Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

ДФХ БЪЛГАРИЯ с нова смесителна станцияДФХ БЪЛГАРИЯ се занимава основно с търговия с мастила и консумативи за офсетов, дълбок и флексографски печат, както и с различни химични продукти и материали за печатни процеси.

В началото на месец август фирмата пусна в експлоата­ция нова смесителна станция за мастила на спиртна ос­нова, предназначени за дълбок и флексографски печат.

За поддържане на високо качество на мастилата фир­мата разполага с високоавтоматизирани процеси, както и с входящ и изходящ контрол.

Смесителна система INKMAKERGT18 за мастила на спиртна основа

Смесването се осъществява посредством смесителна глава и смесителни дюзи.

Смесителната глава GT18 е компактно устройство, което може да бъде оборудвано с до 18 дюзи. Смесител­ните дюзи са монтирани в кръг и се задвижват поотдел­но от пневматични цилиндри. Системата е проектирана за производство както в 25-литрови съдове за течно­сти – баки, така и в 200-литрови – варели.

Машината е оборудвана с 18 x Dn14 смесителни дюзи от неръждаема стомана с два смесителни потока (груб и фин) и пулсация за по-голяма точност. Точността, коя­то може да бъде постигната при смесване, е 1 грам.

За да се осигури високо качество чрез поддържане в отлично състояние на смесителната глава и дюзите ма­шината разполага с автоматизирана система за проми­ване на дюзите. След всяко дозиране промивният цикъл се активира от движението на оросителното шлихово корито под смесителните дюзи. Течността за промива­не се съхранява в 25-литров съд за течности и се прена­ся до всеки дозаторен клапан чрез помпа и система от тръби.

Помпи и тръби

Системата e оборудвана с 2 x 1 инч и 16 x 1/2 инча алу­миниеви пневматични помпи с двойни диафрагми, упра­влявани от PC. Диафрагмите са EPDM/тефлонови. Всяка помпа е оборудвана с гъвкави EPDM маркучи за връзка с варелите/контейнерите. Тръбопроводите са N 18 (2 x 1 инч и 16 x 3/4 инча), направени са от неръждаема стомана и са предназначени за смесване и рециркулация, за връзка на смесителната глава с варелите/контейнерите.
Всяка помпа е оборудвана с антипулсационен демпфер от неръждаема стомана против разпръскване по време на освобождаването на дозите при смесване.

Смесителната станция разполага с поддържаща ме­тална конструкция за пневматичните помпи и пода­ващите/рециркулационните тръби. Дизайнът на тази конструкция се адаптира спрямо свободното място, с което разполага клиентът.

Самата смесителна станция притежава редица ав­томатизирани системи за управление и контрол на про­цесите, което гарантира сигурно и качествено произ­водство на мастилата. Предвидена е и възможност за ръчно управление.

Претеглянето и контролът на компонентите и мас­тилата се осигурява от:

• Вграден в земята кантар – електронен ATEX1 кантар с капацитет до 300 кг и с точност до 2 гр., отчита и 1 гр., размери: 800 x 800 мм;
• Херметизиран електрически шкаф/табло – в него са разположени компютърът и електрическият панел, което позволява да бъдат разположени в ATEX зоната в близост до смесителната глава. Принтерът тряб­ва да е поставен в безопасна зона. Това командно таб­ло е със сертификат от INERIS според правилника на EEC и е подходящо за работа в рискова околна сре­да от клас I. Размери: 900 мм x 900 мм x 2000 мм ви­сочина. Ръчен контрол, включващ измервателен дис­плей, бутони за натискане и селектори, които позво­ляват непрекъснат производствен процес. Таблото е разчетено за рискова околна среда и издържа наляга­не Arp 900;
• PLC2 интерфейс – за връзка между компютъра и елек­трическото табло;
• Компютър – компютърът е с двуядрен процесор, 160 GB харддиск, 1024 MBRAM, 17-инчов цветен монитор, четящо устройство за CD-ROM, индустриална клави­атура и мастиленоструен принтер. Компютърът е монтиран в херметизираното табло.
• Ръчното управление – постига се посредством диги­тален BARTEC тъч скрийн пулт за управление, който е близо до смесителната глава. Ръчното управление е необходимо при редките случаи на неизправност на компютъра.

Фирмата доставчик осигурява бърз сервиз чрез он­лайн техническа помощ. За онлайн техническата по­мощ системата може да се свърже през интернет чрез TeamViewer.

Софтуерът, с който разполага смесителната стан­ция, е най-модерният наличен на пазара софтуер InkPro за пълно управление на всички операции, свързани със смес­ването. Inkmaker-софтуерът се предоставя по силата на лицензионно споразумение.
Основните функции, предоставени в този софтуерен пакет, са:

• Въвеждане/Промяна/Показване на основни компонен­ти;
• Параметри за смесване с автоматични настройки;
• Синоптичен дисплей за основните стокови налично­сти;
• Управление на проследяването (проследяване на пар­тиден номер, използван в конкретна продукция/ISO 9000);
• Управление на цената и оценка на складовите налич­ности;
• Управление на силата на цвета;
• Рециркулация със специфично планиране, плюс авто­матично VOC управление (разтворители).

Формули

• Въвеждане/Промяна/Показване на формули;
• Мултиформула: създаване на три различни формули­ровки с един и същи код и описание;
• Макрокомпоненти: създаване на често използвани комбинации от компоненти, които ще бъдат въведе­ни като един компонент в рамките на една формула.

Отчети

Тази функция се отнася до статистически данни за про­изводството.

• Консумация на компоненти;
• VOC данни;
• Проследяване на партиден номер на компонент, из­ползван за конкретна продукция (ISO 9000);
• Посочване на бъдещи изисквания на компонент въз ос­нова на програмата за планиране на продукцията;
• Дневник на всички изпълнени задания;
• Цялата статистика е налична за определен период от време или за определен клиент.

Менюто за Управление на цените позволява да се преци­зират цените посредством цялата база от статистически данни, като се вземат предвид вложените в производство­то мастила и компоненти и наличностите. Всички данни са изчислени въз основа на цената на основните компоненти.

Управлението на работната поръчка е опция, която позволява управлението на производството с работни поръчки. Работната поръчка може да бъде изведена ди­ректно от менюто за производството или да бъде запа­зена в модула за планирането му.

Възможно е също да получите информация за произве­дените материали за конкретна работна поръчка или за даден клиент.

Качествен контрол


За да осигури максимално качество за своите клиенти, ДФХ БЪЛГАРИЯ провежда постоянен контрол на всички използвани в производствения процес суровини, както и на готовите мастила.

В допълнение в лабораторията на фирмата е органи­зиран арбитраж, в който се съхраняват мокри проби от всички произведени мастила за провеждане на тестове при постъпване на рекламация.

 
23.01.2012.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатно оборудване

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар