Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

KOMORI на IPEX 2010Още от създаването си през 1923 г. Komori винаги се е стремяла да съдейства максимално на печатарската индустрия, изграждайки отношенията си с клиентите на базата на японската философия kando (да надминеш очакванията). Тази цел непрекъснато вдъхновява екипа на корпорацията за нови технологични разработки и усъвършенствания, предназначени за всички сектори на пазара. Последните kando решения на Komori действително са много над очакванията и дават възможност за работа без конкуренция. В това ще могат да се уверят посетителите на Ipex 2010.

Щандът на Komori

На щанд B520, един от най-големи­те на Ipex, доминиращ в Зала 6, ще бъдат показани 100 демонстрации на печата на четири листови маши­ни, работещи в JDF мрежа през зона­та DoNet: Enthrone 29, Lithrone S40P с H-UV, Lithrone SX40 и Lithrone S29. На изложението ще бъде дебютът на Lithrone SX40 — най-бързата печат­на машина с най-голям формат — 40 инча (75х105 см), която е новост и върхово постижение в UV технологи­ите за печат. Осемцветната печат­на машина Lithrone S40P с обръщател ще демонстрира своите качества ежедневно, произвеждайки продук­ция на самия щанд. Ще бъде показан и съвършено новият модел на 29-ин­човата (53х75 см) петцветна пе­чатна машина Enthrone 29 с изгодна цена и производствени разходи „по джоба ни“ — безапелационно гъвка­во решение за по-малките печатни­ци. По време на шоуто в центъра на вниманието ще бъдат качеството, екологията и решенията за подпо-магане.

Съобразени с тези три гледни точки са и продуктите, които ще бъдат показани, гарантиращи ка­чеството на работа:

 • KHS-AI — съвършеният интер­фейс и софтуер на Komori е де­монстриран на всички печатни машини Lithrones, вдигайки висо­ко летвата на критериите за най-бързо отпечатаната и точ­но възпроизведена четирицвет­на продукция.
 • Върхът на представянето е уни­калната UV технология без от­деляне на озон Komori H-UV, оси­гуряваща възможността „със за­творени очи“ да се постигат максимално качество на продук­цията и превъзходни допълнител­ни ефекти върху различни мате­риали, включително полимерни фолиа. Благодарение на тази тех­нология се осъществява бърза подготовка и печат с много мал­ко макулатури.

Екологията в концепцията на Komori показва дружелюбното еко­логично лице на продуктите и сис­темите като KHS-AI, H-UV, печат без алкохол и екологични консумати­ви, осигуряващи бърза подготовка за работа и общо подобряване на екосистемата.

Подпомагането е изразено в пъл­ния спектър на следпродажбен сер­виз, включващ:

 • Обучение на клиенти, провеж­дано от новия Komori Graphic Technology Center в Япония в съ­трудничество със специалисти­те-инженери от Европа.
 • Техническо ръководство на опе­раторите от място.
 • Усъвършенстване с доизгражда­не на техниката и софтуера. Ди­агностика и превантивни мерки при експлоатацията на машини­те, осъществявани чрез интер­нет връзка.

Допълнителните акценти в пред­ставянето на Ipex са: включване в JDF мрежата (мрежа на работните пото­ци) на всичките четири печатни ма­шини Komori, използвайки Tharstern MIS чрез DoNet зона (MIS е управляващ про­изводствен контрол посредством CIP4/базирана на JDF. Системата из­вършва управлението на цветовете и работен контрол на всички операции, протичащи при печат); демонстрация на място на работата им всеки ден по време на изложението; подобрени­ята на ролния офсет за опаковки с де­монстрации на новата ръкавна техно­логия на Komori Chambon; уникалните системи за защита при производ­ството на банкноти и ценни книжа, получили популярност в целия свят за­ради успешните иновативни решения за повишаване на сигурността; ролни­те heat set офсетoви машини в диапа­зона 16 и 32 страници — за последните четири години изключително успешни и удовлетворяващи изискванията на множество пазари.

На Ipex 2010 Komori ще покаже пълната гама печатни машини, пред­назначени да помогнат на всеки те­хен притежател да бъде начело в конкуренцията на технологиите.

Най-новата Enthrone 29 ще бъде представена под мотото „Мно­гофункционален и гъвкав пе­чат“

Досега малките печатници правеха редица компромиси, търсейки подхо­дящото решение в една-единствена универсална печатна машина, гъвка­ва и отговаряща на различни произ­водствени, икономически и екологич­ни изисквания.

Използвайки световните постижения и собствени разработки, Komoriконструира новата Enthrone 29, коя­то вече е в процес на предлагане и продажба.

За Enthrone са използвани най-ус­пешните качества на Lithrone S29, ко­ито са обединени в обмислен ниско­бюджетен компактен проект.

Enthrone ще надскочи предста­вите за гъвкавостта и качество­то на Komori. Ще видим бърз преход от тънки хартии към картон, оживя­вайки печата с помощта на JDF мре­жата през зоната на DoNet. Това е една компактна, икономисваща ра­ботна площ конструкция, при това с двоен диаметър на цилиндрите. Кон­тролът на качеството на печата се осъществява с помощта PQC-U системата.

Спецификация на Enthrone 29

 • Цветност — 2, 4, 5
 • Максимална скорост на печата — 13 000 л./час
 • Максимален размер на листа в мм — 530 x 750
 • Дебелина на листа в мм — 0,04 – 0,6
 • Размери на пластината в мм — 605x760
 • „Висока производителност — с едно преминаване на листа“ е мотото на новата Lithrone S40P с H-UV

Осемцветният перфектор (машина с обръщател) Lithrone S40P е уникален — с 3-цилиндров обръщателен механизъм с двоен размер и синхронизираща ско­ростта подаваща вакуумна лента, и представя на Ipex старта на порази­телната Komori H-UV сушилна система.

Дружелюбното екологично и без отделяне на озон H-UV устройство позволява на машините Lithrone да предоставят готова незабавно за довършителна обработка продукция както от тънка хартия, така и от специални материали, с превъзходно качество на печата и гланца, нена­товарени с противокопирен прах.

Тук е мястото да изредим пре­димствата на иновационната UV система Komori H-UV. При Komori H-UV системата се използва ултра­виолетова лампа — ноу-хау на Komori, и високочувствителни към ултравио­летовите лъчи мастила. С монтира­нето на една лампа системата оси­гурява високо качество на печата и надеждност, а също така икономич­ност и екологична сигурност при ра­бота. Нямате никакви главоболия, свързани с място за инсталиране на компактната система Komori H-UV, която лесно се вгражда в машината.

Съкращаване на времето за об­работка на една поръчка. В резул­тат на незабавния процес на суше­не на мастилата по време на печата (in-line process), времето за работа рязко се съкращава в сравнение с конвенционалния печат. Това прави ултравиолетовото сушене извънред­но ефективно, тъй като отпечата­ните материали незабавно влизат в довършителните процеси като ря­зане, щанцоване, сгъване и т.н. Тази direct-to-finishing способност ще бъде демонстрирана на Ipex като осно­вен елемент на печатната машина Lithrone S840P.

Съкращаване на площта за съх­раняване на отпечатаната продук­ция. Вече не са необходими площи в печатния цех за престояване на про­дукцията за нейното сушене, както е при конвенционалния печат. Площта на печатницата може да се използ­ва по-ефективно, няма нужда от депа за „мократа“ отпечатана продукция. Сега тя може да се събира веднага на един палет.

Пълно изсъхване при неабсорби­ращи материали. При изпитанията пред пуска системата H-UV се оказва особено ефективна — печата без за­цапвания, копиране и шмуцове, а при неабсорбиращи материали (различни фолиа) показва пълно изсъхване дори при силно намастилени отпечатъци.

Подобряване на качеството, дъл­жащо се на работа без противоко­пирен прах. Целият печатен процес е без противокопирен прах, в резул­тат на което в цеха се подобрява екологията на околната среда. По­върхността на отпечатъците е гладка и лесна за следваща обработ­ка. Елиминирано е копирането, а про­верката на качеството с изваждане на листа е лесна.

Системата H-UV е енергоспестя­ваща, с ниски производствени разхо­ди. Емисията на въглероден двуокис от системата Komori H-UV е една четвърт от тази на конвенционална­та UV система. Експлоатационните разходи са малки и включват смяна на лампата, която има по-дълъг живот от класическата, по-ниска стойност и с 20% по-малък разход на електри­ческа енергия. Нискотемпературни­ят режим (4–5 градуса над темпе­ратурата на печат) не предизвиква деформация на хартията и картона.

По-малка начална стойност. Сис­тема H-UV, монтирана в печатната машина, е много компактна и не от­деля озон. Не се изисква допълнител­на дължина на извеждането и допъл­нително вентилационно оборудване. Инвестицията е много малка в сравне­ние с конвенционалната UV система. Освен това към металните конструк­ции на печатната машина няма специ­ални изисквания за защита срещу уско­рената корозия, причинявана от озона.

Безвредна за околната среда. Сис­темата H-UV не отделя озон, избягва се употребата на противокопирен прах. По този начин Komori H-UV съз­дава дружелюбна и безвредна среда.

Ежедневни демонстрации на живо на Ipex 2010 ще показват тези предимства, използвайки цифро­ва система за контрол на цвета Videoscope и PDC-SII с поляризиращ филтър.

Спецификация на Lithrone S40P

 • Цветност — от 2, 4 до 12
 • Максимална скорост до 8-цветен печат — 15 000 л./час
 • Максимален размер на листа в мм — 720 x 1030
 • Дебелината на листа в мм — 0,04 ~ 0,3 (0,06 ~ 0,6 при избор)
 • Размери на пластината в мм — 800 x 1030
 • „Добавена стойност“ е мото­то на Lithrone SX40

Lithrone SX40 е флагманът на следва­щата генерация машини на Komori в 40-инчовия пазар (листов размер 750 x 1050 мм). Показан е в UV вариант. Ос­вен по-големия формат той има по-висока работна скорост — 18 000 л./час, и по-бърза напълно автоматизи­рана смяна на формите. С помощта на Komori KHS-AI — изпреварващия стартирането технологичен интер­фейс, се постига 35% съкращаване на времето за смяна на поръчката.

Сред множеството нововъведе­ния е разработеният наскоро масти­лен апарат, който гарантира връща­нето на намастиляването до нула във всички експлоатационни режи­ми, и новият профил на подаването и провеждането на отпечатваните ли­стове на пълна скорост без значение на печатаемия материал, с гаранция за равномерен печат без дефекти.

На Ipex 2010 ще бъде демонстри­ран печат с UV-мастила върху голямо разнообразие от материали и преми­наване за четири минути към следва­щата поръчка (job-to-job changeover).

Спецификация на Lithrone SX40

 • Цветност — 4 до 6
 • Максимална скорост на печата 18 000 л./час
 • Максимален размер на листа в мм 750 x 1050
 • Диапазон на дебелината на листа в мм 0,06 ~ 1,0
 • Размери на пластината в мм 811 x 1 055
 • Lithrone S29 ще бъде предста­вена под мотото „Промяна при поискване“

На щанда на Komori централно място ще заема петцветната печатна ма­шина плюс лак Lithrone S29, която ще убеди посетителите във фактиче­ските предимства на Komori KHS-AI. Използвайки последната разработ­ка на технологията за бързо старти­ране, LS-529 ще демонстрира изпъл­нението на три поръчки само за 10 минути. KHS-AI е система, съхранява­ща данни на поръчките, като непре­къснато ги обновява в параметрите на настройките, за да постигне при стартиране незабавно високо ниво на качеството при минимум разход на хартия и време.

Софтуерът на KHS-AI съхранява данни за намастиляванията, значени­ето на налягането на въздуха в по­вече от 30 разпределителни дюзи, с включени стотици разновидности на хартии и материали и техните раз­мери. В тази Smart Sequence (умна последователност) са въведени дан­ни за предварително програмиране на операциите на печатната маши­на, включително миене и почиства­не, обезмастиляване, предварително намастиляване и смяна на формите. Тази умна обратна връзка рязко нама­лява разхода на време и хартия, необ­ходими при печат, и промяна на про­фила на мастилата, като това се изпълнява със стартова скорост от 12 000 л./час. Бързият преход от един тираж към друг и към по-следващ (при три поръчки) при петцветен печат плюс лак се извършва за 10 минути.

Спецификация на Lithrone S29

 • Цветност — 2, 4 до 8
 • Максимална скорост на печата — 16 000 л./час
 • Максимален размер на листа в мм — 530 x 750
 • Дебелина на листа в мм — 0,04–0,3 (0,04–0,8 допълнителна опция)
 • Размери на пластината в мм — 605 x 760

Всички тези нови продукти, тех­нологични разработки, машини и соф­туер са част от програмата за дъл­госрочно развитие на концерна, но са и отговорът на Komori за преодолява­не на икономическата криза.

 
18.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатно оборудване

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар