Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Постигнете по-бързо желаните цветове, стабилизирайте качествотоЧаст 1

На международното полиграфическо изложение Ipex 2010 г. КВА предста­ви на една от своите машини Rapida 106-6+L inline измерване и управление на плътността на цвета с помощта на QualiTronic Color Control с разшире­ни функции — интегрирания софтуер InstrumentFlight (пълна версия), рено­миран продукт на System Brunner AG, Локарно, Швейцария. Същевременно за представянето на системата бе включен и изгодният сканиращ спе­ктрален денситометър TECHKON SpectroDrive. Предвижда се усъвър­шенстваното устройство, налично сега за листовия офсет в среден фор­мат, на по-късен етап да подпомага и работата на печатните машини Rapida за двустранен печат в голям формат. При представянето на тези иновации бяха разяснени основ­ни понятия като ClosedLoop и inline измерването, както и продуктивнос­тта на ключовото устройство.

Гарантирано качество с уникални характеристики

Ключов момент — Drupa 2008

На последното полиграфическо изло­жение Drupa 2008 г. KBA представи устройство за управление на плътността на цвета чрез изпитаната система за контрол QualiTronic. Тук потенциалът на измервателната камера беше използван пълноценно. KBA QualiTronic Color Control се пред­лага само като устройство за упра­вление на цвета или включено в KBA QualiTronic Professional като функция за управление на цвета Color Control в комбинация с анализираща функция.

Въпросът как КВА ще осигури не­обходимото качество беше подробно изяснен след Drupa. На преден план са изведени проблемите с намаляване­то на времето за подготовка и про­изводство при паралелно повишаване на качеството. При това не трябва само да се автоматизират производ­ствените процеси и функциите на машината, но също и да се осигури ка­чеството — като задължителна част от един значително автоматизиран индустриален производстен процес. С помощта на QualiTronic Color Control митът „или по-високо качество, или по-висока продуктивност“ може да бъде опроверган завинаги.

Първите доволни клиенти

Съгласно фирмената философия на КВА да дава публичност само на от­говарящи на пазарните изисквания решения, веднага след Drupa първи­те заинтересовани клиенти може­ха да си послужат с QualiTronic Color Control. Едно ефикасно решение в пра­вилния момент, защото оттогава in­line измерването на плътността или параметрите на цвета с цел управле­ние е горещо дискутирана тема. От­звукът сред клиентите за система­та за управление на плътността на цвета от КВА беше изцяло позити­вен от самото начало. Значително намаляване на оперативното време и макулатурата още при подготов­ката за печат, тъй като вече не са необходими прекъсвания на работ­ния процес за измерването на даден лист, бързина при реагирането и на­деждност в последващите печатни процеси бяха изцяло изпълнените оч­аквания на клиентите.

Ключово постижение на международното изложение на печатни машини Ipex 2010 г.

По време на най-важното събитие в бранша през 2010 г. се състоя пред­ставянето на разработената от KBA и System Brunner AG опция за управление на качеството. В Quali­Tronic Color Control от КВА беше ин­тегрирана пълната версия на In­strumentFlight от System Brunner AG. InstrumentFlight е софтуер за диагно­стика, анализ, оптимизация и оценка на качеството на печатния процес, който дава препоръки за управление­то според приоритета — цветови/сив баланс с индикация на тенденци­ята съобразно избрания стандарт.

Докато KBAQualiTronicColorCon­trol досега бе специализиран в упра­влението на плътността на щрихи те, оптимизираният през многото години софтуер от Швейцария се прилага най-вече при управлението на цветовия и съответно сивия баланс. Независимо от това InstrumentFlight поддържа също и стандартното уп­равление на база плътност на цвета.

Заедно с InstrumentFlightбеше ин­тегрирана и нова външна измерва­телна система, която се използва за референциране на измервателната камера QualiTronic. Сканиращият спе­ктрален денситометър SpectroDrive от TECHKON измерва спектрално, в съответствие със стандартите, плътността на цвета на процесните и допълнителните цветове, както и колориметричните величини. Spectro­Drive замества в тази конфигурация системите DensiTronic, които освен това се предлагат също и за Color Control без InstrumentFlight като рефе­ренциращи системи и се отличават с високата си измервателна скорост при online управление на плътността на цвета при всички машини Rapida от всички конфигурации.

Идеално допълнение към устройството за управление на плътността на щрихите

Устройството за управлението на плътността на щрихите e перфект­ният инструмент, когато става въ­прос за преобладаващите в печата на опаковки щрихи, преходи или рас­терни полета. Това единодушно по­твърждават занимаващите се с такъв печат клиенти на КВА. При илюстрираните печатни материа­ли — например рекламни и имиджови брошури или списания, и преди всич­ко взискателните рекламни мотиви, доминират илюстрациите, при кои­то е налице чувствителна реакция и на най-малките отклонения в стой­ностите на тона и на цветовия ба­ланс — преди всичко при големи учас­тъци с нюанси на цвета на кожата и на сивото, както и при много свет­ли участъци.

Обектите от този вид са много чувствителни и относително бързо могат да покажат разлики в цвета поради поведението на растерните точки при едновременен печат. Ко­гато само една от цветоотделки­те свали малко повече мастило от валците, параметрите на нюанса се променят и веднага настъпва изме­нение на цвета.

При щрихите не съществува на­растване на растерната точка — 100% си остават 100%. Тук дори значимостта на измерването на плътността на щрихите е неефек­тивна. Дори точното управление на плътността на цвета в тесните граници на толеранса не е в състо­яние да изключи отклонения в цвета на изображението.

Затова QualiTronic Color Control е оборудван с допълнителната опция InstrumentFlight. При употребата на специални контролни печатни ивици устройството анализира във всяка цветова мастилна зона стойности­те на растерните тонове, на сивия баланс и на полетата на щрихите на процесните цветове, дори и при ед­новременен печат. Единствено по този начин е възможно да се дадат препоръчителни стойности, които впоследствие да коригират упра­влението на плътността на цвета, така че и при най-прецизните рас­терни изображения да не се наблюда­ват цветови колебания.

Пълна, вместо съкратена версия

КВА се реши в интерес на своите клиенти да реализира пълния капа­цитет на софтуера InstrumentFlight, вместо да постъпва като конкурен­тите си, чиято опция за управление на плътността на цвета ok-Balance с приоритети цветови и сив баланс до голяма степен се ограничава до стандартизираното качество. Така потребителите на QualiTronic могат да се възползват от цялостния ана­лиз на процеса с единствената по рода си оценка на качеството. Този анализ се базира на отчитането на над 30 влияещи върху цветовото из­ображение на картината величини. Така КВА създаде една уникална сама по себи си характеристика: Quali­Tronic Control Color и QualiTronic Profes­sional са единствените интегрирани inline системи за контрол на плът­ността на цвета в листовия офсе­тов печат, които ползват пълната версия на InstrumentFlight.

Изчерпателната и детайлна оцен­ка на качеството в пълната си вер­сия разполага с много нагледни и из­разителни инструменти. Към тях се причисляват също и хексагоновата диаграма, BalanceNavigator, петзвезд­ната оценка, както и тяхното прото­колиране. Още при настройването In­strumentFlight управлява сивия баланс и нарастването на растерната точ­ка според избрания евростандарт. Софтуерът на SystemBrunnerраз­ширява и усъвършенства до голяма степен възможностите на ключовия продукт на КВА. По принцип по този начин печатарят повишава стандар­тизираното ниво на печатната си машина и попада без преувеличение в нови измерения на автоматизирано­то управление на качеството.

Кога и как се управлява плътността на цвета

Разработените от КВА алгоритми за сигурното управление на плът­ността на щрихите остават непро­менени от новите регуалционни ал­тернативи. Те могат да се извикат впоследствие по всяко време — как­то при процеса на насищане на цве­та преди ОК-листа (одобрена мос­тра), така и след това, по време на по-нататъшния печатен процес. И най-накрая, преминаването към In­strumentFlight се препоръчва, защо­то позволява стабилно качество на печат според критериите за толе­ранс на изображението. Софтуер­ът може да се ползва по време на на­стройките, с което автоматично се подобрява синхронизацията със стандартните тестови симулации (proof-a). Независимо от това алгори­тмите на КВА за управление на плът­ността на щрихите могат да се из­ползват паралено с управлението на сивия баланс на InstrumentFlight. Това „хибридно“ управление е целесъобраз­но преди всичко при допълнителните цветове. Софтуерът на System Brun­ner се ограничава до баланса на про­цесните цветове, докато допълни­телните цветове трябва винаги да се управляват като отделни щрихи. Благодарение на референцирането със сканиращия спектрален денсито­метър TECHKON SrectroDrive систе­мата е способна да измерва реални плътности на допълнителните цве­тове и да ги предава на измервател­ната камера във вид на точни рефе­рентни стойности.

Контролни печатни ивиции видове тестове

На една калибрирана съобразно стан­дартите ISO и PSO машина Rapida клиентите на КВА QualiTronic Color Control получават надеждно възпро­извеждане на цвета на максимално ниво, което е постижимо с управле­нието на плътноста на щрихите. Ако към тази основа се прибави In­strumentFlight, веднага би могло да се даде задоволителна оценка на ка­чеството по петобалната система на софтуера на System Brunner. Но за да се достигне оценка 4 до 5 звезди — качество „лукс“ и съответно „top“, трябва да бъдат изпълнени и други условия.

Като последваща стъпка досега ползваните контролни ивици тряб­ва да се сменят с контролни печат­ни ивици — разработени специално за QualiTronic Color Control съвмест­но от KBA и System Brunner. (С Qua­liTronic могат да се ползват всички видове контролни ивици, стига те да имат минималната големина — за Rapida 106 тя e 5 х 5 mm; позициони­рането е гъвкаво.) Ивиците, които се ползват за InstrumentFlight, прите­жават, както по-горе обяснихме, спе­циални растерни полета и полета за сивия баланс, необходими за усъвър­шенствания процесен анализ.

Освен това е налична тестова печатна форма от System Brunner, която разпознава и свързва неотче­тените от досегашната стандар­тизация величини. Тестовите печат­ни форми по принцип показват преди всичко механичните проблеми на пе­чатната машина, например грешна настройка на натиска, неправилно подбрани подложки, влияещи на дъл­жината на образа, износване на гуме­ни платна или погрешни настройки на валовете. Известно е, че такива проблеми влияят на възпроизвежда­нето на цветовете и на нарастване­то на растерната точка. Тестовите печатни форми на System Brunner са дотолкова усъвършенствани, че са оборудвани със специални контролни ивици, съответстващи на европей­ския и глобален стандарт, с чувст­вителни визуални елементи, като визуализират по специален начин по­тенциала на печатната машина за възпроизвеждане на балансирани и хармонични мотиви и изображения в различните контрастни класи.

Механизмите за сив баланс на In­strumentFlight са многократно копи­рани, но никога досега не са напълно достигнати, тъй като за качество­то на софтуера са решаващи ноу-ха­уто и над 20-годишният практичес­ки опит.

По-високо качество при диференцирането

Стандартите ISO-12647 и PSO тряб­ва да се разглеждат като инструмен­ти за базова стандартизация, точно както сертификатът ISO-9000. При тези предпоставки относно съот­ветно сертифицираните предпри­ятия се казва, че при проверка са достигнали определен резултат в рамките на дефинирания толеранс. По този начин качеството на печат може да се сравнява и предвижда. Но няма гаранция, че може да се работи всекидневно в границите на този то­леранс. Фактът, че в действител­ност само 5 вида хартия са дефини­рани съобразно ISO и че печатарят управлява безкрайно разнообразно ко­личество хартиен материал, допуска реалистични изводи относно валид­ността на тези стандартизации.

Да се движат само в толеранс­ните граници на минималната стан­дартизация не може да е в интерес на полиграфическите предприятия, които са в сериозна конкуренция по отношение на качеството. Зато­ва печатниците трябва да надми­нат тези изходни нива на стандар­тизация и да се диференцират чрез свое собствено обособено ниво на качеството.

По-високото качество като позитивен фактор за производителността

Концепцията за стандардизация сама по себе си — независимо дали ISO, PSO, евростандарт или глоба­лен стандарт — не е достатъчна. Печатниците със сигурност не биха имали нищо против, ако управление­то на качеството на по-високо ниво бе постижимо с по-малко допълни­телни разходи. Освен това избира­нето на по-тесни толерансни грани­ци не бива да води до повече стрес при организацията и печата на ти­ражи или да става причина за напъл­но излишни рекламации. Максимал­ното качество не бива да ощетява продуктивността с оглед на горес­поменатите възможни спънки! На­против, то трябва да стане авто­матически достъпно и по-този начин да се превърне в позитивен фактор за производителността. Най-добри шансове, възможност за диферен­циране чрез реално повишаване на качеството и много други полезни предимства може да предложи само активен инструмент като QualiTron­ic Color Control от КВА в комбинация с InstrumentFlight. Това означава все­кидневен контрол на печатния про­цес, а не периодично тестване от време на време или при възниква­не на проблем. По-тесните граници на толеранс в този случай не се явя­ват като проблем, а благодарение на удобния инструмент са предмиство. При това толерансите не е задължи­телно да са намалени. Съгласно тео­рията за контраста на Брунер (РСТ, вж. изображенията горе) акцепти­рането на толерансите зависи от контрастите в мотивите на изо­бражението. Съобразно с това толе­рансите за отделните процесни цве­тове не са винаги еднакви и може да се различават. Особено нагледно се представя индивидуалното влияние на процесните цветове в хексагоно­вата диаграма.

Интегрирането на пълната вер­сия на InstrumentFlight в QualiTronic Color Control от KBA подпомага по-високата продуктивност, спестява макулатура и в края на краищата поз­волява по-високи печалби.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар