Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Нови измерения в офсетовия печатПечатница Gerhard Bohm в Берлин-Цеелендорф реализира една дълго жа­дувана инвестиция в нова техника. „Дългото търпение все някога се от­плаща“, гласи една немска поговор­ка. Големите усилия и продължител­ното проучване още от Drupa 2008 на малката печатница от Южен Бер­лин бяха възнаградени. Genius 52UV се казва за в бъдеще новото измерение на амбициозното предприятие. Това е първата Genius 52UV в провинция Берлин-Бранденбург. Машината ще печата в бъдеще без вода и без цве­тови зони. За персонала на печатни­ца Bohm със своята 132-годишна ис­тория това означава преди всичко разширено предлагане на обикновени и специални печатни продукти.

Досега печатницата беше една от многото. Управителят на фирма­та, г-жа Мариана Вайе, която упра­влява предприятието от 18 години, разказва изпълнена с ентусиазъм: „По­средством Genius 52UV имаме въз­можност да разширим предлагането си с материали, върху които в мина­лото изобщо не сме могли да печата­ме. От подложки за мишки или подлож­ки за маса, водоустойчиви етикети или пластмасови табелки, през 3D-по­щенски картички или 3D-снимки — из­брояването може да продължи без­краийно, както и възможностите, които ни предлага тази печатна ма­шина.“ Г-жа Вайе и нейният екип са възхитени не само от новите въмож­ности, но също и от гениалната тех­ника. Genius 52UV печата върху ма­териали с дебелина до 0,8 мм. „Никой конкурент в този формат не може да ни предложи подобно нещо“ — доба­вя г-жа Вайе. Още едно предимство за печатница Bohm е, че UV-мастила­та позволяват печат върху непопив­ни материали. Това съвсем не означа­ва, че Genius 52UV печата само върху пластмаса и фолиа. Традиционните материали като хартия и картон също се числят към приложенията ù.

На въпроса за голямата разли­ка и полза между конвенционалните печатни машини и Genius 52UV уп­равителят дава следния отговор: „Технологията на сухия офсет от KBA-MetroPrint е една нова интерпре­тация на офсетовия печат за нас. Не ни се налага на настройваме повече цветовите зони и пестим много вре­ме. Дългите процеси на напасване и отклонения на цветовете останаха в миналото. Водата повече не раз­воднява цвета. Намирането на точ­ния баланс вода-мастило е предиз­викателството на конвенционалния печат. Genius 52UV е толкова лесна за обслужване и чрез своите пет пе­чатни секции се справя с намастиля­ването като с невидима ръка. Пре­ди всичко бързото време за съхнене скъсява драстично нашите проце­си. Времето за подготовка в сравне­ние с конвенционалния офсет е мно­гократно по-късо. Благодарение на това, че до първия продаваем лист са нужни само няколко макулатури, спестяваме не само разходи за ма­териал, но и увеличаваме преди всич­ко нашата продуктивност. Незабав­но съхнещите печатни продукти могат веднага да се преработват. Продължителното междинно време за съхнене, породено от трудно по­пиващите материали, е вече в мина­лото“ — разказва г-жа Вайе.

Печатницата има опит в предпе­чата със CtP система за експонация на пластините за Genius 52UV. Един­ствено проявителната машина за пластини за сух офсет е доставена допълнително от KBA-MetroPrint. Ос­вен тази техника за производство­то на брошури и каталози се из­ползват още колонаборна машина, термолепачна машина, сгъвачка, ръч­на щанца, биговачка и бормашина за хартия.

 
21.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатно оборудване

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар