Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Xerox DocuColor 8000AP фабрика за цветовеXerox България и Пиктограф предста­виха първата в страната дигитал­на преса DocuColor® 8000AP на 11 сеп­тември 2008 г. На официално събитие в Двореца на културата и спорта във Варна двете компании демонстрираха някои от приложенията на новата сис­тема, включително и ефекти за защи­та на документи — GlossMark (хологра­мен ефект), MicroText (микрошрифт), флуоресцентен ефект (който може да бъде видян само под UV светлина) и други.

Мотото на Пиктограф — „Фабри­ка за цветове“, отразява същността на новата придобивка на дигитално­то студио и готовността на екипа да произвежда цветна продукция с високо качество, съпоставимо с офсетов пе­чат, и в кратките срокове, характер­ни за дигиталните технологии.

Xerox DocuColor 8000AP се справя безпроблемно с широка гама приложе­ния и постига отлично качество на из­ображението, дори и при 80 стр./мин без значение от теглото на хартията или вида медия.

Xerox DocuColor® 8000AP е разрабо­тена на базата на вече утвърдена тех­нология - успешната DocuColor® 8000. Новата цветна преса работи с широ­ка гама медии — от гланцирана хартия и картон до синтетични транспаран­ти. Позволява създаването на прило­жения като книги и списания, промоци­онални флайери, персонализирани паке­ти с директна поща, специални пред­мети, включително магнити и фолиа за стъкло.

Новият модел предлага високо ниво на продуктивност и надеждност при работа с тежки хартии. DocuColor® 8000AP отговаря на всички изисквания за бърза продукция на обемни поръчки в динамична търговска среда.

Моделът DocuColor® 8000AP опе­рира в два режима, които могат да бъ­дат променяни лесно от оператор в процеса на работа. Освен по скорост режимите се различават и по степен на гланциране.

Режимът „all weights“ настройва пресата да работи с 80 стр./мин с хартия до 300 гр. независимо от те­глото или вида на хартията. Това, в комбинация с възможността за висо­коскоростен двустранен печат, пра­ви DocuColor® 8000AP една от най-про­дуктивните дигитални цветни преси в своя ценови клас. Допълнително преи­мущество към режима „all weights“ е по-матов външен вид на продукта. Режи­мът „single weight“, който настройва скоростта на печат според вида хар­тия, позволява отпечатването на по-гланцирани материали.

DocuColor® 8000AP предлага уни­кална гъвкавост за печат на разноо­бразни приложения, които могат да бъ­дат адаптирани спрямо желанията на клиента. Например, поръчки като късо­тиражни списания или фотоалбуми, ко­ито изискват по-лъскав вид в сравне­ние с маркетингови материали, които обикновено са матови.

Друга отличителна черта на DocuColor® 8000AP е резолюцията 2400 x 2400 x 1 dpi при печат, благодаре­ние на която се постига отличен кон­траст при отпечатването на текст.
Xerox DocuColor 8000AP включва по­даване на хартия от два контейнера с общ капацитет 4000 листа, което оси­гурява непрекъснато захранване. При необходимост може да бъде закупен и втори модул с два контейнера, всеки за 2000 листа. Разбира се, всички кон­тейнери предлагат едновременно за­хранване с различни медии с максима­лен капацитет 8000 листа.

„Xerox продължава да развива ус­пешно производството на най-мощни­те си цветни дигитални преси, като ги прави все по-добри и в резултат на това налага нови стандарти в диги­талния печат“ — каза Юлиан Григоров, генерален мениджър на Xerox България. „Радостен е фактът, че високоско­ростната цветна преса DocuColor® 8000AP се появява първо в района на Из­точна България и сме сигурни, че този пазар отдавна имаше нужда от подо­бен тип „фабрика за цветове“.

„Високата производителност на DocuColor® 8000AP и бързината, с ко­ято тя изпълнява задачите позволява обработване на големи поръчки за фир­ми от рекламния бранш в кратки сро­кове“ — каза Стефан Августинов, упра­вител на Пиктограф. „Същевременно, машината е подходяща и за бързо из­пълнение на малки поръчки, тъй като е доста гъвкава и бързо може да бъде на­строена от един режим в друг“.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар