Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Заводът на корпорацията Komori в град ЦукубаНа Ipex 2010 корпорацията Komori представи дебюта на Lithrone SX40 — най-бързата и с най-големия 40-инчов формат (75х105 см) печатна машина с върхово постижение в UV-технологиите, и съвършено новия модел на 29-инчовата (50х75 см) петцветна печатна машина. Как въпреки кризата Komori ни изненадва с нови разработки и инвестиции? Отговора ще потърсим в завода в град Цукуба.

Печатарската индустрия в Страна­та на изгряващото слънце със своя производствен обем заема водещо място в света. В Япония се печатат 4,5 млрд. книги и списания годишно, а с производството на печатарско оборудване се занимават 1500 ком­пании. Един от най-големите произ­водители на машини е корпорацията Komori, известна далече извън преде­лите на страната.

Неотдавна, през октомври 2009 г., Komori Corporation откри своя нов за­вод в град Цукуба. Компанията Komori е създадена през трагичната за Япо­ния 1923 г., когато чудовищно земетресение почти напълно разрушава Токио. Тогава за един час загиват 100 хиляди жители на града, но японците, запазили духа на самураите, умеят да приемат ударите на съдбата с достойнство. Оцелелите работят де­нонощно. Сред тях е и господин Зен­шичи Комори — собственик на малка техническа работилница. Два месе­ца след трагедията той регистрира нова фирма за производство на пе­чатни машини с името Komori. През 20-те години в Япония се разпростра­нява будителско движение с девиз „Културата да достигне до народа“, което обуславя ръста на печатна­та продукция, респективно и нужда­та от повече печатарска техника, с която да бъде произведена. След пър­вата ролна литографска печатна ма­шина специалистите на компания­та Komori разработват през 1928 г. и първата листова офсетова печат­на машина с ръчно подаване на хартията. Музейният експонат на тази новаторска за своето време машина може да бъде видян във фоайето на завода в Цукуба.

Днес в Токио е останал само цен­тралният офис на корпорацията. Той се намира в един от старите райо­ни и със своята съвременна архитек­тура се откроява на фона на ниските къщи и тесни улички. Цукуба е град, намиращ се недалеч от Токио, в реги­он, където особено голямо значение се придава на екологичната чисто­та на производството. Цукуба е из­вестен със своите институти, раз­война и образователна дейност. В него са разположени научно-изследо­вателските и учебни институти на Министерството на селското сто­панство, на Министерството на го­рите и на Министерството на риб­ната промишленост на Япония, а също така и други национални инсти­туции, свързани с природата. Нови­ят завод за печатни машини Komori е едно от най-високотехнологичните предприятия в този регион, напълно отговарящо на високите екологични изисквания на Япония и особено на градче като Цукуба.

Освен старата машина, във фо­айето на завода е и бюстът на ос­нователя на компанията. За 87 години — времето на един човешки живот — неговата компания е израс­нала неимоверно и успешно се конку­рира със световните лидери в произ­водството на печатарска техника. 36% от продукцията на Komori се про­дава на вътрешния пазар, 21% — в Се­верна Америка, 28% — в Европа, 15% — в Китай. Общият експорт е повече от 64% на машините като общата сума на продажбите на Komori — ли­стови и ролни, е повече от 1 млрд. долара.

Komori все по-често успява да из­превари конкурентите си. Фирма­та продава с изключителен успех в Китай, независимо че там произ­водството на печатни машини е силно развито. Само в едно от китайските предприятия на холдин­га Leo Paper Group (щабквартирата му е в Хонконг) са монтирани навед­нъж 55 многоцветни листови маши­ни Komori Lithrone.

Заводът в Цукуба е замислен като най-съвременното предприятие на печатарското машиностроене в света. Този амбициозен план се осъ­ществява на три етапа. През 2002 г. е пуснат корпусът за тестване на печатните машини, преди тяхно­то експедиране към купувача, а през 2005 г. вече се произвежда цялата гама пълноформатни листови печат­ни машини Lithrone. През септември 2009 г., когато стартира третата фаза, се събират под един покрив още и производството на ролни ма­шини и KGC (Центърът за графични технологии), което обединява раз­войните и дизайнерско-проектант­ските функции с тези за асемблира­не, монтаж и обучение.

Преди това производството и проектирането на печатните маши­ни са били разделени на три места: лис­товите печатни машини Lithrone — в завода в град Торидо, листовата оф­сетова машина Spica — в префектура­та Ямагата, ролните heat set машини и машините за печат на банкноти — в завода в град Секиядо.

Днес мощността на завода в Цу­куба е 2500 печатни секции за листо­ви машини на година. Листовата офсетова машина Spica е отличен вариант за тези, които прохождат на пазара на цветния печат във фор­мат В2. Тя е достъпна по цена, прос­та за обслужване и надеждна в ра­ботата. Такава е и най-новата, представена на IPEX 2010, Enthrone 29 с формат 53x75 см.

В областта на ролния печат на Komori принадлежат около 70% от ог­ромния японски пазар, където рабо­тят над 1 600 ролни heat-set машини. Komori е най-големият в света произ­водител на 16-странични и 32-стра­нични ролни heat set машини с газо­во сушене. Главните достойнства на тези машини от известната серия System са бързата автоматична смя­на на формите и минимално количе­ство на макулатурите. Тези качест­ва притежава и новата System 38S. Машините за печат на банкноти са сигурни и предпочитани в целия свят. Показателно е, че в Германия, където се произвеждат и машини за печат на банкноти, новите емисии се печа­тат на машина с марката Komori.

В корпорацията Komori влизат и предприятия, произвеждащи елек­тронните блокове, зъбните колела и другите части, влизащи в комплек­товането на машините.

Новият завод е базовото пред­приятие на корпорация Komori, къ­дето в единен комплекс работят мащабни научно-изследователски и конструкторски центрове, производ­ствени и учебно-демонстрационни подразделения, административно-уп­равленски подразделения. Отделно са разположени енергийният и екологич­ният блок, участъкът за нанасяне на боята на машините, изпитателният участък и сградата, предназначена за нуждите на персонала. Общо тук се трудят около 700 души. Заводът заема територия от 185 хиляди кв. м. За пренаселените японски остро­ви това са фантастични размери, но корпорацията Komori не желае да съз­дава производство извън Япония, за да гарантира запазването на най-ви­соко качество на своята продукция.

На посетилия за първи път това огромно предприятие, заводът на Komori ще направи огромно впечат­ление. В производствените цехове се прилага най-съвършеното металооб­рабатващо оборудване и системи за контрол на точността на обработка­та на детайлите. Всяко отклонение в параметрите на температурния ре­жим води до отклонения в размерите на обработваните метални детайли. Ето защо контролът на климатизаци­ята в помещенията е безупречен.

Логистиката на заготовките, полуфабрикатите, детайлите и въ­злите се осъществява на база компютризирано управление на произ­водствените процеси и цифрова връзка с предприятиятапартньо­ри. Автоматизирани роботи-колички доставят по програмирания марш­рут всичко, от което има нужда за работата по определената опера­ция в даден момент. Срокът за цялостното изработване на една ма­шина цял формат е около половин година, като заводът работи по по­ръчки и за машини на склад. Във всич­ки региони, в това число и в Европа, за осигуряване на висока оператив­ност при доставките на оборудване­то, представителствата на Komori правят поръчки на най-често търсе ните конфигурации машини и ги дос­тавят при себе си на склад. Достав­ката на такъв модел от европейски склад е възможна в период от един до три месеца.

В завода се прилага легендарната японска система на „непрекъснато усъвършенстване“ kaizen, която пред­ставлява постоянно постигане на конкретни цели, като отстраняване на загубите на време, пари, материа­ли и усилия; подобряване на качество­то на продукцията, взаимоотношени­ята, личното поведение и развитие на сътрудниците; понижаване на раз­ходите за разработка, производство, съхраняване на запаси и като краен резултат — повишаване степента на удовлетвореност на клиентите. В цеховете на специални стендове се проследява динамиката на резул­татите, получени на всеки етап от производството на всеки от работе­щите. Това е много силна мотивация, вдъхновяваща работниците на ком­панията постоянно да полагат уси­лия, за да увеличат своя личен принос в постигане на общите цели.

Освен електроенергия от мрежа­та, предприятието използва слънче­ва енергия и енергия, получена от вя­търа. Декоративният пояс, украсяващ главния корпус, е изработен от пане­ли, поглъщащи слънчевата енергия. В завода се прилага специфична енер­госпестяваща система за кондицио­ниране на въздуха, а отпадъците от производството се сортират по 20 категории на преработка. Всякакви замърсявания на водата, въздуха и поч­вата около завода са изключени. Сер­тификат ISO 14001 заводът е получил още през 2003 г. По този начин фирма Komori е решила блестящо задачите по осигуряване ефективност на про­изводството, икономия на ресурси и надеждна защита на околната среда.

Това подчертава президентът Йошихару Комори още на тържест­вената церемония през м. февруари 2006 г. при откриването на втора­та фаза на завода, като посажда дря­ново дръвче. Посаждайки това дръв­че, Komori преследва три цели: първо, да изрази благодарност към присъстващите, пристигнали от близки и далечни страни, за да видят заво­да в Цукуба. Второ, това е обръще­ние към силите на природата с мол­ба за безопасна и успешна работа на новото предприятие. И трето, в па­мет на партньорите на Komori, кои­то са напуснали този свят. В Япония дрянът е символ на благодарността, безопасността и дълговечността.

„Компания Komori е пълна с реши­мост да расте и да се развива по­добно на живото дряново дърво с изобилие на цвят и плодове. Сега е най-доброто време за засаждане на дръвчета. Дрянът е красиво дър­во, но на него още няма нито листа, нито цвят, нито плодове. Скоро ще стане по-топло и това дръвче ще разцъфти, през лятото завръзът ще наедрее, а през есента ще ни разре­ши да се наслаждаваме на неговите яркочервени плодове и листа. И кога­то отново дойдете в Япония, ще видите колко голямо и красиво е ста­нало посаденото днес дръвче.“ Тези думи звучат актуално и днес. А пло­довете бяха показани на изложение­то IPEX 2010 в Бирмингам.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар