Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Дигитален печат: машини, софтуер, обучение, консумативи, сервиз – цялостни решения от един доставчик



Бихте ли представили накрат­ко дейността на FACTOR.BG?

Консултиране, доставка, инстала­ция, обучение, осигуряване на консу­мативи и сервиз в областта на ви­сококачествения дигитален печат и дигиталната цветна проба — с други думи, осигуряване на работе­щи решения и поемане на отговор­ността.

Трудно ли е да се прави бизнес в провинцията? В равностой­но положение ли са столични­те и провинциалните фирми?

Нашият бизнес е там, където са клиентите ни — дали в София, или в Дулово, за нас няма значение. Това, че сме базирани в Асеновград, може да представлява известно неудобство само за тези фирми от София, които смятат бизнеса извън столицата за второкачествен. Впоследствие обаче дори и те разбират, че в гло­бален мащаб дали си в София, в Асе­новград или където и да е другаде, не е най-важното. За час и половина наш специалист може да посети кли­ент, намиращ се в София — едва ли местните фирми биха реагирали по-бързо, особено в часовете с натова­рен трафик.

В крайна сметка по-добре е да сме разположени в Асеновград, но в подходяща база, с всички необходи­ми условия, отколкото в някой апар­тамент на пл. Македония, но пък в София.

Равностойно положение няма — по-добрите, по-гъвкавите, по-нап­редничавите печелят клиентите, без значение дали са в София или из­вън нея. Например, вижте къде се отпечатват основната част от списанията! Има и жокер — в пло­вдивска печатница. Има и примери за обратното — клиенти, традици­онно смятани за „притежание“ на местни фирми, се оказват стабилно привлечени от фирми, намиращи се в София или дори в другия край на Бъл­гария, а понякога и в чужбина. Сещам се за клиентите за гъвкави полимер­ни опаковки...

Кое е онова, което хората не знаят за FACTOR.BG?

Позволявам си да се пошегувам — ако знаех точно кои хора точно какво не знаят за нас, щях да имам най-успеш­ния маркетинг на света.

Истината е, че много хора не знаят много неща за нас, макар ние да полагаме големи усилия да бъде обратното. Причините са ясни — проблем с комуникационните ка­нали поради слабата им ефектив­ност, съпоставена с разходите за ползването им, ограничени финан­сови възможности за реклама, из­ключително малки маржове от продажбата на машини и консума­тиви. Най-ефективните начини за популяризиране на фирмата и дей­ността ни се оказаха и най-евтини те — нашият уеб сайт www.factor.bgи рекламата от уста на уста, гене­рирана от доволните ни клиенти.

Ще си позволя и да съм нескро­мен — много хора не знаят, че ние сме уникална фирма — 20 години опит в почти всичките форми на пе­чата и рекламата, и то и от двете страни — и като производител на печатни и рекламни изделия, и като доставчик на машини и консумати­ви за тази индустрия. Всичко, което знаем и можем, е поставено в услу­га на клиентите ни. Всяка една де­монстрационна машина, която има­ме в офиса (а ние имаме много) се използва само и единствено за без­платни демонстрации, генериране на профили и като референция при телефонния технически съпорт. Ние НЕ КОНКУРИРАМЕ клиентите си, а се стремим да им помагаме вся­чески, доколкото финансите, вре­мето и знанията ни позволяват. Ос­вен това ние обичаме работата си и я вършим с удоволствие, макар и да не сме перфектни и да допускаме грешки.

Всичко дотук споменато звучи и познато на всички, но това е прос­тата истина — за да можеш да про­даваш, хората трябва да ти вярват, а доверието се губи лесно.

Защо избрахте именно EPSON?

Защото техните продукти най-до­бре отговарят на визията ни да предлагаме само най-качествени­те и най-рентабилни технологии. Всичко се променя, може след вре­ме конкурентите им да предложат по-добри решения, но засега разли­ката е голяма и определено в полза на EPSON — и като качество, и като ROI. Само за сравнение — чували ли сте за друг солвентен принтер ос­вен EPSON GS6000, който може да покрие стандартите за печат на цветни проби за офсетов печат при положение че дори не е предвиден да изпълнява подобни задачи?

За кои групи клиенти са пред­назначени предлаганите от вас продукти?

Изкушаващо е да кажа — за всички! Това обаче не е вярно — нашите кли­енти са само тези, които търсят най-доброто качество, но не жела­ят да плащат космически цени, а само толкова, колкото наистина струва. Ние продаваме иноватив­ни и смислени продукти, правим се­лекцията и предлагаме на клиенти­те си само това, което си струва, като отсяваме рекламния шум. И го предлагаме на цени, които никой друг не успява да предложи. Ще илюс­трирам с пример — Epson Stylus Pro GS6000 в момента е обявен на сай­та ни за 16 995 евро без ДДС, с вклю­чен в цената HighEnd RIP софтуер EFI Fiery и допълнително с подарък по избор за още около 1400 евро! Наwww.epson.de същият принтер, и то на промоция, струва 26 178.81 евро!

Когато говорите за контрол на цвета и цветни проби, на­мирате ли разбиране у коле­гите? Не са ли това все още „мръсни думи“ у нас?

Чак „мръсни думи“ не бих казал. Но ще се изненадате колко много, и то сериозни фирми за дигитален, офсетов или флексо печат извърш­ват контрола на цвета с помощта на уреда „окомер“! А някои от тях дори имат в чекмеджетата дос­та скъпи спектрофотометри, но... на печатарите, изглежда, им е не­комфортно, че качеството на тях­ната работа може да бъде измерено безпристрастно.

Добре е да се проумее, че стан­дартизацията във всеки вид печат е витална за преминаване от зана­ятчийско към индустриално произ­водство. Да, вероятно тогава ду­мата на бай Иван печатаря вече няма да тежи толкова и окото му може да позагуби от славата си на прецизен измервателен уред, но пък клиентите ще са по-доволни, защо­то ще знаят какво да очакват. От друга страна, собствениците на печатници ще имат по-малко брак и загуби, а и самият бай Иван ще ра­боти по-бързо, защото няма да губи часове с някой „дизайнер“, който да го кара да постига с настройки на мастилото неща, които просто са безвъзвратно объркани още в пред­печата, но никой не може да докаже това.

Ние не само че с нетърпение ча­каме този момент на прозрение, но и се опитваме да спомагаме за по-скорошното му настъпване, като организираме обучения и семинари. До средата на септември ще е го­това нашата зала за обучения, снаб­дена с професионални монитори EIZO, принтери, софтуер, мултиме­диен проектор, измервателни уреди и т.н. Ще поканим и сп. „Полиграфия“ на откриването!

Как според вас изглежда бле­нуваната верига идея-клиент-производител–краен продукт? Какво трябва да се направи, за да не прилича тя на „глух телефон“?

Ако визирате процесите на контрол при печата, според мен ключът към успеха е стандартизацията и въвеж­дането на инструменти и методи за контрол на процесите.

Вие притежавате сертифи­кат от FOGRA? Прибягват ли много печатници до услу­гите ви? Стреми ли се българ­ският производител да покрие изискванията на FOGRA?

Искам да уточня, че ние сме първа­та фирма в България с такъв серти­фикат — за мен това е не толкова признание, колкото отправна точка за развитие. Догодина ние отново ще защитаваме този сертификат и това ни задължава да сме във форма постоянно.

Имаме вече няколко сериозни кли­енти, при които сме внедрили сис­теми за цветна проба — предпо­лагам, че гаранцията на FOGRA е улеснила решението им да изберат нас, но реалните резултати в рабо­тата са били винаги условието, за да бъде платено за труда ни.

Тъй като все повече международ­ни компании започват да печатат в България, а те изискват да се рабо­ти по стандарт, очаквам стабилно и дългосрочно повишаване на инте­реса на печатниците към стандар­тизацията. Индикациите вече са на­лице, независимо от кризата.

Какво е нужно да се напра­ви, за да получи дадена бъл­гарска фирма сертификат от FOGRA?

FOGRA сертифицира различни неща — това, което ни интересува, са възможностите да се сертифи­цира инсталирана система за цвет­на проба за определени условия на печат.

Изисква се системата да е въ­ведена в експлоатация от серти­фициран инсталатор като нас и да се покрият определени тестове по отношение на стабилност на резул­татите от системата. Макар из­искванията да са стриктни, при до­бро разбиране на процесите и добра организация на работата получава­нето на сертификат от FOGRA е съвсем достижима цел. Това би доне­сло на фирмата допълнително пови­шаване на доверието и лоялността на клиентите и би било добро конку­рентно предимство.

Няколко думи за останалите продукти и решения, които FACTOR.BG предлага на бъл­гарския пазар.

Освен партньорството с EPSON по отношение на ProPhoto и широкофор­матните им принтери, сервизът на същите продукти и дистрибуцията на роботизираните системи за за­пис и фотореалистичен печат на CD и DVD с марката EPSON DiscProducer, за да можем да предложим комплекс­ни решения на нашите клиенти, ние работим и като официален дистри­бутор на някои от най-големите имена в съответните индустрии:

• Текстилни принтери DTG за ди­ректен печат върху готови дре­хи — с над 40 инсталирани маши­ни смело можем да кажем, че тех­нологията си проби път и вече се приема като необходимост, а не екзотично допълнение.

• Текстилни мастила DuPont — ин­дустриален стандарт в директ­ния дигитален печат върху тъ­мен и светъл текстил.

• Инк-джет медии Hahnemuehle — 425 години традиции в производ­ството на арт хартии. Най-ви­сокото качество в дигиталния FineArt печат.

• EFI — Electronics for Imaging, Graph­ic Arts Solutions: RIP софтуер EFI Fiery за управление на всякакви принтери (например Epson, Ro­land, HP; inkjet и лазерни; широко­форматни и настолни) и софту­ер за HighEnd цветна проба EFI Colorpoof XF.

• Професионални американски тер­мопреси GeoKnight с доживот­на гаранция на нагревателните плочи — без аналог на българскияпазар.

Благодаря Ви и желая успех на Вашите начинания и на уси­лията на целия Ви екип в клю­човите области, в които сте съсредоточили усилията си! А на българската полиграфия желая повече „фактори“ като Фактор България ЕООД за превръщането ù в индустрия от европейска величина.

 
20.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар