Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

KBA C16: Идеалната 16-странична Heatset-ротация за разнообразни поръчкиНа 26.11.2010 г., по време на Open House, в печатна зала 7б на печатницата L.N. Schaffrath в гр. Гелдерн, Германия (първите, които се оборудваха с новата машина) около 150 представители на именити печатници, занимаващи се с ролен офсет, от общо 11 страни, както и специали­зираната преса, се убедиха в техническите и икономическите предимства на новата 16-странична ротационна печатна машина C16 на КВА. В гр. Гелдерн, Долен Рейн, в съгласие с мотото „Печат вместо подготовки“, значи­телно автоматизираната печатна машина С16 печата 65 000 екземпляра на час, предимно списания в малки ти­ражи, с екстремно кратки подготовки.

След поздравителната реч на управителя на L.N. Schaffrath Дирк Деверс колегата му Дирк Алтен предста­ви традиционната печатница с над 250-годишна история. L.N. Schaffrath Drucк Medien печата с помощта на около 300 сътрудници на пълен работен ден за около 180 изда­телства на списания, както и за различни издателства на каталози и проспекти. Годишният оборот на компанията е около 44 млн. евро. Към това, като втора бизнес едини­ца, L.N. Schaffrath Neue Medien прибавя с помощта на около 10 сътрудници още 1 млн. евро годишен оборот. На една 48-странична и две 16-странични ролни офсетови печат­ни машини годишно се печатат около 25 500 тона хартия, както и 45 млн. лепени, 50 млн. шити и 50 млн. персона­лизирани брошури. На двете 16-странични машини за съ­щия период се обработват 6000 поръчки със среден обем от 36 000 екземпляра. Нормално на ден се извършват по 10 основни подготовки и по 15 последващи пренастройки.

Новата машина е икономически ефективна дори при малки по обем тиражи от 7000 копия

Дирк Алтен обосновава решението си за една 16-стра­нична ротационна машина с доминиращата в L.N. Schaffrath тенденция за печат на списания с малки тира­жи и с породената от този факт потребност от гъвка­вост при печата. Като причини за избора на новата КВА С16 той посочва насочеността на КВА към практически ориентирани иновации и забележително бързите смени на поръчките благодарение на интелигентните решения при автоматизацията и обслужването. Така в последни­те месеци малко по малко дори списания с тиражи само от 7000 екземпляра се насочват от листовия офсет към новата ролна офсетова печатна машина С16.

Отговор на актуалните предизвикателства

Клаус Болца-Шюнеман, вицепрезидент на Koenig & Bauer AG, в своето приветствие окачестви печатната маши­ната С16 като отговор от страна на КВА на актуалните предизвикателства към пазара за акцидентни материали и списания. Неговото заключение: „Понижаващи се тира­жи, повишаващи се изисквания относно качеството и раз­нообразието, падащи цени и кратки срокове на доставка, всичко това изисква много гъвкави производствени ин­струменти. Все по-бързите и по-широкоформатни маши­ни до 96 страници формат А4 не решават всички проблеми във все повече фрагментиращия се пазар за ролен офсе­тов печат, а напротив, създават нови. КВА научи това от опит още преди години с илюстрационния дълбок печат.“

Рудолф Щурме, технически ръководител на печатна­та база L.N. Schaffrath, представи в своя открит доклад със снимков материал етапите на разширяване на про­изводственото хале, като премина през инсталацията и пускането в експлоатация на КВА С16 и стигна до трис­менното натоварване и тестването на машината. От­зивите за новата 16-странична ролна машина са толкова позитивни като цяло, че L.N. Schaffrath поръча още една голямоформатна листова офсетова машина КВА Rapida 106 с 5 бр. печатни секции и лакова кула.

Цялостна смяна на поръчката — само за 8 мин.

Техническият ръководител на КВА — ролни машини Патрик Шнепе представи предимствата на КВА С16, които включват: Автоматична смяна на пластините за по-мал­ко от 1 мин., цялостна смяна на поръчката, вкл. смяна на хартията и пренастройка в режим на работа с 16-стра­ничен продукт за лепене и тристранно обрязване на го­товия продукт за около 8 мин. Макулатурата е сведена до ниво далеч под 1000 екземпляра благодарение на авто­матичното пускане на машината само с натискане на бутона EASYTRONIC, като стартовата скорост за под­готовка е редуцирана от стандартния минимум 12 000 оборота/ч. на само 6000 оборота/ч; автоматичната за­ключваща система за мастилните валове ROLLERTRONIC намалява разходите за поддръжка и износването на гуме­ните валове; по-тиха и енергоспестяваща работа бла­годарение на AC-сервозадвижването на всяка печатна секция (по 2 бр. серводвигатели на печатен агрегат), ко­ето премахва нуждата от предавки, съединители и ме­ханични регистърни устройства. MINIGAP-технологията, офсетовите платна на метална подложка, автоматич­ните надстройки и фалцапаратът със само една тре­та гънка, който е в състояние да достигне скорост до 65 000 оборота/ч, оптимизират качеството на печата. Демонстрацията на цялостна смяна на поръчка, модери­рана от г-н Патрик Шнепе и от производствения мени­джър Хуберт Кистнер, потвърди думите на г-н Патрик Шнепе относно времето за подготовка и макулатурата по впечатляващ начин. Така при демонстрацията на смя­на на поръчка от стандартна 16-странична брошура на работа с 16-страничен продукт с лепене и обрязване пър­воначалната макулатура бе само около 700 екземпляра.

www.schaffrath.de

 
23.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатно оборудване, Събития

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар