Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Липсата на дълголетна традиция невинаги е определящаИнтервю с проф. д-р Господин Желев, помощник-директор по учебната дейност на Частната професионална гимназия по мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация

Професор Желев, вероятно повечето хора не зна­ят нищо или почти нищо за Вашата гимназия. Бихте ли казали няколко думи за училището.

Частната професионална гимназия по мултимедия, ком­пютърен графичен дизайн и анимация е сравнително ново учебно заведение, то съществува едва от 5 години. По­мещава се в сградата на 10 СОУ „Теодор Траянов“ в ж.к. „Младост 1“, на улица „Методи Андонов“. Приема ученици със завършен 7-ми и 8-ми клас и подготвя кадри в облас­тта на мултимедията, графичния дизайн и анимацията.

В какви специалности се обучават възпитаници­те Ви?

Нашите възпитаници са разпределени в четири основни специалности: компютърна графика, компютърна анима­ция, компютърен филмов монтаж и техник компютърни системи. Както се вижда, става дума за еднo наистина съвременно и перспективно образование.

Така поднесени, нещата звучат много общо. Моля Ви, дайте една по-детайлна представа за органи­зацията на учебния процес!

Организацията на образователния процес в гимназията е структурирана в три основни направления. Първото от тях е общообразователната подготовка. Тя се про­вежда по утвърдени от Министерството на образовани­ето, младежта и науката учебни програми и е основата на легитимното образование, което осигуряваме.

Езиковата подготовка е второто важно направление на образователния процес. Тя се провежда по програма­та на езиковите училища за учениците от VIII клас, като в края на учебната година те полагат изпит по езика. Учениците от IX до XII клас изучават повечето предмети от професионалната подготовка на английски език. Ниво­то на овладяване на езика дава възможност за полагане на изпит за Pitman Certificate или Cambridge Certificate. По желание се предлага допълнителна подготовка и полага­не на изпити за сертификатите TOEFL и SAT. Изучава се и втори чужд език.

Но най-важна е професионалната подготовка. По вре­ме на обучението, в зависимост от избраната специал­ност, учениците получават задълбочени знания по:

• класически и мултимедийни компютърни архитекту­ри, периферия и мрежи, изградени със съвременни гра­дивни елементи и перспективни схемни решения;

• програмиране на структурни и обектно-ориентирани езици, операционни системи, бази данни и съвременни информационни и мрежови технологии;

• рисуване, цветознание и структурна комбинаторика, шрифт, графичен дизайн и рисувана анимация;

• драматургия на късите форми, сценарий и режису­ра, операторско майсторство, теория и практика на монтажа и др.;

• цифрова обработка на аудио, видео- и фотоизображе­ния, дву- и тримерна реалистична компютърна графи­ка и дизайн, анимация и цифров видеомонтаж;

• презентационна и интерактивна мултимедия в локал­на и интернет среда, уеб дизайн, е-приложения и други.

Видимо е, че обучението е интердисциплинарно и многопосочно. В страната има и други орга­низации, които претендират, че са в състояние да осигурят такава обхватна подготовка, но зад подобна фасада невинаги стои реалната възмож­ност да бъдат осъществени такива амбициозни намерения...

Действително е така. Когато една организация или учебно заведение си поставя такива амбициозни задачи, трябва да разполага с достатъчно ресурси за реализи­рането им. Когато става дума за обучение, основопола­гащи са учебните програми. При изготвянето на наши­те програми за професионална подготовка са използвани опитът и практиката на ACM SIGGRAPH (Association for Computer Machinery — Special Interest Group for Graphics, USA). След адаптирането, развитието и постоянното им актуализиране към нашите условия, програмите са утвърдени от Министерството на образованието, мла­дежта и науката.

И все пак наличието на подходящи програми не е достатъчно условие за нормалната работа и за успешната подготовка.

Определено! Освен програми са нужни добри преподава­тели и добра материална база.

По отношение на преподавателите можем да се пох­валим с много добри кадри. Една част от тях са препо­даватели в Технически университет — София, Нов българ­ски университет, Националната академия за театрално и филмово изкуство, Художествената академия. От тях два­ма са професори, трима — доценти, а петима са доктори на науките. Друга част от преподавателите са асистен­ти от университетите и специалисти във водещи фирми.

Що се отнася до материалната база, разполагаме със съвременна мултимедийна компютърна техника, разпо­ложена в основно ремонтирани кабинети. Всеки ученик разполага с предназначен само за него, персонален компю­тър, снабден с лицензиран софтуер.

Наличието на всички тези неща навярно е пред­поставено от високи такси за обучение?

Напротив! Таксата за предстоящата година е 1450 евро, внесена на две части или според индивидуално договаря­не. Всъщност източници на ресурси са спонсорите ни: BMG, ActSoft, EuroHold, ВидеоГрафика ООД, „Костадинов-Райков Фипели“ ООД, FColor и др. Благодарение на добри­те ни връзки с тези фирми успяваме да реализираме и производствената практика на възпитаниците си. Така успяваме да допълним и утвърдим техните знания и уме­ния, да им дадем възможност да се покажат в добра светлина на бъдещите си работодатели.

Имате ли поглед върху тяхната по-нататъшна реализация?

Завършващите гимназисти ще се реализират в частни и държавни фирми, занимаващи се с експлоатация и ад­министрация на компютърни системи, монтаж и сервиз на компютри; самостоятелна дейност по инсталиране, поддържане, обслужване и администриране на всякаква компютърна техника и мрежи; представители на фирми, дистрибутори на хардуер и софтуер, както и на фирми, занимаващи се с рекламна дейност, графика, анимация, ефекти, мултимедия, аудио, TV и мултимедийни студиа, уеб провайдери, издателски къщи и пр.

Голяма част от тях продължават образованието си в сходни специалности в Нов български университет (за което е сключен специален договор), Техническия универ­ситет — София и други учебни заведения, някои от които зад граница. Основа за това е добрата езикова и профе­сионална подготовка. Завършвайки, учениците получа­ват свидетелство за 3-та степен на професионална ква­лификация. По-амбициозните ученици имат възможност да защитят международните сертификати на CISCO ACADEMY и Adobe Photoshop.

Значи можем да кажем, че сте надскочили себе си и пъвоначалното ниво, белязано от програмите на ACM SIGGRAPH?

Е, „надскочили“ не е точната дума, но се стараем да се раз­виваме съобразно международните научно-приложни тен­денции. Това се дължи на ползотворното партньорство с редица български и чуждестранни университети, учили­ща и фирми. Гимназията и нейните партньори приключи­ха с отлична оценка европейския проект STELLA (Science Teaching in a Lifelong Learning Approach). В продължение за­почна тригодишният проект STENCIL (Science Teaching European Network for Creativity and Innovation in Learning).

Участваме активно и в схемата „Аз мога“ на Оператив­на програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007–2013 г.

Преди да Ви благодаря за разговора, бих Ви помо­лил да повторите координатите за връзка с гим­назията.

С удоволствие! Адресът ни е: София, ж.к. „Младост 1“, ул. „Методи Андонов“ (в сградата на 10 СОУ „Теодор Тра­янов“). Телефон за връзка: 0888 374 238. С нас могат да се свържат и на e-mail: info@codam.net. Интернет сайтът ни е: www.codam.net.

 


Проф. д-р Господин Желев е създател на бакалавърските и магистърски програми „Мултимедия
и компютърна графика“ в Нов български университет и помощник-директор по учебната
дейност на Частната професионална гимназия по мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация. Той е водещ специалист и доайен в областта на мултимедийните технологии
и приложението на компютърната графика в различни области: образование, реклама, компютърни ефекти, маркетинг и др. Проф. Желев е ръководил и участвал в много национални
и международни проекти, оценени високо от възложителите, има издадени десетина книги
и учебници и над 60 научни публикации в областта.

 
24.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар