Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

NATURA GANATURA GA

Опаковките за хранителни и потре­бителски стоки трябва да се отпе­чатват с листови офсетови мастила, които не оказват негативно влияние върху вкуса или мириса на па­кетирания продукт. Разработване­то на нов специален носител, както и използването на избрани разтво­рители, суровини и производстве­ни методи, направи възможно съз­даването на офсетови мастила без миризма.

Законодателите и много произ­водители на маркови стоки обръ­щат все по-голямо внимание на печатните мастила и лакове с фокус върху тяхното безопасно използва­не и приложение, както и на техния химически състав. „Хубергруп“ прие предизвикателството, открито де­монстрира, че е наясно с отговор­ността, която носи като произво­дител, и от самото начало положи всички възможни усилия да осигури съвместимост с най-новите законо­ви изисквания чрез иновации и техно­логичен напредък.

Серията мастила NATURA GA са разработени без използването на ми­нерални масла. Тази серия се базира на 100% растителни масла и естери на растителни масла.

Естествено, освен процесните цветове фирмата може да предложи мастила, базирани на NATURA GA, във всеки цвят, който клиентът поже­лае, включително фирмени и мостре­ни цветове.

Основни изисквания към опаковките за хранително-вкусовата промишленост

Хранителните опаковки не трябва да пропускат до опакования продукт вещества, които са:

• опасни за човешкото здраве;
• влияят върху вкуса и мириса на продукта;
• влияят върху състава и външния вид на продукта.

Поради тези причини листовите офсетови мастила, които се използ­ват за производството на първични хранителни опаковки, в които храна­та има директен контакт с непечат­ната страна на опаковката, трябва да са без миграция през печатния суб­страт, както и да не влияят върху вку­са и мириса на опакования хранителен продукт. NATURA GA са серия масти­ла без миризма, но не и без миграция. Те може да се използват за отпечат­ване на опаковки за хранително-вку­совата промишленост само когато опаковката е проектирана съобразно свойствата на продукта и се използ­ват материали, които могат да пос­лужат за функционална бариера, гаран­тираща недопускането на трансфер на съставки на мастилата към съ­държанието на опаковката чрез миграция или невидимо контракопиране. Например за картонената опаковка, която държи четири кофички йогурт.

Серии мастила, които не са кла­сифицирани като тип „без миграция“, по принцип никога не се препоръчват от компаниите, част от „Хубергруп“, за производство на първични храни­телни опаковки, при които храната контактува директно с непечатна­та страна на опаковката.

Специални свойства

• NATURA GA могат да се използ­ват – подобно на конвенционални­те офсетови мастила – на всички видове листови машини и абсор­биращи субстрати;
• Стабилен баланс вода/мастило;
• Ниско разпрашаващи мастила;
• Тези мастила съхнат изцяло и само чрез попиване, без помощта на оксидация. Поради техния меха­низъм на съхнене отпечатъците, направени с NATURA GA, не пред­лагат адекватна износоустойчи­вост. Лакирането в линия с орга­нолептично неутрален лак на во­дна основа е задължително;
• Органолептичната оценка на пе­чатни продукти показва отлич­ни резултати („Робинзон тест“ EN1230, част 1 и част 2);
• Фактът, че тези мастила не съх­нат чрез оксидация, означава, че не се отделят вещества с органолептични свойства. Пример за такова вещество са късовериж­ните алдехиди. Именно затова отпечатъци, направени с NATURA GA, имат ниско съдържание на хексанали.
• Ако субстратът на първичната хранителна опаковка не е адек­ватна бариера, при използване на NATURA GA мастила съществува вероятност от миграция от опа­ковката към продукта. В такъв случай препоръчваме използване­то на серията листови офсетови мастила CORONA MGA®, които се отличават с ниска миграция и ни­ски органолептични свойства.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар