Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Трансформацията на листовия печатДигиталният печат днес е неразделна част от графични­те изкуства. Пазарът на листовите печатни продукти про­дължава да се разраства и настоящите тенденции правят възможностите на дигиталния печат изключително при­влекателни за доставчиците на печатни услуги. През 2005 г. само 9% от печатните страници са произведени диги­тално, като това включва най-вече търговски приложения като — офис приложения, CAD, краткосрочни промоционални материали и други подобни. Към 2010 г. се очаква съотноше­нието на дигиталния печат за търговски приложения да на­расне с една трета до 12% от общия обем или почти 1500 милиарда печатни страници.

Няколко са основните причини за бързия растеж на ди­гиталния печат. Тази технология е днес достатъчно раз­вита и съществува добре изградена инфраструктура и ве­рига на доставки за обслужването й. Второ, тенденцията към непрекъснатото намаляване на обема на тиражите — вече повече от 66% от печатните задания са с тиражи под 5000 бр. Трето, с елиминирането на подготвителните про­цеси, загубите при подготовка на заданието за печат и не­обходимостта от допълнително оборудване, дигиталният печат се превръща в сериозен конкурент на конвенционал­ния по отношение на себестойност на продукцията. И не на последно място, дигиталният печат предлага инструмен­ти за добавена стойност на отпечатаната продукция. Пъл­ноцветното отпечатване на персонализирани приложения позволява производството на висококачествени, издръжли­ви и привличащи вниманието продукти, което съкращава времето за възвръщане на инвестицията в дигитална пре­са. Такива приложения варират от обикновени персонализи­рани печатни изделия за директен мейлинг до специализира­ни фото продукти и напълно персонализирани ръководства за луксозни автомобили.

По-голяма производителност и ефективност

Портфолиото на дигиталните преси HP Indigo продължа­ва да се развива и да предлага решения за производстве­ни капацитети от 100 000 до над 1 000 000 страници на ме­сец. Новите преси дават възможност за гъвкав отговор на нуждите на клиентите и предлагат средства за печелив­шо производство на нови продукти като различни промоци­онални приложения, персонализирани каталози и фото-книги.

Представянето на листовата преса HP Indigo 7000 издиг­на дигиталния печат до ново равнище. Докато HP Indigo 5500 остава професионалната преса за капацитети от средна величина, то пресата HP Indigo 7000 привлече вниманието на печатници с изисквания за по-големи производствени обеми.

Нови източници на приходи

Дигиталният печат е отлично допълнение на конвенционал­ния, а подходът на HP е да съдейства на печатарите да ин­тегрират възможностите му в техните операции. Едно от наличните средства е HP Indigo Commercial Job Estimator, ко­ето изчислява производствените разходи при дигиталните и конвенционалните преси. Това дава възможност за взема­не на правилното решение дали да се печата дигитално или конвенционално.

Другите предимства на дигиталния печат включват възможността за използване на до 97% от цветовата гама PANTONE®, което позволява точното възпроизвеждане на фирмени и маркови цветове. Широката гама медии — от 65 гр/м2 до 350 гр/м2, върху които може да се печата с помо­щта на пресите HP Indigo, разширява още повече портфоли­ото на печатните продукти, които могат да бъдат предла­гани на нови и досегашни клиенти.

Листовите дигитални преси за днешния пазар

В момента се предлагат пет листови дигитални преси HP Indigo. Те са проектирани за различни обеми на печат и разно­образни приложения, но всички споделят една и съща техно­логия, основаваща се на уникалната технология HP ElectroInk.

HP ElectroInk е течно мастило, приложено чрез офсетов процес, в резултат на което продуктите съчетават вида и усещането за традиционен офсет.

• Седемцветната преса HP Indigo 3500 с големия си обем на печат е изгодно решение при производствен капаци тет от 100 000 цветни страници на месец. Скорости­те на печат са до 4000 четирицветни страници за час, като пресата поддържа отпечатването на променливи данни (Variable Data Printing) и двустранен печат.

• Пресата HP Indigo 5500 е универсалното производстве­но съоръжение за печатници, произвеждащи от 400 000 до 1 милион четирицветни страници на месец. Пресата предлага нови бизнес възможности, като косвени мар­кетингови средства, персонализиран директен мейлинг, специална фотография, книги, ръководства, календари. С възможностите си за печат със седем цвята тази пре­са предлага високо ниво на автоматизация и е проекти­рана за непрекъснат производствен цикъл 24/7.

• Многофункционалната преса HP Indigo w3250 също е про­ектирана за големи обеми листови приложения — дирек­тен мейлинг, издателски приложения. Седемцветната листова преса HP Indigo w3250 поддържа скорост на пе­чат от 8000 четирицветни страници формат A4 на час. Достатъчно издръжлива за непрекъсната работа 24/7, пресата може да достигне производствени обеми от три милиона цветни страници на месец. С пълната гама средства за персонализиран печат, тази преса е особе­но подходяща за директен мейлинг и банкови приложе­ния. Голямо разнообразие от вградени и външни довър­шителни опции са налице, за да отговорят на различни­те специфични изисквания.

• Дигиталната преса HP Indigo 7000 предлага изключител­на продуктивност и ниска себестойност за големи обе­ми печат. Със скорост на печат до 120 страници в ми­нута в пълен цвят, месечен капацитет от 3,5 милиона цветни страници е напълно възможен. Високото ниво на автоматизация и широката гама от специални харак­теристики допринасят за по-ниските производствени разходи и намаляване на загубите. С най-модерни сред­ства за управление на цветовете, с поддръжката на ICC профили, дигиталната преса HP Indigo 7000 осигурява ре­золюция на печата до 1219 dpi, както и предлага възмож­но най-широката гама от 4, 6 или 7 цвята HP Professional PANTONE® Emulation включително и PANTONE® Goe™. Производствената ефективност е подобрена с вграде­ната нова система за бърза смяна на мастилата (On-press Fast Ink Replacement system - OFIR), което позволява промяната на специални цветове в движение.

• Дигитална преса HP Indigo W7200 Digital Press предста­влява невероятно съоръжение с двойно управление, про­ектирано за производството на големи обеми къси се­рии от приложения с променливи данни. С капацитет за производство на до седем милиона цветни страници във формат A4, или 30 милиона монохромни страници на месец, пресата HP Indigo W7200 е идеална за отпечатва­нето на къси серии печатни произведения, големи обеми персонализирани приложения за директен мейлинг и про­моционални бюлетини.

Главни области на развитие

Портфолиото на дигиталните преси HP Indigo е така про­ектирано, че да позволи на доставчиците на печатни услуги да се възползват от новите тенденции в пазара на печат­ни продукти.

Търсенето на производство на къси серии печатни про­изведения се очаква да нарасне от приблизително 20 милиар­да страници през 2006 г. до около 38 милиона страници през 2009 г. Това се дължи главно на нарастващото изискване за малки тиражи, редки и самостоятелни издания и предста­влява още една възможност за доставчиците на дигитални печатни услуги. Специализираните фото продукти, поздра­вителни картички и календари, отпечатани на пресите HP Indigo, създават нови приложения за дигиталната фотогра­фия и чудесни възможности за фотоателиета и печатници.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар