Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Kodak засилва подкрепата си в продажбите за БългарияKodak Graphic Communications Group (GCG) засилва подкрепата си в сфе­рата на продажбите и поддръжката в България, като определи ролите на тримата си търговски партньори за страната. Изборът на трима партньо­ри, фокусирани върху определени сфери на дейност и продукти, гарантира, че клиентите на KodakGCGще бъдат об­служвани качествено от добре пози­ционирани компании, които познават нуждите на местния пазар.

„И тримата дистрибутори са дъл­гогодишни доставчици за българския полиграфически пазар и осигуряват ви­соко ниво на продажбена и следпродаж­бена поддръжка за отделни продукти и решения на KodakGCG“, каза Яцек Ски­бицки, директор Продажби за България. „Всеки от тях е силен в пазарния сег­мент, който обслужва. Ние вярваме, че трите компании ще осигурят отлично покритие на пазара, съчетано с висока компетентност за онези продукти от широкото портфолио на Kodak, които всяка от тях съответно представя“.

Отговорностите на тримата дис­трибутори са свързани основно с гру­пите продукти, които те ще прода­ват и поддържат:

• Хардуерът и софтуерът на Kodak GCG, който включва СТР оборуд­ване, работни потоци, дигитал­ни печатни системи (KodakNex­Press, Digimaster,Versamark) се про­дават и поддържат в България от ГЕД ООД — компания, която прода­ва също термални пластини и хи­микали плюс портфолиото на Kodak GCG за дигитални продукти. ГЕД ООД е и единственият оторизиран сервизен център за гореизброено­то оборудване.
• Вълканов Трейд сега продава кон­венционални полиграфически филми и химикали на Kodak, конвенционал­ни офсетови пластини и химикали, също и конвенционални флексоплас­тини. В допълнение Вълканов Трейд предлага виолетови пластини и хи­микали на Kodak, което допълва не­говото ECRMпортфолио за виоле­тови СТР.
• Медия Консулт продава конвенцио­нални полиграфически филми и хими­кали на Kodak, офсетови пластини и химикали, плюс виолетови пласти­ни и химикали, а също така и тер­мални пластини и химикали. Към момента Медия Консулт предлага само консумативи.

„Секторът за конвенционален пе­чат в България остава значителен и важен за KodakGCGи той ще бъде до­бре подсигурен от нашите двама дис­трибутори за консумативи — Вълканов Трейд и Медия Консулт. Цялото диги­тално портфолио ще бъде поето от ГЕД ООД. В момента има голям инте­рес в областта на дигиталните тех­нологии — има няколко вълнуващи нови проекта в процес на разработване“, казва Яцек Скибицки.

 
08.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатно оборудване

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар