Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Ропринт – най-младата печатница

  •  
  •  
  •  
  •  


Той е първият, който въвежда на българския пазар ролния офсетов heatset печат от новото поколение в печатницата на „часовите“ вестници през 1995/96 година, а впоследствие — в ИПК Родина. Ропринт е неговият трети успешен опит.

В класацията на големите печатници в България „Топ 50 за 2007 г.“, изготвена от иновативната консултантска ком­пания за бизнес информация Report.bg и публикувана в сп. Полиграфия, бр. 2/2009, стр. 24 — няма да откриете печатни­ца Ропринт. Причината за това се крие във факта, че през 2007 г. тя все още не съществува. Но стартирайки в на­чалото на 2008 г., Ропринт днес вече дава сериозна заявка за присъствие, и то в предните позиции на класацията за изминалата 2008 година. Това може да се обясни с големия пазарен дял в об­ластта на печата на списания, който Ропринт бързо завзема, поделяйки го реално единствено с печатница Делта Хай Принт — Пловдив, която е на тре­та позиция в тази класация за 2007 г.

За разлика от пловдивската пе­чатница, Ропринт е по-малка по про­изводствена площ и числен състав, но притежава високоефективно техноло­гично оборудване за производство на списания и каталози с висок и среден тираж. Печатницата работи реално от година и половина, но вече е утвър­дена на пазара.

Не са много печатниците, които в годината на кризата успяват да запа­зят своята производствена програма и клиенти. Повечето свиват производ­ството и търсят резерви. Ропринт за­лага на друга стратегия — тя запазва своите клиенти. Търсят се перспек­тивни партньори сред търговските вериги и новите издания. Маркетинго­вата стратегия на печатницата от­чита неблагоприятните икономически фактори на кризата. Рецептата œ e предлаганите услуги да се доразвиват постоянно.

Тайната на успеха е в тясното сътрудничество с клиентите и позна­ването на техните изисквания. Като отговаря на нуждите им, свързани с поръчката (влагане на приложения, ле­пене на мостри и тестери, транс­порт на готова продукция и др.) печат­ницата се превръща от изпълнител и доставчик в партньор на своите кли­енти. Точно партньорството в бизне­са прави Ропринт много успешна във време на криза.

Клиентите знаят, че печатницата се е концентрирала над по-сериозните тенденции в развитието на пазара и могат само да спечелят време и пари като се възползват от някои от каче­ствените и високоефективни продук­ти. Например, търговските каталози и списанията трябва да бъдат отпечат­вани за много кратко време и с макси­мално високо качество на полиграфиче­ското изпълнение. Това е така, защото модата и моделите на стоките много бързо се променят, цените също. Купу­вачите трябва точно да се ориенти­рат по илюстрациите, без да са видели стоката на живо, печатът трябва да позволява да се виждат структурите на изображенията (например шарката на тъканта или на тапицерията и да­маската). Затова цветопредаването и разделителната способност трябва да са с много високо качество.

Производството на висококачест­вени четирицветни издания има доста пазарни възможности: пазарът на сед­мичните и месечните издания продъл­жава да се развива; навлизат още по-нови и силни търговски вериги.

Възможностите на Ропринт са на­сочени към производството на списа­ния, каталози, седмични издания, ре­кламни брошури, флаери, вложки със средствата на многоцветния ролен офсетов печат с heatset технология и ВШМ.

Основният машинен парк се със­тои главно от ролната heatset ма­шина Komori System 40 III А. Предстои да се закупи листова цялоформат­на петцветна машина. В момента се монтира поточна линия Kolbus с 24–секционна колонаборна машина, биндер и тристранен нож. Всичко това ще на­прави печатницата универсална и с по-пълна комплектация на произвеждана­та продукция.

Предимството на технологията на heatset печата е, че при нея може да се нанася по-наситен слой мастило, който се закрепва и изсъхва при висо­ките температури на газовия пламък. Печата се върху широка гама хартии: целулозни, със съдържание на дървесин­на маса, вестникарски за heatset, като голяма част от тези хартии са с пе­чатарските качества на пигментно­покритите (хромови) хартии при сравнително по-ниски цени с маса на квадратен метър от 40 гр до 130 гр. Хартиите се държат отлично при ви­соката скорост на печата на ролната машина (скоростта на печат варира между 25–50 000 кžли на час). Газовите сушилни, производство на френската фирма MEG, и силиконовото покритие ускоряват процеса на съхнене, осигуря­ват наситени и ярки цветове, а отпе­чатването на големи тиражи става за изключително кратко време.

Управлението на подготовката на формите, мастилата, подаването на овлажняващия разтвор, стартиране­то на тиража, цялостният печатен процес и работата на фалцапарата се извършват от централен пулт. Смяна­та на ролите и печатните форми, про­мяната на формата на фалцапарата, достигането параметрите на качест­вен печат на тиража и плавното увели­чение на оборотите — всичко това се извършва много лесно и за кратко вре­ме. Хартията се подава чрез захран­ващо устройство на американската фирма Butler с автоматично лепене и компенсатор на хартиеното платно. Това значително повишава ефектив­ността от използването на Komori System III и дава съществена иконо­мия, а минимизирането на макулатури­те предоставя нови възможности за разширяване на диапазона на поръчки­те в посока и към по-ниски тиражи.

Качеството на продукцията и на­деждността при работа се гаран­тират от високото ниво на автома­тизация на машините и на работния поток, а това води до по-пълно използ­ване на човешкия фактор. Висока е оценката за професионализма на еки­па, който на всеки етап от производ­ството и обслужването на машините показва отлични възможности и компе­тентност. Контролът върху производ­ството е цялостен, постига се пълна еднородност на качеството на отпе­чатъците. Скоростната подготов­ка и печатът с денситометричен кон­трол напълно оправдават очакванията за динамичност на производството в кратки срокове и с безупречно качест­во при сравнително невисока цена на конкурентни продукти. Централизира­ното захранване на отделните секции с мастило поддържа оптимален режим на мастилените апарати. Системата за захранване на всяка мастилница е произведена от немската фирма Betz.

Системата за подаване на овлаж­няващия разтвор с постоянни параме­три също е централизирана. Ролната печатна машина притежава централ­на система за миене на водните валци и гумените платна, както и система за измиване на мастилените апарати. Околната среда е защитена чрез из­смукването и събирането на отделе­ните газове при газовото сушене на мастилата, като по този начин възду­хът в помещенията остава чист. Ин­сталирана е и система за поддържа­нето на постоянна влажност в цеха, което е благоприятно за условията на труд и технологична необходимост за печата.

По-кратките срокове за изработка се осигуряват и от факта, че отпеча­таните кžли излизат сгънати и гото­ви за довършителни процеси като ши­ене, лепене или пакетиране. Част от тези довършителни процеси се извъ­ршват във фалцапарата на печатна­та машина — лепенето на гърба, след като една печатна кола е готова. След фалцапарата има устройство с дис­кови ножове, които обрязват три­странно сгънатите кžли. Когато ста­ва дума за листовки, устройството може да обреже кžлите и от четири страни. Затова листовките са с най-кратък цикъл на производство — от пе­чатната машина излиза готовата про­дукция, която веднага се пакетира и експедира!

В зависимост от ширината на из­ползваната рола, могат да се постиг­нат различни размери на формати­те А5 (32 стр. или 2 х 16 стр.), А4 (16 стр. или 2 х 8 стр.), А3 (8 стр. или 2 х 4 стр.). Широчината на ролата е 965 мм, а дължината на рязане на хартията е 625 мм.

Когато става дума за списания или каталози, сгънатите отпечатани кžли се пресоват и подреждат на па­лети след излизането им от фалцапа­рата. Те се фолират и се транспорти­рат към съответната технологична линия, в зависимост от това дали про­дуктът ще бъде с влагане (и зашит с тел) или с набор (и залепен или ушит с прав или кръгъл гръб). Печатницата ра­боти с подизпълнители за всички видо­ве завършителни процеси, за които не разполага с налична техника.

За довършителните процеси Ро­принт е окомплектована с влагащо —шевна машина (ВШМ) на Müller Martini. Тя е с осем секции и със средна работ­на скорост между 8000–12000 бр./час.

Поточната линия за лепилно скреп­ване е на германската фирма Kolbus с колонаборна 24–секционна машина, бин­дер и тристранен нож, работеща със скорост от 6000 такта/час.

В момента се разглеждат оферти за доставка на 4-цветна или 5-цветна офсетова листова машина с формат 70х100 см. С доставката на листова­та печатарска машина ще се монти­ра и сгъвачна машина, необходима за посрещане на новия поток от листо­ва продукция.

Придобиването на листовата 5- цветна цялоформатна печатна ма­шина ще направи напълно независи­ма печатницата в окомплектоването на продукцията с корици, вложки и по-малкотиражни кžли.

Ропринт е партньор както на свои­те клиенти, така и на своите достав­чици и подизпълнители. Интересно е решението за производството на пе­чатните форми. Сътрудничество­то клиент — редакция — предпечатни процеси — печат — са тясно обвърза­ни в единен процес, независимо че са в ръцете и на клиента, и на подизпълни­теля на предпечатните процеси, и на печатницата. Предпечатната подго­товка и експонирането на офсетови­те печатни форми на Ропринт се оси­гуряват от предпечатното студио на фирма Бокас ООД. Те приемат редакци­онните материали, проектите, ориги­налите, макетите и довършват и доо­комплектоват поръчките съвместно с клиентите и редакциите. Студиото е оборудвано със CТP експонатор — Kodak Trendsetter 800 Quantum с проявителна машина на Kodak и RIP — Kodak Prinergy EVO и с цифрова система за цветни проби, които при каталозите и списани­ята са задължително изискване. На ра­ботното място на CТP експонатора се осъществява електронният монтаж на печатните кли със софтуера Kodak Pre psи експонирането имвърху термал­ни пластини, при производителност от 16 пластини в час. Максималната разде­лителна способност на експонатора е 2400/10000 dpi. Работата с фирма Бо­кас ООД е в пълен синхрон и печатните офсетови форми се осигуряват бързо и своевременно, с гарантирано качество.

Плановете за бъдещето на Ро­принт са свързани с постепенно обно­вление на технологичния процес. Това включва по-нови машини и модерен соф­туер. Ръководството на печатницата отсега обмисля разширяване и обновя­ване на ролната машина. То планира въ­веждане на новите технологии за диги­тализиране и персонализиране на спи­санията и търговските каталози.

Защото в Ропринт са наясно, че ви­сокото качество на услугите, които предлагат всеки ден, може да се гаран­тира и в бъдеще само с ясна страте­гическа визия за печатарския бизнес.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар