Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Алианс Принт ЕООДПрисъства на българския пазар за по­лиграфически услуги от 5 години и е наследник на многогодишната полиг­рафическа традиция в печатницата на БТА. Успехът на Алианс Принт се дължи на гъвкавостта във взаимоот­ношенията с клиентите и на възмож­ността да им се предоставя пълен и непрекъснато допълващ се спектър от услуги.

Клиентите получават широк асор­тимент от услуги и продукти, не само на достъпни цени, но и най-пълно удо­влетворяващи високите изисквания на пазара. Допълнителната обработ­ка по време на печата и специалното облагородяване на продукцията след отпечатване са необходими условия за конкурентност дори и при нискоти­ражна продукция.

Развитието на печатницата в тази посока стабилизира нейната конку­рентоспособност сред печатниците в София и в страната.

През 2003 г. ръководството взе решение да обнови и разшири машин­ния парк, така че да може да поеме многото и разнообразни поръчки, как­то и да отговори на повишаващите се изисквания на пазара. Това наложи разполагането на печатницата на ново място (ж.к. „Дружба“ 1, бул. „Асен Йорданов“ 11), позволяващо разгръща­не на полиграфическите производ­ствени мощности. Производствени­те възможности на Алианс Принт силно се подобриха със закупуването на нова петцветна печатарска маши­на KBA Rapida 74 5+L AL V2, със секции за воднодисперсен и UV лак, и удълже­но извеждане за сушене. Произведена­та от немската фирма Koenig & Bauer AG машина е от ново поколение висо­копроизводителни печатарски маши­ни за универсално и рентабилно произ­водство. Работи с 15 000 листа в час, с автоматизирана и кратка по време подготовка, изключваща голям обем ръчни операции и с това естествено и възможните грешки, зависещи от субективния фактор.

Най-важното е уникалната въз­можност на машината да работи с хибридна технология с възможности за частично и цялостно UV лакиране. При този печатен процес се вплитат два вида лак в графичните изображе­ния. Съчетаването им по различен начин позволява постигането на раз­нообразие от комбинации на лакови, релефни и оптични изображения. Бла­годарение възможностите на хибрид­ната технология, клиентът получава прекрасна реализация на всички про­фесионални дизайнерски ефекти върху отпечатаните медии. Предимствата на хибридната технология са доказани многократно пред много клиенти с високото качество на получената от тях продукция. Хибридните мастила са с много добри характеристики: устойчивост на изтриване и надраск­ване, отлична адхезия върху широка гама от хартии, използвани за ети­кети, рекламни материали и опаков­ки. Мастилата притежават висока светлоустойчивост и висока степен на гланц. При печат имат бързо UV съ­хнене, позволяващо непосредствено след печата довършителна работа като ламиниране, фолиране, рязане и сгъване.

Машината налага и нов стил на работа. Съкратеното време на под­готовка и високата скорост на печа­та с намалено количество макулатури прави реално изпълнението в кратки срокове на висококачествена продук­ция с големи и малки тиражи.

При хибридния печат с частично UV лакиране работят в комбинация 4-те секции с хибридни мастила, пе­тата секция с негативно изработена форма нанася водно-дисперсионен лак, а лакиращата секция нанася частично UV лак върху свободните от водно-дисперсионния лак участъци. С едно преминаване на листа през машина­та се получават много разнообразни отпечатъци – с релефни и оптични ефекти и с ефекти от мат-гранулат и гланц. Събирането на хартията е в равен стапел, независимо от отпе­чатвания материал.

Комбинацията между хибридна технология и частично лакиране е единствената по рода си в София.

Друга гигантска крачка в развити­ето на Алианс Принт е закупуването и внедряването на осемцветен перфек­тор – печатарска машина Heidelberg Speedmaster SM 102 с обръщащо ус­тройство, формат 72х102 см. Тя също е първата машина от този клас в София. Предназначена е да удовлет­ворява изискванията за комерсиален печат с по-големи тиражи и с високи изисквания към качеството. Печатни­цата бързо адаптира своята дейност към конкретните изисквания на кли­ентите, съобразно възможностите на тази машина и постига устойчива висока производителност, с което изпреварва своите конкуренти и при­влича все по-големи клиенти. С новата инвестиция Алианс Принт се утвърди като лидер при печата на списания в София.

Гамата печатарски машини се допълва от наследените от полигра­фическата база на БТА една четириц­ветна и две двуцветни машини марка MAN Roland с формат 64х92 см.

Конкурентността на печатница­та сега и в бъдеще ще се осигурява от надеждността на производстве­ните процеси и ефективния контрол на разходите, както и от постигане­то на високо ниво на автоматизация на процесите. В момента се работи по следващата логична стъпка: обе­диняване в единна информационна мрежа на работния поток и компонен­тите на системата за управление, а също така на висококачественото оборудване за предпечатни, печатни и книговезки процеси.

Затова следващите решения и при­добивки на печатницата са насочени към закупуване на такова оборудване.

CtP Luscher Xpose 130 – това е машината, която експонира високока­чествени форми и осигурява цветови­те профили за печатните секции на пе­чатарските машини. Закупена е почти едновременно с пълноформатната ма­шина Heidelberg Speedmaster SM 102.

Алианс Принт притежава и висо­копроизводителни книговезки линии: влагочно-шевна машина Muller Martini, с осем секции и устройство за точко­во лепене на рекламни материали в списания и каталози, и линия за лепене на книги и списания Wohlenberg с коло­наборна машина с 24 секции и биндер.

Доокомплектоващата техника на довършителните процеси завършват картината за широките възможности на печатницата: тристранен нож и прави ножове Wohlenberg с програмно управление, ламинатор, щанц-машини и други.

Затова производството е разно­образно и може да се класифицира в следните четири вида полиграфиче­ски изделия:

• периодични издания – списания и седмични вестници;
• рекламни материали – каталози, листовки, брошури, дипляни и др.;
• етикети, опаковки;
• книги и др.

Основни партньори и клиенти са редица финансови институции, фарма­цевтични компании, предприятия от военно-промишления комплекс, тър­говски вериги и представителства, фирми от различни браншове. Особено успешно е партнирането с рекламни и PR агенции, с издателите на перио­дични и непериодични издания, на спра­вочници и гайдове. Особено приятна и благородна е съвместната дейност с издателите на детска и учебна лите­ратура. Печатницата работи успеш­но и с множество държавни и общест­вени институции – Министерство на здравеопазването, Министерство на  образованието и науката, Български червен кръст и други.

За да успее да отговори на все по-високите изисквания на пазара и клиентите си, за да предложи най-но­вото и модерно в бранша, за да успява в привличането на клиенти, печатни­цата обновява непрекъснато базата си, разнообразява услугите, които предлага, продължава да разширява своите технологични възможности, следвайки посоката на непрекъснато развитие.

 
30.09.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Рекламодатели

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар