Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Пет въпроса към печатарската индустрия в България

  •  
  •  
  •  
  •  


Във връзка с приемането на България в Европейския съюз, сп. полиграфия потърси мнението на ръководителите на някои от водещите полиграфически предприятия в страната.

Какво очаквате да се промени за Вашата фир­ма след влизането на България в ЕС? Готови ли сте за тези промени и мислите ли да участвате в конкуренцията на европейско ниво?

Венцислав Каймаканов: Влизането на България в ЕС съвпадна с важно за „Пловдив–Юрий Гагарин БТ“ АД събитие — продаж­бата му на фондовата борса и излизането му от структура­та на „Булгартабак холдинг“. Попадайки в тази нова полити­ческа и икономическа обстановка, ръководният екип на дру­жеството използва завоювания авторитет и създадените традиции и започна реализацията на мащабна програма, ко­ято да осигури успешното позициониране на „Пловдив–Юрий Гагарин БТ“ АД в новите условия. И досега успехите ни по­казваха принадлежност към европейско мислене и амбиции. Днес, като реални членове на „европейското семейство“, ми­сията ни е да останем първи в региона, а посоката продъл­жава да бъде европейският пазар.

Борис Димитров: Вече измина повече от една година от влизането на България в ЕС и според мен нищо необичайно не се е случило в нашия отрасъл, в т.ч. и в „Лито Балкан“ АД. Разбира се промени има и те се диктуват от пазарните ме­ханизми. Станахме част от един много голям пазар, където и възможностите за реализация са по-големи. Вече можем да се сравняваме и с конкурентите от останалите стра­ни-членки, което естествено е огромен стимул за прогрес. Много се облекчиха връзките с доставчици и партньори.

Моята оценка е, че все още не сме готови за сериозно навлизане на европейските пазари. Основната причина е незадоволителното ниво на производителността на труда и съответно по-високите цени в сравнение с азиатските доставчици (за съжаление можем да мислим за пробив едва когато достигнем тяхното ниво).

В каква насока планирате да работите по-интензивно — увеличаване обема на производ­ството, повишаване на качеството, нови ин­вестиции, задълбочаване на контактите и съвместната работа с клиентите, подобрява­не на квалификацията на собствения Ви изпъл­нителски състав, подобряване на организацията на работния процес, автоматизация на произ­водството, въвеждане на съвременни управлен­ски методи и още какво?

Венцислав Каймаканов: Голямата задача пред нас е консолиди­ране и развитие на компанията в три основни направления:

Инвестиция в съвременни машини и оборудване; Подобрява­не на технологичния процес и квалификация на кадрите.

През 2007 г. осъществихме инвестиционна програма за над 11.5 млн.лв. В резултат на това вече имаме: Единствена­та на Балканите цялостна линия за дълбок печат; Петцвет­на офсетова машина с лаков модул Roland с формат 140/100 см; Машина за залепване на полимерни материали върху кар­тонени опаковки; Система за директна експонация върху оф­сетови печатни форми СТР; Ъпгрейд на Барко система за предпечатна подготовка; Производство на филтри с венти­лационна камера Рецес, която се произвежда само от 3 фир­ми в света; Изцяло реконструирани и модернизирани работ­ни цехове и не на последно място — енергоспестяваща кли­матична инсталация; Предстои закупуването на 10-цветна машина за дълбок печат на гъвкави опаковки върху фолио.

В Дружеството работят висококвалифицирани специа­листи със средно специално или висше образование, които управляват високотехнологичните процеси, използвани при модерната техника. Голяма част от тях са с допълнителна квалификация в Германия, Холандия, Австрия, Франция.

Борис Димитров: В полиграфията трябва да се инвести­ра вече много разумно и предпазливо, тъй като е преминато нивото на икономическо оправданото насищане с техника (в национален мащаб). Очевидно трябва да се мисли в посока подобряване организацията на работния процес и въвежда­не на модерни управленски методи, за да се интензифицира трудът и оптимално да се натовари техниката. Тук ахиле­совата пета е подготовката на кадрите и наличието на качествен трудов ресурс.

Преди няколко години в България имаше кампа­ния под наслов „Изберете българското“. Като страна, която вече е част от Европейския съюз, бихте ли подкрепили европейските производите­ли на печатарски машини и материали на фона на китайската инвазия във все повече сфери на икономиката?

Венцислав Каймаканов: В началото на ХХІ век ние трябва да отчитаме реално съществуващото състояние на отрасъ­ла, в който реализираме своята дейност. Защитавали сме и ще продължим да даваме приоритет на произведеното в страните от Европейския съюз, когато то отговаря на световните тенденции. В същото време трябва внимателно да се анализират причините и резултатите от тотална­та китайска инвазия и да бъдем по-гъвкави и приспособими към новите условия. В бизнеса има ясни правила и интереси и мястото само за емоции не е печелившо.

Борис Димитров:
Категорично — да! Вълната от евти­ни и некачествени китайски стоки, които буквално заливат пазара, е възможно да убие печатарския занаят, който да не забравяме, че в голяма степен е и изкуство. Но тук нещата са много сложни и не зависят въобще от нас.

Какво мислите трябва да се промени в българ­ската печатарска промишленост и кои проме­ни, според Вас, са с приоритетно значение? Печа­тарската индустрия на коя европейска държава, Вие лично, смятате за еталон в бранша?

Венцислав Каймаканов: С влизането си в Европейския съюз, за да успеем, трябва да спазваме неговите изисквания за ка­чество, цени и срокове на изпълнение. Това е голямо предиз­викателство, но и необходимо условие за оцеляване и движе­ние напред. Дълбоко съм убеден, че бъдещето в полиграфия­та е на опаковките и моите действия, цели и амбиции го до­казват. А за мен категорични успехи и свое място в печа­тарската индустрия имат страни с традиции като Слове­ния, но безспорният фаворит е Германия.

Борис Димитров: Едно е моето мнение за промени, вто­ро е какви промени се диктуват от пазара, трето е какво изобщо ще се случи, тъй като в България всичко е възможно. Личното ми мнение е, че основен приоритет трябва да бъде излизането на целия отрасъл от зоната на „сивата“ иконо­мика на светло, за да има здравословна конкуренция. Биту­ва мнението, че все още 30-40% от печатниците са в тази зона. Можем да спорим дали този процент е реален. Печално­то е, че той е факт. Не е нормално в България статистика­та да отчита по-високи средни заплати в държавния сектор в сравнение с частния, въпреки че всички са наясно, че не е така. Не е нормално в сходни печатници да има различия в пъти по отчетените средни заплати и ние в гилдията да се правим, че нищо не се е случило и да не се вземат мерки.

Социологическите проучвания показват, че бъл­гарите са най-песимистично настроените граж­дани на Европа. Вие оптимист ли сте и защо?

Венцислав Каймаканов: Винаги съм бил оптимист. Вярвам в здравите, жизнени корени на българите, в себе си и в хора­та, които ме подкрепят. Каузата ни е печеливша, затова по­лагаме толкова усилия, инвестираме в нови технологии, най-съвременни машини и в хората, които реално постигат ус­пехите. В близко време нелоялната конкуренция ще отстъпи пред ясните правила и коректните бизнес отношения. Иска ми се да вярвам, че всички, които участват в тази анкета, споделят моя оптимизъм.

Борис Димитров:
Аз съм оптимист и ще се постарая да се аргументирам. Всеки сериозен предприемач иска ясни правила за бизнеса си и благоприятна среда, създадена от държавата. Годините на прехода ме убедиха, че нашите уп­равляващи не могат да решат проблема. В Европа има гото­ви управленски и законови матрици, които щем не щем ще трябва да възприемем. По принуда ще трябва да се разделим постепенно и с някои наши типично балкански привички. Мо­гат да се изредят и още примери в тази насока.

 
05.10.2011.
Автор: Десислава Брайкова
0 Коментари
Таг :

Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар