада, но оттук нататък Хубер България ще организира Ink Academy (за професионалисти).

Как ви се струва общността на българските печа­тари, сравнена с други професионални общности в Германия и Източна Европа, които познавате?

Общността на печатарите е отражение на целия пазар, който в момента е фрагментиран и донякъде хаотичен. Световната криза се отрази тежко на българските по­требители и производители, но изходът, изглежда, набли­жава, а с него и консолидацията вътре в печатарската индустрия. След рекордния икономически ръст в Герма­ния очаквам здравословен растеж и на местна почва.

Какво бихте пожелали на нашите читатели?

На всички ваши читатели и на всички наши клиенти поже­лавам весели празници и ползотворна Нова година. И не забравяйте, че Хубер е много повече от мастило! More than just ink…

 
22.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар