Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Ролните дигитални преси HP Indigo

  •  
  •  
  •  
  •  


Ново поколение етикети

Развитието на етикетите от прос­ти носители на информация за името и марката на продукта до съвременно комплексно маркетингово средство, което трябва да привлича внимание­то на клиента, като същевременно съ­държа подробна информация за проду­кта, поставя несравними изисквания и нови предизвикателства към произ­водителите на етикети. Съвременни­те фирмени марки изискват високока­чествени етикети с повече цветове, сложни характеристики, по-голямо раз­нообразие на използвани медии, по-малки обеми на тиражите при бърза възвръщаемост.

Днес различните технологии за про­изводство на етикети предлагат мно­жество възможности за избор сред иновациите в традиционните техно­логии — лито и флексо, но единствено дигиталният печат може да осигури рентабилност на производството при малки и средни тиражи.

От къси до средни тиражи

Традиционните методи за печат на етикети изискват дълъг подготви­телен процес и отпечатването на ко­ректури, докато се постигне желани­ят резултат, което означава загуба на стотици метри скъпи медии. Етике­тите, отпечатвани конвенционално, са статични и всички променливи дан­ни като дата на производство, срок на годност, баркодове и други трябва да бъдат отпечатвани впоследствие.

Времето за извършване на всички тези процеси е дълго и отделните задачи не могат да бъдат изпълнявани в кратки срокове, а отпечатването на малки тиражи е изключително скъпо и нерентабилно. Резултатът е висока себестойност на етикета, която не­винаги може да бъде възстановена.

От друга страна, късите тира­жи са изключително привлекателни за клиентите, защото, увеличават въз­действието на продукта, а с помощта на дигиталния печат това се превръ­ща в средство за печалба вместо в проблем.

Цветови възможности

Дигиталните преси HP Indigo могат да отпечатват до 97 процента от цве­товата гама PANTONE®, като по този начин се осигурява точното възпроиз­веждане на корпоративни и маркови цветове. Пресите могат да използват и бяло HP ElectroInk мастило. Белият цвят е от основно значение при печат на прозрачни етикети. Бялото масти­ло също позволява да се печата дву­странно, дори и при малки тиражи. С използването на HP IndiChrome, техно­логията HP Indigo предлага на потреби­теля неограничен брой цветове за из­бор, както и точно възпроизвеждане на спот цветове.

Разнообразие на субстратите

Дигиталните преси HP Indigo могат да печатат върху всякакви видове са­мозалепващи материали за етикети, различни видове хартия и синтетични материали, в т.ч. и картони, с дебели­на от 12 до 450 микрона (от 12 до 350 микрона за HP Indigo ws4500). Съвмес­тими медии са самозалепващи хартии, синтетични (PE, PET, OPP, teslin, фолио, PVC) и специализирани субстрати, в т.ч. метализиран PET.

Ролните дигитални преси HP Indigo ws4500 и HP Indigo WS6000

Днес ролните дигитални преси HP Indigo ws4500 и HP Indigo WS6000 пред­лагат възможности за производство­то на разнообразни етикети, ръкавни етикети и гъвкави опаковки.

HP Indigo ws4500 е седемцветна преса със скорост на печат до 15 ме­тра в минута върху ролки с диаметър 130 cm и е проектирана за непрекъс­нат режим на работа 24/7. Пресата HP Indigo WS6000 е подходяща за произ­водството на по-големи тиражи ети­кети и опаковки. Със скорост на печат до 30 метра в минута при пълноцве­тен режим на печат пресата позволя­ва изпълнението на по-големи тиражи при по-ниска себестойност в сравне­ние с конвенционалния печат.

Предимства

  • печат на къси тиражи: от един-един­ствен етикет до няколко хиляди ме­тра рентабилно производство;
  • цветни коректури: висококачестве­ни цветни коректури или производ­ство на мостри върху същия матери­ал като заданието за печат;
  • извършване на всякакви довършител­ни операции в пресата, в т.ч. ламини­ране и лакиране;
  • смяна на заданията за печат в движе­ние – различни етикети могат да бъ­дат отпечатвани един след друг, без да се спира пресата, като по този на­чин се използва максимално нейният капацитет;
  • възможност за печат на променливи данни, което позволява да се проме­ня всеки текст или данни за изобра­жение. Това осигурява лесна изработ­ка на тестови мостри или етикети със специална номерация, кодове или дори персонализирани етикети на пълна скорост. Освен това всякакъв вид информация като номерации, сро­кове на годност и баркодове могат да бъдат добавяни върху всеки един етикет.

Пресите HP Indigo за печат на ин­дустриални приложения предлагат и допълнителни преимущества както за печатниците, така и за техните кли­енти. Те не трябва да бъдат разглеж­дани поотделно, а като част от едно интегрирано решение, което може да бъде инсталирано като единстве­но производствено съоръжение или да бъде интегрирано със съществуващо оборудване за предпечатна обработка и довършителни дейности.

Комбинацията от високо качест­во на печат, ефективност и рента­билност на производството, както и възможността за интегриране на ди­гиталния печат в съществуваща вече работна база, правят привлекателно преминаването към дигитален процес на печат на етикети и опаковки.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар