Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Тенденции в мастилено-струйния печат и перспективи за печатницитеБез съмнение мастилено-струйният печат беше една от най-атрактивните теми на тазгодишната drupa. Най-общо каза­но, тази технология предизвиква фурор и по тази причина drupa беше перфектната платформа за презентация на най-новите разработки. Inkjet технологията разкрива широк потенциал за приложение в автоматизираните печатни системи.

Неслучайно толкова много производители предлагат на па­зара нови мастилено-струйни системи. На drupa се появиха ня­колко ролни системи, което е важно, защото така мастилено-струйният печат получава признание като технология за цвет­ни продукти. Конкурентната технология за дигитален печат — електрофотографията — има своите предимства, които пре­допределят някои от приложенията. Но тя има донякъде огра­ничения в скоростта, а точно в това отношение мастилено-струйният печат отбелязва еднозначно предимство.

Традиционните схващания за какво Inkjet е неподходящ или е особено подходящ, постепенно се променят. От днешна глед­на точка, за много предприятия за печатни услуги мастилено-струйният печат има две области на приложение — широкофор­матен печат и адресна персонализация със сравнително ниска разделителна способност посредством тесни печатащи гла­ви. Да, в тези две приложения мастилено-струйният печат е из­ключително подходящ, но има още две, особено интересни, кои­то позволяват на печатниците да предложат нови услуги и да се превърнат в „доставчици на маркетингови услуги“ (Marketing Service Provider).

Хибридни приложения

Едното от тях представлява комбинация от мастилено-стру­ен и офсетов печат, при която върху секции на офсетови или флексопечатни машини се инсталират мастилено-струйни гла­ви. По този начин на една принципно аналогова машина може до­пълнително да се отпечатва различна информация. Inkjet техно­логията осигурява необходимата скорост и разделителна спо­собност, така че конвенционалната печатна машина не тряб­ва да забавя оборотите си на работа, в случай че трябва да се печатат различни съдържания едновременно. Тези възмож­ности се използват успешно в производството на директно насочени мейлинги, формуляри и лотарийни билети и при някои клиенти на Kodak се използват повече от 30 години. В тази об­ласт на drupa беше показано нещо ново, повече от комбинаци­ята на Inkjet с офсетов печат — елементът, отпечатан с мас­тилено-струйна технология (вариращ до 100%), е неразличим по качество от офсетовия печат, т.е. хибридните приложения на­влизат в практиката с коренно нови измерения.

При хибридния печат печатната система може да се раз­ширява с модули за вградена довършителна обработка, което единствено позволява на практика производството на уникал­ни персонализирани мейлинги с комплексна довършителна обра­ботка и важни променливи данни. Комбинацията от креатив­ност и производителност предлага на печатниците и клиенти­те им поразителни предимства.

Наскоро Kodak оповести за съвместна разработка с manoland за интегриране на Inkjet печатни глави в ролна вест­никарска машина. Тази иновация позволява да се даде на меди­ята „вестник“, считана от много съвременници за остаряла, нов тласък напред. Гъвкавостта за отпечатване на променли­ви данни предлага интересни възможности на издателства и собственици на медии.

Вестниците, например, могат да интегрират мобилни мар­кетингови технологии като впечатване на вариращи щрихко­дове. При тази технология читателят заснема щрихкода с ка­мерата на мобилния си телефон, след което получава на теле­фона си рекламен код, който важи като талон за отстъпка или предоставя други предимства при покупка. Фирмите за мар­кови стоки са въодушевени от това приложение, защото то предоставя изискани възможности за анализ на съотношение­то разходи-печалба от маркетингови мероприятия, както и за проследяване реакциите на клиентите.

Посредством хибридните приложения печатниците мо­гат да „застраховат“ в известна степен актуалните си инвес­тиции чрез удължаване на времето за ползване и увеличаване спектъра на приложение на печатните си машини.

По-висока ефективност в транзакционния печат1 и в TransPromo2 печата


Втората важна тенденция е интересна най-вече за изчисли­телни центрове и предприятия за печат на транзакционни до­кументи. Вместо да бъде отпечатван текст в предварител­но отпечатани цветни документи, мастилено-струйната тех­нология предлага по-рентабилно решение: с едно преминаване през машината на чистия лист хартия се отпечатват едно­временно и променливите данни. Така се избягва съхранението на склад на предварително отпечатаните документи. Освен това, вече не съществува рискът поради необходимост от ак­туализация, те да се окажат макулатури. Изследвания са показали, че 30% от предварително отпечатаните на офсет и съх­ранени на склад материали в крайна сметка по тази причина се изхвърлят. Такъв висок процент макулатура в днешно вре­ме е неприемлив.


Друг аспект е, че съхраняваните на склад предварително отпечатани документи са свързани с административни раз­ходи. С решенията на базата на дигитален печат, които обра­ботват само неотпечатана хартия, се реализират значител­ни икономии по отношение на логистиката и разходите. Един клиент на Kodak, например, е върнал инвестицията си за две пе­чатни системи KODAK VERSAMARK, серия V, в рамките на две години само от спестените складови разходи.

Добър пример за подобряване на услугите чрез Inkjet печат­ни системи е пазарът, наречен „TransPromo“, който интегрира целенасочени рекламни послания в свободните полета на транзакционни документи, с цел подобряване на комуникацията с клиентите. Онлайн търговската фирма Amazon използва този похват — на клиента, избрал определена стока, се препоръчва покупката на подобни продукти, на базата на начина на избор от други клиенти, закупили същия продукт. Ако това се отне­се към приложението TransPromo, целенасоченото търсене на данни (Data Mining) няма нужда да е конкретизирано до ниво 1:1. Дори версия 1:10 000 или маркетингово мероприятие, ориенти­рано към определена целева група, се обръщат към крайния кли­ент по-ефективно, отколкото един „на сляпо“ изпратен масов мейлинг.

TransPromo печатът беше доста дискутирана тема на drupa, като тенденцията е към увеличаване на цветността. Хората, ангажирани със създаването на търговските марки, отдават особено голямо значение на цветовете, а с мастиле­но-струйния печат пантоните (спот) се възпроизвеждат мно­го добре. Докато някои системи постигат пантоновите цве­тове на базата на CMYK, други работят особено рентабилно при печат на черно плюс един специален цвят. Възможността за печат с пантони е от значение за клиенти, за които е мно­го важно точното възпроизвеждане на индивидуалния цвят на фирмата или марката. По-широкото разпространение на мас­тиленоструйния печат неминуемо ще доведе и до производ­ство на рекламни проспекти и каталози.

Технологични тенденции

Днес двете доминиращи технологии при печата на автома­тични печатни системи са с непрекъсната струя от капчици мастило с определен размер (Continuous-Inkjet) и с отделни кап­чици (Drop-on-Demand-Inkjet). Всяка има своите предимства, но вместо да се впускат в дискусии за тази или другата техноло­гия, за готовите за инвестиции мениджъри е по-важно да из­берат подходящата за конкретното приложение. Kodak не из­бира „a priori“ определена технология, а и не го налага на клиен­тите си. По-разумно е решенията да се взимат на базата на конкретните изисквания за всяко приложение. Редом с решени­ята за офсетовия и на флексопечата, продуктовата палитра на Kodak в областта на дигиталния печат включва и електро­фотографски печатни системи, и Inkjet, на базата на гореспо­менатите две мастилено-струйни технологии.

Kodak се стреми да предостави на клиентите си решения от класата на офсетовия печат. Понятието „класа на офсета“ означава определен стандарт за качество, надеждност и обем при известни производствени разходи. Kodak представи за пър­ви път на drupa 2008 технологията KODAK Stream Inkjet, маши­ната Stream Concept Press и печатната глава Stream Concept. Във фирмата са убедени, че представят основополагаща раз­работка в областта на дигиталния печат, предназначена за пазара на илюстрационния непериодичен печат.

Печатната глава Stream Concept със 105 mm работна шири­на, интегрирана в печатната машина на Müller Martini, впечат­ва (с качеството на лазерен принтер) променливи данни с раз­делителна способност от 600 dpi в предварително отпечатан с офсетовата технология продукт. Интеграцията на мастиле­но-струйната технология в ролна офсетова машина е перфек­тен пример за висококачествен хибриден печат. При скорост на лентата над 300 m/min се отпечатват променливи данни за директен мейлинг.

От техническа гледна точка, машината Stream Concept Press отбелязва значителен прогрес. Специални микро-електро­механични системни компоненти (MEMS) в печатната глава използват къси термични импулси за управление на мастилена­та струя. Това позволява работен режим на печатната систе­ма при невероятно високи скорости и същевременно прециз­но позициониране на капчиците мастило. Технологията KODAK Stream Inkjet е на принципа на непрекъснатата струя от капчи­ци, а вече споменатите къси термични импулси управляват об­разуването на капчиците и насочването им към печатния ма­териал или към системата за връщане на мастилото. В пре­дходни системи образуването на капчици с определен размер от мастилената струя ставаше чрез акустична енергия. На­стоящата технология предлага значително по-добър контрол и по-висока честота на включване. По тази причина в Kodak гово­рят за „мастилено-струен печат от класата на офсета“.

Комбинацията от технологията Stream с различни масти­ла и хартии дава възможност на печатниците да обработват по-широк спектър печатни материали, включително и хартии с пигментно покритие, което ще осигури по-голяма гъвкавост на мастилено-струйния печат и ще задоволи непрекъснато про­менящите се изисквания на клиентите.

Едно решение за инвестиране би трябвало да е по-малко ориентирано към технологията, отколкото какво би донесла дадена технология на бъдещия потребител по отношение на бизнеса, т.е. да е в зависимост от поставената цел. Препоръ­чителна е система, предлагаща гъвкави възможности за раз­ширение и дооборудване, например от чернобял печат към пе­чат с допълнителни специални мастила и четирицветен пе­чат. Когато предстои избор на технологичен партньор, пре­поръчителен е доставчик, който предлага възможности за над­граждане в момента на промяна на изискванията на потреби­телското предприятие или неговите клиенти.

 
07.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатно оборудване

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар