Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Първата Roland 700 DirectDrive в Източна Европа

  •  
  •  
  •  
  •  


За пореден път „Билборд“ и „Дедракс“ допринесоха за развитието на българ­ската печатарска индустрия, като внедриха последно поколение офсето­ва машина Roland 700 DirectDrive в но­вата „Печатна база Варна“. По този начин двете компании разширяват дейността си и поставят нови стан­дарти в полиграфията на територия­та на Черноморието.

До този момент печатната дей­ност в региона не беше достатъчно развита, поради факта, че съществува­щите печатници са с по-старо оборуд­ване и много от изискванията на кли­ентите не могат да бъдат изпълнени.

„Нашата цел е да създадем благо­приятни условия за развитие на печа­тарската индустрия във варненския и по този начин да отговорим на нарастващите изисквания на клиен­тите, да подобрим комуникацията, да предложим много нови продукти и ат­рактивни цени за офсетов печат“, каза Людмил Терзийски — изпълнителен ди­ректор на „Дедракс“ ООД.

Досега „Билборд“ и „Дедракс“ са ин­вестирали в „Печатна база Варна“ над 13 млн. лева, като това е първата част от инвестиционните планове за региона на двете дружества. Според Васил Генчев – финансов мениджър на публичната ком­пания, „добрият бизнес се нуждае от до­бри партньори“. Именно заради това доставчиците на консумативи и мате­риали на компаниите бяха привлечени да открият в най-скоро време представи­телни офиси в морската ни столица.

Освен технологията DirectDrive, която скъсява значително срока за производство, друго предимство на „Печатна база Варна“ е и напълно авто­матизираният книговезки цех, в който могат да се произвеждат малки и го­леми тиражи в оптимални срокове и цени. Като допълнение е инсталирана и CTP линия от марката Luеscher за екс­пониране на изображенията директно върху конвенционалните пластини, кое­то също спестява време, пари и се по­стига в пъти по-високо качество.

На въпроса ни „Кое е най-голямото предимство на новата печатна база?“, Людмил Терзийски отговаря, че „натру­паните до момента опит и ноу-хау, до­бре подготвеният и обучен екип, как­то и професионалният подход към решаването на всеки един проблем, са ключът към успеха.“

Компаниите „Билборд“ и „Дедракс“ подготвят мащабна рекламна кампа­ния за популяризиране и запознаване на клиентите с новите възможности, кои­то предоставя „Печатна база Варна“.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар