Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Това ДА, това НЕИнтересна бележка от брой 1 на 1952 година ме върна към една мисъл, която вече съм споделял с вас — читате­лите на списание полиграфия. В тази бележка се разказ­ва за практиката от началото на 50-те години на мина­лия век да се показват ежегодно образци на добро и лошо полиграфическо и естетическо изпълнение на книги. На принципа на познатото ни от близкото минало радиопре­даване „Това ДА, това НЕ“, преди 6 десетилетия са въз­дигали едни за сметка на други творби на социалисти­ческото печатно производство. Така по онова време се демонстрира одобрението към определени резултати в работата, предприятия и творчески екипи и в духа на градивната критика се маркират неуспешните или недо­там успешни усилия на други колективи.

Списание полиграфия и настоящият му главен редак­тор нееднократно са отправяли призив към вас — коле­гите от общността, да се учредят годишни награди, в основата на които да стои анализ на конкретни проду­кти и резултатите на една или друга фирма. Редовните възражения се базират на факта, че не е лесно да се из­работят критерии за оценка. Тези възражения, макар и донякъде обективни, не са необорими. Разделянето на ка­тегории продукти, където да се оценява комплексно ре­зултатът, или на категории обработка би направилo не­щата по-лесни, но явно не сме намерили мотивацията да реализираме един такъв подход.

Ако говорим за паралела между практиката от 50-те и предложението за годишни награди днес, трябва да маркираме следното: времето на „Това ДА, това НЕ“ е из­текло. Днес по правило се насърчава позитивният под­ход. Ето защо е по-реалистично да се съсредоточим вър­ху положителния резултат от работата на фирмите. Ако говорим за едни бъдещи награди, базирани на кон­кретни резултати, то годишна изложба на най-добрите продукти би била първа стъпка към реализирането им. Струва ми се, че е добре да помислим върху тази идея. Има рационално зърно в това да покажем високото ниво, до което сме достигнали като техника, технология, фир­мени практики и пр. Какво ще кажете?

ИЗЛОЖБА НА КНИГИ С ДОБРО И ЛОШО ОФОРМЛЕНИЕ

На 24 януари т. г. бе открита уредената от Гл. дирек-ция на издателствата, полиграфическата промишленост и търговията с печатни произведения изложба на издания с добро и лошо оформление и технико-графично изпълнение — продукция 1951 година. На откриването Зам. Главния директор др. Л. Ханджиев очерта с кратко слово постиженията и недостатъците в художественотои полиграфическото оформяване на изданията. Присъс-твуваха директорите на издателствата и полиграфичес-ките предприятия, техническите ръководители от печат-ниците и техническите редактори от издателствата, ху-дожници-графици и техник-графици.

В изложбата имаше два щанда: щанд за книги с ху­дожествено оформени корици и щанд за книги с лошо оформени корици, лошо техническо изпълнение и лоши клишета.

Кориците на почти всички изложени книги бяха оригинални (рисувани), а на съвсем малък брой — ти­пографски (наборни). От оригиналните корици преоб­ладаваше диа-позитивната корица. Диапозитивните корици на цветна хартия, с много текст, с шрифт с тън­ки щрихи за допълнителните и декоративни елемен­ти на буквите, въздействуват лошо, докато кориците с малко текст, с блоков или гротесков шрифт и на бяла хартия имат прекрасен изглед.

Оригиналните корици с илюстрационен материал най-често изразяват движение, усилие — борба, игра на футбол, тенис, плуване, колоездене и др., т. е. са израз на гоненото и търсеното, на незавършеното и непостигна-тото и не въздействуват добре. Кориците пък с илюстрации, израз на цялостното съдържание на книгата, с израз на спокойствие и сила или тържеству­ваща победа, изглеждат много добре.

Много от кориците имат чисто плакатен вид — Пионерско знаме, от Цв. Ангелов, изд. „Народна култура“, Ръководителите на Н. Р. Китай за китайско-съветската дружба, изд. на БКП и др.

Заглавните мисли на кориците, особно на ориги­налните, са пренасяни от ред на ред механично — спо­ред дължината на думите, а не според смисловното им съдържание. От това се е получило освен неправил­ното подчертаване на редовете по степен на важност, но и поставянето на предлозите вместо в началото на реда, в края на предходния ред, когато той е по-къс.

Изложени бяха и книги с богато оформени и с прекрасно технически изпълнени корици, чието предназначение като че ли е да скрие лошата изработка.

Изложбата заостри вниманието на нашите издател­ски и полиграфически работници за засилване борбата за подобряване качеството на печатната продукция.

 
19.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От архива/историята

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар