Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Не сме изобретили колелото, но го усъвършенствахме!На drupa 2008 за Heidelberg започва нова ера — от 29 май фирмата ще представи за първи път на широката общественост машини във формат 6, респ. 7b. Предлагаме ви един разговор с човека, който е разработил гигантските печатни секции на Speedmaster XL 145 и XL 162 — Герд Меркел, за едно невероятно предизвикателство — традиционното инженерно изкуство на Heidelberg в ново измерение.

Г-н Меркел, кога чухте за първи път, че пред­стои конструирането на машини във формат 6, респ. 7b?

Герд Меркел: За първи път се заговори за тази идея през март 2004 г. По това време работех в направлението за разработка на Speedmaster CD 74, когато внезапно дойде шефът ми Буркхард Маас и каза: „Мислим за голям формат. Какво ще кажеш?“. Това, разбира се, ме заинтригува — при машини от този калибър човек подлага на изпитание физи­ческите граници. С други думи, ако трябва да решиш как да се оборудват, респ. да се конструират съответните час­ти, неизбежно става интересно.

И кога конкретно започна Вашата работа по проекта?


Герд Меркел: Нещата тръгнаха много бързо. Веднага след drupa2004 започнахме да разработваме концепцията. Вре­мето беше назряло за такова начинание и ние здраво се хва­нахме на работа.

Кои главни аспекти от разработката бяха Ваша задача?

Герд Меркел: Моята работа беше да реализирам идеята за модулна конструкция на печатната секция. Това обхваща концепцията за водене на хартията, т.е. подавача, през оф­сетовата секция, лакиращото устройство и сушенето, до извеждането. За тази цел проектирах съответните моду­ли с отделните им елементи и за да проверя възможност­та за реализиране на проектите си, ми беше възложено пла­нирането и провеждането на пробите. А освен това тряб­ваше да се мисли за оптимизиране на изработката им, т.е. производството на модулите. Особено внимание беше от­делено в крайна сметка и на ергономията на машините. Все пак новият клас формат, въпреки внушителните си разме­ри, трябваше да се обслужва също толкова комфортно, как­то и малките модели.

Изглежда ви е бил необходим доста дървен ма­териал...

Герд Меркел: (смее се) Вярно е, само като си помисля за пър­вия ни макет в мащаб 1:1! Беше впечатляващо да видим га­баритите на машината наяве — дървеният макет на едно­цветна машина с лакова секция, заедно с подавача и извеж­дащото устройство доби забележителната дължина от 15 метра, ширина 5 метра и над 3 метра височина. И това, естествено, има съвсем различно въздействие от моите триизмерни „екземпляри“ на монитора. Между другото, едва на макета от дърво установихме, че сме проектирали мал­ко по-висок парапет за изкачването. Но това е друга исто­рия. Да се върнем на темата — разбира се, че не съм разра­ботил машината сам. При комплексни системи като тази, така или иначе това вече не е възможно. Наистина участ­ваха много колеги от различни направления. Някои например, се занимаваха само с PresetPlusподавача или с PresetPlusиз­веждащото устройство, други — с електрозадвижванията, трети — с хард- и софтуера за централния пулт за управле­ние или пък с функциите Prinect. Не бива да забравяме коле­гите, които внесоха своя ценен опит по изработката и про­изводството, като естествено бяха включени и сервизни техници и мениджъри по производството.

А потенциални клиенти?


Герд Меркел: Разбира се и те участваха и то още от самото начало! Много внимателно изслушахме представите и жела­нията на печатари от издателствата и опаковъчната ин­дустрия от цяла Европа, Китай и САЩ, за да вземем предвид техните изисквания още при разработката на машините.

Какво очакват потенциалните купувачи от новите машини?

Герд Меркел: Високо качество, кратко време за подготовка, лесно обслужване, надеждност и висока производителност, гъвкавост...

...и познатото от по-малките класи формати поражда въпроса — възможно ли беше прилага­нето 1:1 на техническия опит от по-малките върху новия формат?

Герд Меркел: В известно отношение — да. Най-вече нашите модели с производителност от 18 000 листа на час — Speed­masterCD74 и XL105, които „проправиха пътя“ на Speed­master XL 145 и 162. Тези два по-малки модела днес работят с такова темпо, за което беше необходимо да достигнем границите на техническите възможности. Че сме дости­гнали максимума, доказва изключителната надеждност на тези две машини, които ние наричаме „нашите състеза­телни коне“. Следователно, не подлежи на съмнение, че мно­го от познанията, които сме събрали при разработките на CD 74 и XL 105, са използвани и при по-големите машини.

И тогава в какво се крие значителната раз­лика?

Герд Меркел: В променените мащаби. Звучи наистина банално, но въпреки това оказва голямо значение върху про­цеса на разработката и конструкцията. Един пример — по­мислете за темата „ускорение“. Поради по-големия размер на листа, трябва да се приведе много по-голяма маса в дви­жение — и това се отнася както за самата хартия, така и за цилиндрите в машината. И за да можете да си пред­ставите: най-тежкият цилиндър тежи 4900 kg, има обикол­ка от 3 mи така е 4 пъти по-голям и по-тежък от най-голе­мия цилиндър на SpeedmasterXL105. Този гигантски цилин­дър трябва да понася огромни периферни скорости, без да се деформира и да вибрира. Освен това, доста тежката, т.е. дебела хартия трябва да се „гони“ почти без допира­не през печатарската машина, която от своя страна тряб­ва да работи по възможност без трептения, а в края на ма­шината листът отново трябва да бъде спрян. И тук дебне следващото предизвикателство — как да доведа грижливо, но достатъчно бързо до покой сравнително високата маса на хартиения лист и то, без да се намалява производител­ността? А освен съответните ротационни части, в печа­тарската машина работят и многобройни осцилиращи еле­менти — също големи и тежки — те трябва да са съответ­но здрави, стабилни и корави. Това прави задачата трудна. Въпреки всичко, накрая от машината трябва да излезе пре­цизно отпечатан лист, който да отговаря не само на наши­те собствени изисквания към качеството, но преди всичко и да задоволи клиентите, като не на последно място — кли­ентите на нашите клиенти.

И — успявате ли?

Герд Меркел: (смее се) И още как! През март миналата го­дина конструирахме първите устройства за изпитване, на­преднахме добре с тестовете и още през декември 2006 г. за първи път натиснахме стартовия бутон на прототипа. При премиерата, между другото, отпечатахме шестцветен плакат с лак. Машината надмина най-смелите ни очак­вания и чудесно си свърши работата, като отпечата един превъзходен продукт!Следва продължение

 
04.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатно оборудване, Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар