Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Опазването на околната среда си заслужава

  •  
  •  
  •  
  •  


Посещавайки щандовете на големите производители на машини на drupa 2008, навсякъде бяхме свидетели на печат на бързи, високопроизводителни машини, на печат с високо качество и... без използване на алкохол. На щандовете на нашите доставчици на химични продукти първата дума беше „добавки за печат без алкохол“. В разговори с колеги от нашата полиграфия темите се въртяха към увеличаващите се изисквания относно продуктивност, качество и... намаляване на разходите. В този материал желанието ми е да обсъдим как се отразява печатът без алкохол в съвременните производствени условия.

Безопасност, здраве и околна среда

IPA e разтворител, който по време на печатния процес в го­лямата си част се изпарява и попада в атмосферата. IPA вреди на здравето на служителите, както и на околната среда. Ето защо законодателството става сурово все по­вече и повече. Европейската директива за ограничаване на емисиите от изпаряващи се органични вещества предвиж­да редуцирането им до 50% спрямо 1990 година. Специални такси за замърсяване на въздуха (VOC) в Швейцария, Swan Mark точкова система в Северните страни, по-малка толе­рантност към условията на работното място и други мерки определят бъдещето. Можем да очакваме повече подоб­ни инициативи и ориентираните към бъдещето компании трябва да имат готовност да изпълнят тези изисквания. В допълнение трябва да се обмисли и опасността от пожар при използването на IPA — рискът не е незначителен.

Намаляване на разходите


Една 8-цветна машина консумира ориентировъчно 2400 литра IPA на година, при средно 8% IPA във водния разтвор. Про­верката на водния разтвор често показва, че истинската концентрация на IPA e по-висока от показателите на дис­плея на машината поради неточност на измервателната/дозиращата система. За 12% IPA консумацията вече е близо до 4800 литра. Съвсем ясно е, че дори само редуцирането би спестило значителна сума пари. Тези спестявания, разбира се, са приемливи и постижими само в случай, че нямат нега­тивно влияние върху печатния процес.

Предимства откъм качество

Дължащо се на факта, че водната добавка за безалкохолен печат редуцира преминаването на вода в мастилото, може да се наблюдава позитивно влияние върху нарастването и остротата на точката. Същата причина може да спомог­не и за по-добрия трансфер на мастило и по-силния гланц (по­някога). В листовия офсет често наблюдаваме бързо първо­начално съхнене/попиване (оксидативното съхнене не се влияе).

Спестяването на разходи, изискванията на законодател­ството за безопасност, здраве и грижа за околната среда, както и по-доброто качество, са силни аргументи да откри­ем предимствата и да печатаме без алкохол.

А защо изобщо използваме IPA, какви предимства има приложението му в офсетовия печат?

• IPA увеличава вискозитета на водата, улеснява добрия трансфер на водния разтвор до константно ниво вър­ху плаката.
• IPA редуцира повърхностното напрежение на водния раз­твор и при обръщане напрежението с печатната плас­тина. Това позволява на печатаря да печата с минимум вода и да постига стабилен баланс вода-мастило.
• При изпарение алкохолът охлажда мастилото, което спо­мага да се стабилизира вискозитета на машината. Ал­кохолни заместители, с по-ниска точка на изпаряемост, дават минимален охлаждащ ефект.
• IPA позволява бързо и стабилно емулгиране, специално из­искване за интегрирани водни системи.
• IPA е ефикасен за поддържането на хромовите преносни водни валци чисти и предотвратява натрупването на мастило върху тях.
Всичко това, заедно с използването на традиционните водни добавки, прави работата на печатаря несложна от­към условията и настройките на машината — нещо, което не би се толерирало при безалкохолния печат.
Модерните водни добавки за печат без алкохол замест­ват много от предимствата на IPA. Въпреки това, при за­мяната му споменатите по-горе параметри остават много важни с оглед на това да се задържи качеството на печата, без да се намалява продуктивността.
Какво следва да се съблюдава при печат с намалено коли­чество или без IPA:
• В процеса на осъществяване на програмата за алкохол­но редуциране трябва да се знае реалното ниво на алко­хол и прогресията на редуциране (табл. 1).
По време на печат с алкохол чрез редуциращата програ­ма следва грижливо да се проверява водния разтвор и да се измерва алкохолното ниво, като се взема предвид специфичното тегло на водната добавка. Измерването на алкохолното съдържание може да бъде повлияно от специфичното тегло на водната добавка. Използвайте таблица от доставчика Ви, за да определите реалното количество алкохол спрямо измерената стойност и съ­ответната използвана добавка.
• При представянето на идеята „печат без алкохол“ пър­вият фокус следва да бъде към използваната вода. В мно­го случаи качествата на течащата вода може да са не­подходящи (или твърде мека, или прекалено твърда) или вариращи. При такава ситуация е препоръчително да се инсталира система за преработка на водата Тези сис­теми позволяват регулиране на твърдостта на водата до 8-12°dH, идеални за офсетовия процес. Ако качество­то на водата е приемливо и третиране не се налага, то трябва да се провери също при локалния доставчик на вода дали качествата на водата са константни.
• Когато се печата без IPA, толерансите са ограничени повече, отколкото при печата с IPA. Един пункт, кой­то влияе върху толеранса, е чистотата на водния раз­твор. Препоръчва се почистване на водната система ежемесечно.
• Водните валци трябва да бъдат в добро състояние и добре регулирани. Когато се печата с намалено количе­ство алкохол, непригоденост или увреждане на валците могат да станат по-видими. Покрития на валците, на­правени за печат с редуцирано количество алкохол, ком­пенсират полезния ефект на IPA и постигат гладък во­ден филм. Такъв тип валци се предлагат от повечето производители.
• Температурният контрол на мастилната секция е стро­го препоръчителен. Температурният контрол поддържа стабилен трансфера вода-мастило, както и процеса на емулгиране. Температурата на мастилницата нормал­но трябва да е настроена на 28°С. Температурата на водния разтвор трябва да е от 8°С до 10°С във водна­та охладителна система. Това предотвратява прекале­ното формиране на гъбички и замърсявания във водна­та система.
• Водните добавки, съдържащи заместители на алкохола, могат да увредят повърхностния (копиращ) слой на CTP или конвенционалната пластина. При спиране на маши­ната водата се изпарява по-бързо от заместителите на алкохол и концентрираните остатъци могат да до­ведат до химически увреждания. Затова изборът на най-подходяща водна добавка е много важен при печат със CTP пластини и с редуцирано количество IPA или без IPA. Най-доброто решение, за да се избегнат проблеми, осо­бено при дълги тиражи или трудоемък печат, изискващ често спиране на печатната машина, е пластините да се изпичат. Изпечените пластини са надеждни към за­местителите на IPA.
• Разтворители и почистващи препарати имат потенци­ала да увреждат печатарската пластина. Този потенци­ал се засилва в комбинация с алкохолните заместители;
• препоръчва се оптимално настройване/регулиране на системата за автоматично почистване на гумените платна, за да се избегне неконтролирано количество ми­ещо средство да достигне до печатната пластина или да навлезе във водната система.
• Миещи средства (особено такива на растителна осно­ва) не бива да бъдат в контакт с непечатаемите час­ти на пластината. След почистване на гуменото плат­но не бива да остават отпадъци върху пластината или мастилната секция.
• Най-подходящата водна добавка за съответните локал­ни условия препоръчваме да се подбере след консултация с Вашия доставчик. Подходящата водна добавка предла­га възможността да се редуцира IPA или да се печата без алкохол като в същото време изпълнява и нормална­та роля на водната добавка.

За пример ще използвам референтни печатници на един от доставчиците ни

Фирма А&R Carton печатат основно опаковки, вкл. цигарени опаковки на офсетов и дълбок печат. Работят се предим­но картонажи. Използваните мастила са за хранителни опа­ковки, по-трудно печатащи се поради спецификата им на съ­хнене. От няколко години е инсталирана система за прера­ботка на водата и система за обратна осмоза, която пра­ви константни качествата на водата и твърдостта и на оптималните 8°dH.

От години фирмената философия и усилията на целия ме­ниджмънт са насочени към запазване здравето на работни­ците и околната среда. Допълнително като аспект идват и изискванията при печат на хранителни опаковки. За тази цел се търсят заместители, които да редуцират използва­нето на разтворители и изопропанол, както и начини за ре­циклиране на отпадъците. Като резултат от 2004 година IPA е напълно заместен.

Тъй като двете машини като година на производство и технически данни се различават значително, са потърсени и различни пътища за редуциране на количеството IPA.

При Rapida 142 се печата стабилно без IPA. Резултатът е постигнат чрез 8% Alkogreen, 2-3% Fountgreen SF и 0,5% Macnilot (за втвърдяване на водата). При Planeta Variant се печата с около 2,5% заместител на IPA. Постига се с 2,5% Alcolight (съдържа 20% IPA), 2-3% Fountgreen SF и 0,5% Macnilot (за втвърдяване на водата). След смяна на валците и на тази машина ще може да се печата без алкохол.

Фирма Spruengli Druck AG (Германия) е друг доволен кли­ент. Heidelberg Speedmaster 74-5 DI печата с нула алкохол.

Производственият директор на фирма Birkhäuser + GBC AG (Швейцария) казва: „При производствени условия“ за мен означаваше за дам на техниците от Druck Chemie време от 60 мин., за да заменят алкохола и конвенционалната водна добавка със заместителите Alkogreen и Fountgreen. Техниче­ски погледнато нямаше никакви трудности. Тестова маши­на беше един Roland 705 LW, настрои се безпроблемно към новите условия и бързо постигнахме отлични резултати.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар