Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Какво предстои в печата?

 •  
 •  
 •  
 •  


Ipex 2010 ще е място, където производителите ще представят света на графичните изкуства паралелно с новите тенденции, които показват на посетителите бъдещата посока на индустрията ни. Освен това посетителите ще имат възможност да изпитат технологиите, представени на drupa 2008, достигнали истинско търговско ниво до откриването на Ipex в продължение на осем дни – от 18 май 2010 г. в Националния изложбен център (НИЦ), Бирмингам, Обединеното кралство. Избирането на най-подходящото оборудване за вашия бизнес никога не е било толкова важно.
По този повод организаторите на Ipex 2010 възложиха няколко статии, които очертават най-значимите тенденции в технологиите и ги съотнасят с нуждите на ключови пазарни сектори. Привилегията да постави началото на тази поредица от статии е предоставена на Роб Хаак, който отговаря на някои от най-актуалните въпроси в навечерието на предстоящото събитие…
Роб Хаак е президент на SPIKIX – независима консултантска организация за интегриране на мастилено-струйни принтери, и преди това основател на dotrix – първата компания, предоставяща производствени решения за индустриално мастилено-струйно принтиране. С повече от 20 години опит в индустрията на графичните изкуства Роб е работил за много от водещите компании на пазара. Една от тях е Barco Graphics (сега Esko) – компания, която проектира и разработва системи за предпечат и за работа с изображения (филми и плаки) за офсет, флексо, ситопечат и дълбок печат. Можете да се свържете с него на rob@spikix.com.

Кои ще са най-важните моменти в технологи­ите през 2010 г.?

Със сигурност можем да очакваме, че последното поколе­ние дигитални печатни технологии, показани на drupa 2008, ще са се доразвили до истинско „търговско ниво“. Това ще е особено вярно за средноскоростни листови и високоско­ростни ролни машини. Дигиталните преси за индустриал­ни приложения, включително етикетиране и пакетиране, са плътно след тях. Но тези индустриални мастилено-струй­ни устройства са все още сравнително ограничени от съв­местимостта между субстрата и мастилото и липсата на също толкова разнообразни способи за облагородяване. Ще станат ли тенденциите в тази област едно от основните открития на Ipex? Просто наблюдавайте…

Кои новопоявяващи се технологии ще напра­вят най-голямо впечатление на Ipex 2010?

Несъмнено мастилено-струйното печатане ще бъде една от най-горещите теми на Ipex 2010 – всъщност считам, че това ще бъде и водещата тема. На Ipex 2010 можем да очакваме да видим печатни системи, които използват мастилено-струйни технологии, като по този начин ще се премахнат печатните инструменти, работният поток и практиките по веригата за доставки, използвани в момен­та. Тези системи ще окажат съществено влияние върху на­чина, по който се създават, отпечатват, разпространяват и управляват печатни материали или декорирани продукти. Дигиталните мастилени системи ще могат да се справят с печат при поискване, отпечатване на разнообразни данни и решения за отпечатване от мрежата. Мастиленото пе­чатане е изминало дълъг път и ще продължи напредъка си към по-високи скорости, по-високо качество, по-голяма на­деждност и по-висока възвръщаемост.

На пазара на комерсиалния печат ще видите печатни системи за еднопреходно (single pass) отпечатване на голе­ми обеми (както от мрежата, така и от хартиени носите­ли) за книги, пряко адресирана поща, транспромоционални материали, вестникарски и отпечатани от мрежата прило­жения. Тези печатни системи ще използват нови мастилени глави с продължително подаване на мастило, термални мас­тилени глави и пиезо мастилени глави, работещи с масти­ло на водна основа.

От друга страна, индустриалният печатен пазар ще се възползва от нови автоматични вградени мастилено-струйни системи, чийто капацитет е до 100 страници го­лям формат на час, за пазара за осведомяване, а мастилено-струйните устройства за голям обем еднопреходни копия ще отпечатват етикети, опаковъчни и декоративни мате­риали. За индустриалното принтиране очевидният избор е пиезо мастилените глави, които се справят с по-високия вискозитет на UV мастилата и други флуиди.

Мислите ли, че Ipex 2010 се организира в подхо­дящия момент от икономическа гледна точка?

Днес никой не може да предскаже колко точно ще продъл­жи спадът в капиталовите инвестиции, нито пък дали този спад ще е преминал до 2010 г. Няма съмнение обаче, че изхо­дът не е да стоим бездейни. Компаниите, които се стре­мят напред, непрекъснато изпробват предложенията си с намерението да приложат решения, които да подобрят ни­вото на обслужване и да повишат рентабилността. Едно значимо международно търговско събитие, каквото е Ipex 2010, може да предостави идеална платформа за разглежда­не и разработване на планове.

Някои икономисти предвиждат, че икономиката ще се съвземе през 2010 г. и че ще видим първите признаци за това възстановяване през първите две тримесечия. Ако правителствата успеят да стабилизират финансовата система, настоящата рецесия ще приключи през 2009 г., ко­ето ще даде по-добри перспективи за 2010 г. Но, както каз­ват много икономисти, само времето ще покаже.

Какво да очакваме от процесите на създаване и дизайн?

Избираните творчески и проектантски инструменти ще разпрострат действието си извън печата и ще обхванат и други медии, включително и видео. Съдържанието вече има много цели, общуването протича по много канали, ето защо можем да очакваме поредица от демонстрации в тази област. По-традиционно настроените интерфейс модели, улесняващи потребителите, позволяващи структурирано управление на съдържанието и автоматизирани производ­ствени процеси, ще стават все по-интегрирани и достъп­ни: съдържание и намерение съвпадат.

По отношение на основните производители бих очаквал някои преобразувания във функционалността на модулите им за композиране на нови „комплекти приложения“, насоче­ни конкретно към подбрани вертикални пазари.

Какви ще бъдат основните тенденции в предпе­чатната подготовка?

Основната част от „механичните“ предпечатни функции са усъвършенствани до ниво, на което бъдещите подобре­ния да имат минимално влияние върху цялостната произво­дителност. Сега фокусът се премества към връзките с кли­ента, транзита между обработката и/или партньорите по линията за доставки, както и интегрирането с бизнес сис­темите както на преден, така и на заден план. Добри при­мери са автоматизираното подсигуряване на качеството (PDF сертифициране, предпечатна проверка, зрителна ин­спекция и др.), онлайн регистрирането на заявка и систе­мите за уеб разпечатване, управление на активи от пре­сичащи се медии и др. Следващите еволюционни етапи са свързани с улесняване общуването с крайния потребител и с по-широката бизнес среда (купувач и доставчик).

Какво да очакваме от доставчиците на консумативи?

Очертаните тенденции на drupa ще се запазят и на Ipex 2010:

 • повече алтернативи за дигиталните печатни плаки, свеждащи разходите до минимум, разходите и времето за проявяване и влиянието върху околната среда;
 • По-„зелени“ мастила и покрития;
 • По-екологични подложки – хартия/картон с по-голяма възможност за рециклиране, рециклируеми и синтетич­ни материали или дори биоразградими пластмаси;
 • И най-важното: желанието на доставчиците на консума­тиви да помогнат и консултират клиентите си по въ­проси, покриващи целия производствен процес.

Ясно забележим е процесът на консолидация, който проти­ча в сферата на печатните плаки и мастилата, където не са много основните доставчици, които имат сила (и капаци­тет) да неутрализират настоящия икономически спад.

Какви ще бъдат основните моменти в произ­водството на офсетови/дигитални машини?

Можем да очакваме хиляди думи по тази тема в световна­та преса и от специалисти в навечерието на събитието. Ето защо за момента ще изтъкна две ключови тенденции.

 • Офсетови преси: по-висока автоматизация (автома­тична настройка на цветовете, смяна на тиражите, контрол на процеса), по-широка гама хартии – по тегло и вид, повече опции за покритие и оформление;
 • Дигитални преси: подобряване елементите на качест­вото, по-широк цветови спектър, по-висока съвмести­мост със субстрата, по-високи скорости, по-ниски съвкупни разходи.

Търговците на машини ще трябва да предложат на кли­ентите си добре структурирано портфолио с продукти, които да покриват различни области на приложение. Тук се включват не само дигиталните преси, но и системите за работния поток и пътищата за доставка на печатни консу­мативи като плаки, платна, ролери и т.н.

Дебатът офсет срещу дигитален печат отдав­на е на преден план в професионалните среди. Какво има да предложи мастилено-струйната индустрия през 2010 г.?

Наскоро въведеното ново поколение „комерсиални“ диги­тални преси значително запълва разминаването между ка­чеството на образа и разходите за печат при много нисък и среден обем. Ако се интегрира правилно с предпечатните работни потоци и се свърже с правилните приложения, обе­мът на дигиталните документи ще продължи да расте.

Производителите на офсетови преси отбелязват значи­телен напредък през последните няколко години в посока по­добряване на качеството, производителността и автома­тизацията. Това води до по-добро настройване и контрол, автоматична смяна на плаки и много други характеристи­ки, които правят подобни преси дори по-икономични за про­изводството на големи обеми и използването на специал­ни субстрати.

Какви са ключовите тенденции в довършител­ните процеси?

Ipex 2010 ще е едно добро място за запознаване с по-на­преднали иновативни решения за довършителни процеси при комерсиалния печат, тъй като печатните машини мо­гат да имат допълнителни възможности, които да осигуря­ват допълнителна вградена функционалност като различни покрития, топъл печат и щанцоване, за да се намали цена­та, формирана при изработка на повече от една машина. Доставчиците се опитват да подобряват непрекъснато предложенията си в съответствие с развитието на диги­талните преси. Много компании, предлагащи машини за до­вършителна обработка, се целят към тези пазари на преси, чиито показатели надвишават 150 м/минута, и ще разпола­гат с достатъчен завършващ набор за дигитални продукти, така че напълно да се реализира потенциала на дигитално­то печатане. Ще станем свидетели на по-комбинирано обо­рудване с по-висока производителност и гъвкавост, включи­телно рязане, прегъване, подшиване и различни перфорации за промоции, директен мейлинг и брошури.

Има място и търсене за оборудване, работещо с по-мал­ки формати, насочено към по-обикновена дейност с по-мал­ки дължини, както и ново поколение полувградени завършва­щи решения за определен вид цветни копирни устройства и дигитални преси.

Навлизането на новите дигитални преси в пазара на ин­дустриалния печат все още не е напълно отразено в разра­ботките на добре синхронизирани довършителни системи. Предизвикателство ще бъде наличието на in-line довърши­телно оборудване, което ще може да се справя с все по-бър­зите мастилено-струйни печатни листови и ролни устрой­ства. Тези устройства ще нанасят мастило (предимно UV) върху широка гама индустриални материали/медии в различ­ни области на приложение като външна реклама, опаковане, декорация и др.

Какви ще са ключовите тенденции в различни­те сектори – публикуване, продажба на дребно, книгопечатане, вестници?

Във всички тези сектори няма задоволително покритие на търсенето или то липсва изцяло. Някои необходими реше­ние са:

 • По-къс път от заявителя (често купувач на печатна­та продукция) до стартирането на производствения процес;
 • Повишена автоматизация, включително вграждане, ав­томатични настройки и средства за оценка на качест­вото през целия работен процес;
 • По-високотехнологични инструменти за управление на смяната на тиражите/настройката/производствения процес;
 • По-широко предлагане на материали и съоръжения за на­маляване на отпадъците и повишаване грижата към околната среда;
 • Лесни за използване бизнес инструменти за наблюдение и повишаване на рентабилността.

До каква степен посетителите търсят  съ­вет от доставчиците във връзка с грижите за околната среда? Как могат да бъдат по-екологични?

Никой в печатната и издателската индустрия не може да пренебрегне по-широките дискусии, свързани с ефективно­то и екологично използване на ограничените природни ре­сурси. Да бъдеш „зелен“ не е просто средство да спасиш планетата, но също и начин да спестиш средства и непре­къснато да привличаш нови клиенти, да запазиш бизнеса си. Клиентите ще продължат да се обръщат към доставчици­те си за помощ за намаляване на отпадъците, за въвеждане на по-екологични консумативи и процеси и като цяло за един ефективен и икономичен подход към тези въпроси.

Какво е значението на инвестиционните (сред­носрочни) планове в печатния бизнес в момен­та? Какво трябва да се има предвид?

Със свиването на бизнеса като цяло и нарастването на конкуренцията е много важно да се преосмислят основни­те ценности в печатния бизнес. Наблюдавам как хората от този бизнес определят и се фокусират върху едно или две уникални предложения за продажба, които лесно се от­правят към клиентите, а те бързо ги разбират. След това може да се изгради основа за по-широко предлагане на услу­ги, които отговарят на новите и появяващите се пазарни тенденции като web-to-print, кратки и динамични настройки на тиражите, грижа за околната среда и др.

Къде виждате ролята на новопоявяващите се пазари през 2010 г.?

Има много фактори, които ще окажат влияние върху от­далеченото и на офшорното производство, като по-авто­матизирани и рентабилни процеси, краткосрочни реше­ния за дигитално отпечатване, все по-кратките срокове, необходимостта от по-добро проследяване на проекти, по-високи разходи за превоз и по-добра защита за местни­те индустрии. Следователно ключът за новопоявяващите се икономики, които искат да развият индустриите си, е в развитието на местните пазари. Когато става въпрос за приемане на нови технологии, комбинацията от намалели ресурси и липсата на съществуваща инфраструктура съз­дава интересна платформа за нововъведения и създаване на нови технологии.

Изглежда, тенденцията е новите предприема­чи (т.е. агенциите за дизайн) да инвестират в новопоявяващи се печатни технологии, за да предоставят възможност на клиентите си да се възползват от всички услуги на едно място. Какви са впечатленията Ви?

Желанието за пазаруване от едно място у крайните потре­бители, купуващи печатни и медийни продукти, е естест­вена последица от тенденциите към фокусиране върху клю­чови дейности и наемането на подизпълнители за всичко останало. Смелостта да се инвестира в непозната тери­тория обаче може да е по-рискована и скъпа от очакваното. Един подход, който набира сили, се състои в изграждането на клиентски интерфейс за пазаруване от едно място, кой­то да бъде подкрепен с мрежа от вътрешни и външни спе­циализирани ресурси и обслужващи компании.

Какво мислите за дебата интернет срещу печат?

За най-младите поколения интернет е основното средство за достъп до и източник на „незабавна“ и актуална инфор­мация. Балансът на медиите обаче вече се измества от уебстраниците към блоговете и сайтовете в мрежа, от големите екрани към мобилните екрани джобен размер. В съ­щото време печатните медии продължават да процъфтя­ват, що се отнася до информация, неподвластна на време­то, и най-вече за високо творческо и визуално съдържание.

Какво е значението на ключовите международ­ни изложения за посетителите?

Абсолютно безценни се, защото служат като идеална плат­форма за:

 • Информиране: не само за характеристиките на проду­ктите и техните спецификации, но също и за дискусии лице в лице относно предимствата и приложимостта им;
 • Срещи: не само дистрибутори и интегратори, но също ключови служители на основните производители на продукти, както и общи възможности за създаване на контакти;
 • Не само тестване на последните решения, които са търговски добре развити, но и запознаване с последни­те иновации, които ще дадат бъдещия облик на бизне­са ни.

Кой е Вашият Шампион в печатаи защо?

Моят шампион е Пол Брейнерд, основател на Aldus Corporation и създател на понятието „настолен печат“, кой­то постави началото на творческото направление, при ко­ето отделни лица и малки групи могат да станат самоизда­ващи се субекти, като по този начин завинаги се променя страната на „потребителя“ в печатния и издателския спек­тър.

 
15.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар