Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Дигитален офсетов печат

  •  
  •  
  •  
  •  


Дигиталният офсетов печат е техно­логия, при която се съчетават основ­ните принципи на традиционния офсе­тов печат с тези на дигиталния. Пе­чатът се осъществява посредством течни мастила, като отделните цве­тове се пренасят върху печатната ме­дия последователно, подобно на тради­ционния офсет. Всички останали про­цеси са в голяма степен автоматизи­рани, поради което не се изисква вре­ме и ресурс за експонация, монтаж, ко­пиране на печатни форми. Не е необходима предварителна подготовка на пе­чатната машина — настройка на пасер и цветове. Веднага след излизането на отпечатъка от машината, той е на­пълно пригоден за последващите довършителни операции, защото отпада технологичното време за съхнене.

Бързите решения са едно от без­спорните предимства на дигиталния офсет, но на първо място трябва да се постави качеството. Няма друга дигитална технология, при която от­печатъкът да е напълно съпоставим с този на офсетовия печат и да позво­лява всички книговезки операции, познати в полиграфията. За разлика от тонерния печат, който често не тър­пи последващи обработки и е чувстви­телен към релефните и ефектните ме­дии, при дигиталния офсет може да се разчита на висококачествен и устой­чив печат. Контурът на точката е из­ключително ясен, което прави възмож­но отпечатването и на най-фините детайли.

Технологията на дигиталния офсет е разработена така, че да бъде алтер­натива на традиционния офсет в мал­ките и средните тиражи — там къде­то стандартният офсет е нерента­билен. В тези ситуации можем да по­търсим услугите на дигиталния офсет и да разчитаме на конкурентна цена. Разбира се, тиражът е важен, но не е единственият ценообразуващ фактор. За да се формира цена, от значение са цветността, изборът на хартия, до­вършителните операции и т.н.

Основните производители в об­ластта на дигиталния офсет са HP с моделите си HP Indigo, и Screen Media Technologies— с Truepress 344. Произво­дителите са заложили на различни спе­цифични възможности, които отделни­те машини могат да предложат. Базо­вият модел HPIndigoPress5000 рабо­ти с два допълнителни цвята — HPOr­ange и HP Violet. Възможен е 6-цветен печат по технологията IndiChrome®, както и печат с бяло. Машината въз­произвежда над 950 цвята по скàлата на PANTONE® чрез симулирането им от шестте цвята Cyan, Magenta, Yellow, Black, HP Orange и HP Violet. При HP Indigo всеки отделен лист от тиража може да бъде с променяща се инфор­мация. Това прави технологията подхо­дяща за персонализация на най-разноо­бразни печатни материали. Технологи­ята е подходяща при изработката на уникатни бройки и малки тиражи.

За разлика от технологията на HP Indigo, при Truepress344 производите­лят залага на висока продуктивност и облекчени разходи за консумативи и поддръжка. Машината работи със стандартните за офсетовия печат медии и мастила, а времето за обслуж­ване е сведено до минимум. Това са фак­тори, влияещи пряко върху себестой­ността на изделието и технологията е с изключително конкурентни цени в диапазона 100-5000 тиражни листа.

През май месец влиза в експлоата­ция първата за България Truepress 344, собственост на печатна къща J-Point.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар