Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Дигиталната преса HP Indigo 5500Допълнителни технологии за доставчиците на печатни услуги

Печатарите, които искат да проспе­рират в съвременната конкурентна среда, трябва да се насочат не само към досегашните си традиционни клиенти и традиционни продукти.

Първата стъпка е да се приеме, че в момента не съществува процес на печат, който да може икономично да произведе всички видове приложе­ния, от които клиентите се нуждаят. Най-печелившите доставчици на пе­чатни услуги са тези, които избират най-подходящата машина за печат на определена задача на базата на раз­лични фактори като тираж, брой цве­тове, допълнителни процеси, отпе­чатване на променливи данни и др.

Втората стъпка е да се вземат под внимание други фактори, които движат потенциалното развитие на печатниците, например предлагане­то на решения от край до край.

Дигиталните преси HP Indigo от­варят нови възможности пред дос­тавчиците на печатни услуги, като предлагат офсетово качество при дигитален процес на печат.

Нови технологии, нови средства

Едно от допълнителните средства, които се предлагат, е HP Indigo Commercial Job Estimator, който иден­тифицира задачите, които са най-подходящи за дигитална преса, и оп­ределя кога ще бъде по-рентабилно да се печата с конвенционална преса. Използвайки сравнителен анализ на всяка задача, печатарите могат да ползват модела, за да създадат про­фил на типичното си месечно произ­водство и да увеличат рентабилнос­тта на дейността си.

Интернет също улеснява дигитал­ния печат с помощта на web-to-print приложенията, което като цяло нама­лява производствените разходи.

Друга технология, която доприна­ся за постигане на офсетово качест­во, е HP IndiChrome — PANTONE® лицен­зиран процес на печат с шест цвята, който се използва в пресите HP Indigo и симулира до 97 процента от цвето­вата гама PANTONE®. Това позволява на печатарите да възпроизведат кор­поративни или маркови цветове тол­кова добре, колкото и ако се печата на офсетова преса.

От ключово значение е това, че пресите HP Indigo използват теч­но мастило и могат да печатат вър­ху широка гама от субстрати. Ви­сок контраст на изображенията и въздействащи цветове, отчетлив текст и качествена фото емулация характеризират печата на дигитал­ните преси HP Indigo, а резултатът е офсетово качество на продукта.

Творческо производство

Днес дигиталните фотоапарати и мобилните телефони с камери пре­дизвикват бум в правенето и съхра­няването на снимки. Въпреки че ди­гиталната фотография предоставя много нови опции, хората все още не са напълно запознати с цялата гама от персонализирани продукти, които могат да бъдат създадени с техните снимки.

Днес съществува изключително голямо разнообразие от нови фото­продукти, които могат да бъдат из­ползвани за направата на албуми, по­даръци и материали за специални събития. С помощта на дигиталния печат могат да се създадат висо­костойностни приложения от диги­тални снимки — персонализирани ка­лендари, поздравителни картички, фотоалбуми, дневници, пощенски картички.

Специализираните фотопродукти могат да включват голям брой диги­тални снимки на една страница, заедно с допълнителен текст и дори различни фонове. Всички тези харак­ теристики могат да бъдат под кон­трола на всеки един клиент с използ­ването на уеб сайтове за качване, редактиране и обработка на изобра­женията. При фотоалбумите има въз­можност за избор на разнообразни подвързии и формати, както и въз­можност за поръчка на повече от едно копие само с едно кликване на мишката.

Коледните картички, създаде­ни от фотографии, са популярни от дълги години, но техните форма­ти доскоро са били ограничени. С из­ползването на дигиталния печат форматите могат да бъдат опреде­лени от клиента по начини, които не са били възможни досега. Също така е изключително лесно и рентабилно да се отпечатат серии от снимки на различни страници в една картичка, заедно с уникален текст и специални послания.

Разбира се, с помощта на диги­талния печат и лични снимки могат да бъдат произведени всякакви пер­сонализирани поздравителни картич­ки и покани.

Споделянето на дигитални сним­ки е доста по-лесно от споделянето на традиционни фотографии. Възмож­ността за бърз достъп и изпращане на дигиталните снимки чрез уеб сай­тове и получаването на високока­чествен фото продукт, доставен до вратата на клиента в изключително кратки срокове, води до революция в начините, по които могат да бъдат използвани персоналните снимки.

Дигитален цвят за специализирани фотоприложения

Качеството на цветовете е един от най-критичните фактори при от­печатването на специализирани фо­топродукти. Дигиталните преси HP Indigo, особено HP Indigo 5500, предос­тавят висококачествени изображе­ния и живи цветове при бърза обра­ботка на дигиталната информация и печат върху широка гама медии. С помощта на дигиталния печат вся­ка страница може да бъде различна, така че производството на голям брой различни изображения може да бъде осъществено при скорости до 4000 цветни страници формат A4 в час.

Пресата HP Indigo 5500 предлага висок производствен капацитет – до 1.5 милиона цветни страници на месец и подобрени цветови възмож­ности, което я прави изключително подходяща за производството на спе­циализирани фотоприложения. Освен че е идеално средство за изработ­ването на фотокниги, календари, ка­лендари–бележници и поздравителни картички, използването на медии с размер 330.2 mm x 482.6 mm дава въз­можност за ефективното отпечат­ване на пощенски картички.

Стандартите за качество се оси­гуряват от HP Indigo Photo Package (HP Indigo фотопакет), който се със­тои от HP Indigo Photo Enhancement Server, новият HP Indigo UV Coater и HP Indigo Production Manager Server, както и мастилата HP Indigo Light Cyan и Light Magenta. HP Indigo Photo Enhancement Server автоматично раз­познава и коригира изображенията, ако е необходимо изостряне или смек­чаване и подобряване на контраста и сенките. Добавянето на light cyan и light magenta мастила към CMYK цве­товете подобрява светлосенките и прехода на тоновете, като позволя­ва постигането на по-добра насите­ност на цветовете.

Субстрати и покрития за повече приложения

С дигиталната преса HP Indigo 5500 може да се печата върху по-голям раз­мер листове, както и да се използват различни промазани (от 80 до 350 g/m2) и непромазани (60 — 320 g/m2) ме­дии. Освен това налични са специали­зирани HP медии за фотоприложения и продукти. HP непрекъснато пред­лагат нови разработки, които да по­срещнат изискванията на новия паза­рен сегмент.

Не на последно място с помощта на HP Indigo UV Coater може да се по­стави гланцово покритие върху всеки продукт, което предпазва изображе­нията и им придава лъскавина и про­фесионален вид при изумителната скорост от 4 000 листа в час.

Тези покрития не само подобря­ват естетичните качества на отпе­чатаните продукти, но и увеличават тяхната издръжливост, като намаля­ват податливостта към изтриване, надраскване и повреда от механич­ни действия. В допълнение, проду­ктите са значително по-устойчиви на повреди, причинени от вода или разтворители.

В резултат от всички тези по­добрения, висококачествените про­дукти могат да бъдат използвани за директен мейлинг и промоционални приложения, които обикновено са под­ложени на по-груба обработка, откол­кото персоналните специализирани фотопродукти.

HP Indigo 5500 – единствената дигитална преса, която предлага едновременно офсет и фотографско качество

Висококачествено, високопрофесио­нално, високопродуктивно:

 • Изключителна HP ElectroInk liquid ink (течно мастило) технология;
 • Широка гама цветове с до 7-цвет­но печатане;
 • Стабилно управление на цветове­те;
 • Специални и спот цветови възмож­ности, включително нови фото-мастила — light cyan, light magenta, digital matte, както и брандирани цветове;
 • Система за по-съвършено опреде­ляне мястото на точките (120 dpi), която се представя перфектно дори и при дребен шрифт или тън­ки линии на бар кодове;
 • Нови таблици с фотоцветове;
 • Най-високо качество в точност­та и плътността на цветовете;
 • Поддържа 68 стр./мин при пълно­цветен, 136 стр./мин при двуцве­тен, 272 стр./мин при едноцветен печат без значение вида и плът­ността на медията;
 • Непрекъснат печат с многофунк­ционални чекмеджета и стакери за готовата продукция, плавно и качествено преминаване от едно задание към друго, коректури и шрифтове;
 • Няма нужда от настройки, мини­мално участие на ръчен труд;
 • Бързи и ефективни печатни опера­ции, позволяващи един оператор да управлява две машини едновре­менно;
 • Смяна на мастилото по време на работа и специални цветове при непрекъснат режим на работа;
 • JDF-ready for integration непрекъс­нат затворен работен процес.

Със специалните си фотографски възможности дигиталната преса HP Indigo 5500 може да съдейства за из­граждането на един съвършено нов бизнес. Лекотата, с която дигитал­ният печат добавя предназначение и функционалност към снимките, осигу­рява нови възможности за тези, кои­то ги отпечатват, и представлява средство за отличаване на компании­те, които ги използват, както и на хо­рата, които ги ценят.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар