Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Гюнтер Албрехт – новият управител на Хайделберг България ЕООДВеднага след официалното представяне на г-н Гюнтер Албрехт пред членовете на Съюза на печатарската индустрия в България по време на срещата в Старозагорски минерални бани успях да поговоря с него, за да предложа на вниманието ви едно кратко интервю, взето почти „от упор“

В какво се изразяват промените в мениджърския екип на Хайделберг България?

Най-важните промени в личния състав на фирма Хайдел­берг България бяха изборът на нов управител — длъжност, която поех аз, и изборът на г-н Симеон Попов за проку­рист на фирмата. Г-н Наско Кръстанов има ценен принос за фирмата и промяната е направена по взаимно съгласие.

Тъй като Хайделберг България е една от водещи­те фирми на пазара, всички се вълнуват повече или по-малко от въпроса, какво налага тези про­мени? Можем ли да считаме, че това е обичайна практика, или става дума за някакво изключение?

В един концерн с 15 000 служители персонални промени се извършват непрекъснато. Задачите и целите се проме­нят, променят се и хората... Както във всяка фирма, има хора, които напускат. В по-голямата си част това са пен­сионирани служители, но има също и такива, които жела­ят промени. Всичко това оказва голямо влияние.

Предвиждате ли някакви други кадрови или структурни промени във фирмата?

Във всяка индустрия има промени, тъй като мениджъ­рът трябва да се съобразява и да взема решения в зави­симост от промените на пазара. А промените са нещо положително, защото застоят означава стъпка назад. Ако анализираме конкретно Хайделберг България, можем да кажем, че не е изключено увеличаване на персонала. Ес­тествено, това ще зависи от развитието на икономиче­ската ситуация.

Цялата полиграфическа общност и най-вече Ва­шите клиенти си задават въпроса, как ще им се отразят тези промени. Ще предизвикат ли те сътресения в създадените междуфирмени взаимо­отношения?

Фирма Хайделберг е в процес на преструктуриране от фирма производител на печатарски машини във фирма и в сферата на услугите. Организационните промени се правят в услуга на клиента. Ние можем да кажем, че си вършим работата добре, само тогава, когато клиентът е доволен от нас и е готов да плати за нея. За в бъдеще ще бъдем по-активни в контактите и в отношенията си с фирмите-клиенти, тъй като ще можем да предложим повече от печатарски машини.

Успяхте ли вече да се запознаете в детайли с об­становката тук? Какви са първите Ви впечатле­ния за работата и порядките в Хайделберг Бъл­гария?

Познавам организацията на Хайделберг България повече от 10 години и като виждам колко машини са продадени за този период тук, мога да кажа, че работата им е била спорна. Имаме много добри служители, на които ще раз­читаме и в бъдеще.

Моля Ви да споделите какви са перспективите и проектите за развитие на фирмата в краткосро­чен и дългосрочен план?

Както бе споменато и по-горе, Хайделберг продължава да се развива. Ние сме лидери на пазара в сферата на маши­ностроенето за графичната индустрия. Всеки в бранша ни познава и ни идентифицира еднозначно. Ние обаче про­дължаваме упорито да работим, да предлагаме и в дру­ги сфери продукти с най-високо качество, от което ще спечели клиентът. Например: За какво му е на клиента най-добрата печатарска машина, ако не работи с адек­ватните консумативи? Бизнесът с консумативите зае­ма също централно място в нашата стратегия, подобно на консултантските услуги (изготвяне на бизнес планове, помощ при финансиране).

За съжаление българският пазар не е голям. Има ли специфично отношение към Хайделберг Бълга­рия или към всички дъщерни фирми на Хайделберг се подхожда по един и същ начин?

В един толкова голям концерн като Хайделберг, който има свои представителства, респективно присъствие, в почти всяка страна в света, трябва да има принци­пи, които важат за всички. Успехът обаче изисква всяка местна организация да има собствен облик. Ние трябва да се съобразяваме и приспособяваме към конкретните условия на пазара, а не обратно.

Промени ли се отношението Ви към България като цяло след Вашия, макар и кратък, престой тук?

Познавам българския пазар от почти 10 години. Като ръ­ководител на направление Употребявани машини за Из­точна Европа имам изградени почти приятелски отно­шения с много фирми.

Какви са първите Ви впечатления от междуфир­мените отношения и браншовото общуване меж­ду полиграфистите в България?

В много страни трябва да се съобразим с конкретните икономически изисквания. Българските фирми от графич­ната индустрия трябва в близките години да вземат ре­шения, свързани с това, в коя посока ще върви техният индивидуален път. В това начинание Хайделберг ще ги подкрепи. Конференции, организирани от професионалния съюз на печатарите, ще помагат на фирмите да се ин­формират за актуалната ситуация, като това ще им по­могне по-бързо да реагират на промените на пазара.

Какво бихте желали да кажете на всички колеги от българската полиграфическа общност?

Икономическата ситуация ще се подобри. От напрегна­тата ситуация на кризата в момента по-силни ще изля­зат само онези фирми, които могат да предложат цена, адекватна на пазара, и качествено сервизно обслужване. Като предпоставка за бъдещия успех пожелавам на всич­ки да са живи и здрави и да се справят икономически пра­вилно с проблемната обстановка на пазара.

Благодаря Ви за отзивчивостта! От името на всички колеги Ви желая успех на новата позиция!

 
21.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално, Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар