Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Въпроси към г-н Димитър КозалиевОчаквахте ли да получите наградата „Печатар на годината“, или тя беше изненада за Вас?

Останах много изненадан, когато ми съобщиха, че ще получа наградата „Печатар на годината“ за 2010 г. През всичките изминали години от откриването на печатницата фирма­та се развиваше възходящо в технологично и кадрово от­ношение, което беше високо оценено от нашите клиенти. Считам, че „Фатум“ ООД има съществен принос за навли­зането на съвременните дигитални технологии в печатар­ския бизнес в България. В тази връзка съм допускал и прием­ал за логично да получа признание и от страна на колегите в отрасъла и се радвам, че това най-после се случи. Изнена­дан съм, че получавам наградата точно за 2010 г. — година, в която не мисля, че фирмата ни се е откроила с някакви по-специални постижения в областта на полиграфията, и как­то казах и на награждаването, приемам наградата по-ско­ро като признание за цялостния принос на ръководения от мен екип за развитието на печатарския бизнес в България.

Как смятате, защо досегашните носители на на­градата, които определят призьора, са решили да откроят именно Вас?

Аз не знам точно кои колеги са подкрепили моята номи­нация, но смятам, че това се дължи именно на постиже­нията на ръководената от мен фирма през изминалите години. За търговците вероятно водещо е било и изклю­чително коректното отношение на „Фатум“ ООД в ра­ботата с тях и фактът, че фирмата ни няма и никога не е имала просрочени задължения към своите партньори.

С какво „Фатум“ ООД се отличава от останали­те печатници на пазара?

Ние имахме късмета и разума да влезем в кризата без дългосрочни финансови задължения, с много добре балан­сиран екип и производствен капацитет, което ни позво­лява да работим в по-спокойна обстановка.

Кое е онова, което хората не знаят за „Фатум”?

Фирмата ни работи в областта на полиграфията от 1992 г. и не мисля, че има тайни за нашите партньори. Това, което винаги е привличало клиентите ни, е качест­веното и коректно изпълнение на всички възложени зада­чи, съобразено с техните изисквания, както и нивото на компетентност на екипа ни. „Фатум“ ООД е печатница­та на младите хора. При нас те получават възможност да изучат занаята и да го практикуват успешно.

Какви са в настоящия момент предизвикател­ствата пред българските печатари?

Най-сериозното предизвикателство, разбира се, е оцеля­ването. На всички колеги трябва да е пределно ясно, че годините преди кризата никога няма да се върнат. В ус­ловията на изключително сериозна международна, наци­онална и регионална конкуренция всеки трябва да има куража и разума да взема трудни решения. За някои най-трудното решение ще бъде дали въобще е оправдано да продължават на всяка цена да работят в печатарския бизнес, без оглед на икономическите реалности.

Бихте ли споделили плановете си за бъдещото раз­витие на фирмата?

На този етап нямам някакви конкретни планове за бъде­щото развитие на фирмата. Почти навсякъде по света кризата изигра ролята на катализатор за прочистване на печатарския бизнес от неконкурентни и нежизнеспо­собни фирми. В България този процес, за съжаление, без­крайно се забави и вече почвам да се съмнявам дали въоб­ще нещо ще се случи. Има фирми със значителни задълже­ния към финансови институции и/или доставчици, които отдавна трябваше да преструктурират дейността си. За съжаление, поради липсата на икономически ред и ясни правила, както и поради липсата на управленски опит в условията на криза, тези фирми бавно, но сигурно убиват печатарския бизнес. Цените на полиграфически услуги от­давна подминаха разумните минимални нива и в момен­та са значително под реалната себестойност, като се вземат предвид всички разходи и амортизационни отчи­сления. Това превърна полиграфията от успешен бизнес в ежедневна борба за оцеляване, поради което не виждам никакъв смисъл за дългосрочно планиране, преди да усетя някакви индикации, че този порочен икономически ред в отрасъла ще бъде променен по един или друг начин.

 
25.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Браншова информация, Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар