Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Индустрията има вълнуващо бъдещеПрез юли т.г. председателят и изпълнителен директор на Kodak Антонио М. Перес се срещна в офисите на Kodak в Мадрид с журналисти, отразяващи търговските отношения. Перес е в бизнеса повече от 30 години и от присъединяването си към Kodak през 2003 г. е движещата сила зад глобалния преход на мултинационалната компания от филмова към цифрова технология. По време на интервюто той сподели възгледите си за новия формат на индустрията след възстановяването ù от рецесията, какво да се очаква в бъдеще и защо е уверен, че дигиталната печатна машина KODAK PROSPER е началото на революция в печата.

Колко тежко се отрази рецесията върху световна компания като Kodak?

Рецесията се отрази на всички навсякъде и по много раз­лични начини. Нашата корпоративна стратегия ни пома­га да удържим на бурята, но състоянието на икономика­та със сигурност не ни помага. От наша гледна точка можем да говорим за три зони: Тихоокеанска Азия, къде­то растежът е забележителен (наблюдаваме скок от 25% в графичния — полиграфическия сектор), Европа, къ­дето няма ясно усещане кога ще се стабилизира проце­сът на възстановяване, и САЩ, където има леко покач­ване в резултат от нарастването на производството и търсенето.

Що се отнася до нашата Graphics Communications Group, търсенето се повишава и продаваме повече диги­тални пластини от миналата година. Но в същото вре­ме сме под голямо напрежение по отношение на цените, което не е изненадващо, когато има намалено търсене и изобилно предлагане. Накратко САЩ, Азия и няколко ев­ропейски страни бележат растеж. Тази година ще бъде трудна, но очакваме подобрението да продължи.

Последният IPEX сякаш потвърди, че мастиле­ноструйният печат ще измести офсетовите сис­теми. Какво е мнението Ви по този въпрос?

През последните 15 години мастиленоструйните тех­нологии си изградиха добра репутация в индустрията по отношение на скоростта на печат, качеството на изо­бражението и избора на медии. Повечето технологични компании по света обаче не са приели напълно непрекъс­натите мастиленоструйни технологии, защото считаха, че е невъзможно да модулират размера на капките така, че да са достатъчно малки, за да подсигурят нужното ка­чество, което да измести използваните днес офсетови системи или наистина да предостави по-бърза и по-продук­тивна технология от електрофотографския тип печат.

Нашата преса PROSPER, базирана на собствената непрекъсната технология на Kodak, комбинира най-добрите страни на офсета — фотографско качество, ни­ска цена на страница, висока скорост и избор на медии, с възможността да предложи отпечатване на променли­ви данни.

В такъв случай ще направят ли печатните ма­шини KODAK PROSPER, които използват тази технология, революция в индустрията?

Убеден съм, че ще бъде така. Най-добрите характерис­тики на офсетовите системи са, че можете да отпеча­тате огромен брой страници за минута (4000 стр./мину­та), да получите фотографско качество за по-малко от € 0,01 на страница и да печатате върху почти всяка ме­дия. Недостатъкът е, че не можете да отпечатвате променливи данни. С KODAK PROSPER можете да напра­вите всичко, което бе изброено. Електрофотографски­те печатни технологии на пазара днес могат да печа­тат едва 100–150 страници в минута, като всяка струва от € 0,06 до € 0,09, за да бъде отпечатана, и са ограни­чени по отношение на вида медия, върху който можете да печатате. И отново — с печатните машини PROSPER решавате тези проблеми.

Печатните машини KODAK PROSPER използват по­точната мастиленоструйна технология KODAK Stream Inkjet, която осигурява постигането на основните харак­теристики, които можете да получите чрез офсетов пе­чат: 4000 страници в минута за € 0,01 на страница, фото­качество, широк избор от медии и печат на променливи данни. На базата на всичко това вярваме, че много от по­ръчките, които се изпълняват понастоящем чрез използ­ването на офсетов или лазерен печат, ще преминат към печатните машини PROSPER.

Кога в Kodak осъзнахте, че това е посоката, в ко­ято искате да вървите?

Kodak създаде поточната (Stream) технология преди го­дини. През 2003 г. започнахме да инвестираме активно в тази технология, за да разработим печатната маши­на PROSPER, която беше представена на пазара тази го­дина. Бяхме наясно, че ще отнеме няколко години да раз­работим технологията и да я пригодим към пазара — не само за директна реклама по пощата и за книги, но също така и за опаковъчни, текстилни, индустриални и други печатни задачи. Тази технология е подходяща за голям брой приложения.

Знаем, че взехме правилното решение. От самото на­чало нашата стратегия беше фокусирана върху срещата между цифровите изображения и науката за материали­те. Вярваме, че това е нещото, което ни дава предим­ство пред повечето ни конкуренти.

Означава ли появата на PROSPER на пазара, че офсетът ще изчезне?

Пазарът на печата е много голям и с огромен брой раз­лични приложения. В следващите години ще станем сви­детели на хибридна среда с няколко технологии, които споделят пазара. С времето най-продуктивните техно­логии, като печатната машина PROSPER, ще продължа­ват да увеличават дела си от поръчки и приложения. В някои части на света, където растежът е бърз, компа­ниите ще пропуснат няколко от фазите, през които пре­минахме на Запад. В Азия например очакваме компаниите да скочат от съществуващите системи с ограничен ка­пацитет направо към най-актуалните технологии като KODAK PROSPER.

Работните потоци са важни колкото и система­та. Как Kodak подпомага потребителите в това отношение?

Тази индустрия има отчаяна нужда да повиши своята продуктивност. Най-добрият начин това да бъде напра­вено е да се въведе унифицирана софтуерна система за работния поток, която ще помогне на потребителите да се справят с различни задачи и технологии, работе­щи едновременно в хибридната среда, която току-що оп­исах. За да предоставим това унифицирано решение за работния поток, ние обединяваме нашите вътрешни ре­сурси и ноу-хау за управление на цветовете с ресурсите на закупената от нас Creo. Заедно ние изграждаме воде­ща световна организация за търговски решения за рабо­тен поток.

Да помогнем на своите клиенти да управляват бизне­са си по-продуктивно и доходоносно е това, от което се интересуваме най-много. Ето защо ние се стремим да бъдем световен доставчик, който подкрепя клиентите си за всичко, от което се нуждаят, а това, от което те се нуждаят, е по-висока производителност.

ТрансПромо е горещата тема тук, в Испания на­последък, но, изглежда, не тръгва успешно. Какво е мнението Ви за това?

ТрансПромо няма как да заработи, ако управлението на из­вличането на данни не работи. ТрансПромо е в самото си начало и прави първите си стъпки. Има много компании, посветени на разработването на програми за извличане на данни, които ползват широко разнообразие от профи­ли, за да подпомогнат сегментацията. Ние няма да раз­работваме тези програми. Вместо това ще си сътруд­ничим с най-добрите доставчици на решения на пазара.

Накратко, как ще изглежда световната графична индустрия, когато рецесията най-после отмине?

Настроен съм много оптимистично за печатния бизнес. Икономическата мощ и покупателната сила в САЩ и Ев­ропа все още са много големи. Но очевидната сила и ог­ромното население в Азия — а в печатния бизнес броят на хората е от значение колкото и образованието и до­ходите — ще преобърнат рецесията в подем. Печатните компании в САЩ и Европа ще трябва да се реорганизи­рат и да приемат, че растежът, който ги очаква в бъде­ще, няма да бъде онзи растеж, на който се радваха в ми­налото в своите географски ширини.

Модерните печатни технологии също ще спомогнат за преодоляването на очевидните ограничения при отпе­чатаните страници — като например по-дългото време за изработване в сравнение с интернет. Хората ще мо­гат да подготвят и отпечатват страници моментал­но. Това ще повиши стойността на отпечатаната стра­ница и ще и позволи да заеме ключова роля в разходите за хибридни медии.

Убеден съм, че индустрията има вълнуващо бъдеще пред себе си!

 
21.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар