Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Решенията на HP Indigo за издателска дейностВ бързопроменящия се свят на издателската дейност дигиталният печат се превръща в източник на високодоходоносен бизнес за доставчиците на печатни услуги. Като допълва, а понякога и замества традиционния печат, дигиталният печат създава възможност за изработването на разнообразни приложения.

Основни предимства

• Къси тиражи — рентабилно отпечатване на книги и спи­сания в точно заявените количества с намаляване на разходите на издателите за съхранение и транспорт.

• Печат при поискване — бързата възвръщаемост дава възможност на печатарите и издателите да съкра­тят сроковете за производство и да реагират бър­зо на нуждите на пазара, което елиминира до голяма степен рисковете.

• Персонализация и печат на променливи данни — уни­кални копия на всяка книга, списание, корица за каква­то и да било група, организация, семейство или инди­видуални, персонални екземпляри.

• Самоиздаване — изпълняване на поръчки за автори, ко­ито сами издават произведенията си, започвайки с малки тиражи, каквито вече са напълно достъпни.

В допълнение на бизнес аспектите дигиталният пе­чат спомага за опазването на околната среда. В днешния свят, където милиони екземпляри от книги се унищожа­ват всеки месец, дигиталният печат може да елимини­ра или да намали загубите и разхода на хартия и енергия.

Повече бизнес възможности в различни области

• Популярна литература бързо производство на до­печатки, препечатки, рентабилен печат на отдавна неиздавани книги, специални издания за хора с увреж­дания.

• Професионални книги и списания научни, медицин­ски, технически и академични висококачествени кни­ги и специализирани издания, при които тиражите са значително съкратени.

• Образователни издания, учебници и помагала не­прекъснато обновяване на съдържанието, регионал­на локализация и персонализация на учебници, универ­ситетски курсове, проспекти и помагала.

• Специализирани издания книги за изкуство, кули­нария, спорт, пътеводители и безброй други висо­костойностни издания за хора със специални интереси.

• Годишници предимно малотиражни издания с изклю­чително персонализирани корици и съдържание.

• Персонализирани книги и периодични издания дет­ски книги, готварски книги, пътеводители, списания и др.

• Самоиздаване позволява на авторите да публику­ват повече книги с по-малко разходи.

• Ръководства и каталози ръководства за експлоа­тация, съдържащи специфични характеристики на продукта, или каталози, насочени към предпочитани­ята на клиента.

Дигиталните преси HP Indigo за издателска дейност предлагат печелившо производство с решения от край до край

Решенията на HP Indigo за издателска дейност включват няколко дигитални преси, предлагащи офсетово качест­во, изключителна производителност и рентабилност, ко­ито могат да отговорят на всякакви специфични произ­водствени нужди.

Дигиталните преси HP Indigo:

HP Indigo 7000

Изключителна производителност и ниска себестойност при по-големи обеми печат

Скорост на печат (формат А4)

120 страници в минута, 4 цвята

240 страници в минута, 1 или 2 цвята

Размер на изображението — 317 x 464 mm

HP Indigo 5500

Изключителна производителност,

по-висока скорост при печат с 1 цвят,

печат на 0,8 pt микротекст

Скорост на печат (формат А4)

68 страници в минута, 4 цвята

136 страници в минута, 2 цвята

272 страници в минута, 1 цвят

Размер на изображението — 317 x 450 mm

HP Indigo 3500

Напредналата технология

за печат при поискване,

на достъпна цена

Скорост на печат (формат А4)

68 страници в минута, 4 цвята

136 страници в минута, 1 или 2 цвята

Размер на изображението — 308 x 450 mm

HP Indigo W7200

Ориентирана към производството

на печатни издания високоскоростна

дигитална преса

Скорост на печат (формат А4)

240 страници в минута, 4 цвята

480 страници в минута, 2 цвята

960 страници в минута, 1 цвят

Размер на изображението — 317 x 980 mm

HP Indigo w3250

Изключително разнообразие от

приложения, рентабилност

при големи производствени обеми

Скорост на печат (формат А4)

136 страници в минута, 4 цвята

272 страници в минута, 1 или 2 цвята

Размер на изображението — 303 x 450 mm

Дигиталните преси HP Indigo предлагат едно сигурно решение за нови бизнес възможности. Днес дигиталният печат се превръща в основно производствено течение, затова печатници и издателства търсят продуктивни и творчески решения за печат с офсетово качество, с които да могат да произвеждат нови високостойност­ни и доходоносни приложения. Модерните възможности, като допълнителни маркетингови средства, специална фотография, книги и ръководства със смесени цветове, са вече напълно достъпни с производствените системи HP Indigo.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар