Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

ГЕД ООД представя: Computer-to-Plate от Kodak

  •  
  •  
  •  
  •  


През 2006 г. Kodak и него­вите клиенти отбелязват 10 години от създаването на първата в света термална система Computer-to-Plate (CtP) с комерсиално прило­жение. За тези кратки 10 години навлизането на CtP системите в конвенционалните процеси на изработване на печатни форми се превръща в ключов елемент от модерната предпечатна под­готовка. Развитие получават различни технологии за пренася­не на изображението, като во­деща става термалната техно­логия на Kodak. Демонстрирана за първи път на drupa 1995, тя сла­га началото на революционни промени, свързани не само с предпечатните процеси, но и с ця­лостния облик на печатарската индустрия. Това събитие е пред­шествано от дълъг период на из­следвания и тестове, старти­рали в средата на 80-те години, когато Kodak разработва инфра­червени лазерни системи за екс­понация. Съществена стъпка в това направление е откритие­то на един от главните хими­ци в развойния център на Kodak д-р Neil Haley, който успява да създаде чувствително на ин­фрачервени лъчи покритие с въз­можност за нанасяне върху алу­миниев носител. Това позволява директно дигитално експонира­не на литографски пластини за офсетов печат, а по-късно води и до разработването на първа­та термалната пластина Direct Image, при която лазерът нагря­ва покритието на алуминиева­та пластина и променя струк­турата на нейната емулсия.

От 1994 г. датира партньор­ството на Kodak с Creo — един от най-големите производите­ли на предпечатна техника в света, доставящ вече първите комерсиални CtP системи, из­ползващи технология с видима светлина. Двете фирми обеди­няват своите усилия за кон­струирането на термална гла­ва за CtP устройствата на Creo, а впоследствие предста­вят съвместно термалната технология в действие, базира­на на експонатора Platesetter 3244 и пластините Direct Image. Въвеждането и разпростране­нието на тази система в ней­ния комерсиален вариант годи­на по-късно предопределя насоките и стъпките на развитие на офсетовия печат.

За съвсем кратко време е преодолян първоначалният скептицизъм по отношение на термал­ната технология на CtP, дължащ се главно на асоциирането є с проблемите на първото им по­коление, при които е използвана светлина от видимата част на спектъра. До края на 1997 г. са ин­сталирани повече от 200 CtP конфигурации от този тип, a днес, след по-малко от 10 години, над 70% от действащите CtP систе­ми вече са термални, като този процент продължава да расте.
Настъпването на цифровите технологии в печатарската ин­дустрия в средата на 80-те съв-пада (или по-скоро е логично след­ствие) с нарастващите изисквания към печатните изделия. По-вече цветове и по-добро качество, повече възможности за спе­цифични настройки, по-къси ти-ражи и по-кратки срокове за изпълнение, намаляване на техническия персонал, натиск за на-маляване на разходите, конку-ренцията на медиите за масова комуникация и интернет — всич­ко това дава своето отражение на развитието на печата и в частност — на управлението на предпечатния работен поток. Тенденциите в индустрията — динамика, гъвкавост и комплекс­ност на процесите, съчетани с дигитализация, водят до естест­вената еволюция на конвенцио­налната система към системата на CtP за изработка на печатни форми.

Необходимостта от адаптиране на CtP системите към изис­кванията на потребителите води до редица нови конструк­тивни решения и създаване на допълнителни възможности. Kodak отчита нарасналия стремеж на печатниците към висо­ка производителност и предлага различни решения за авто-матизация (представени със серията Lotem), за увеличаване скоростта на експонация или премахване на процесите на последваща обработка на пластините (безпроцесни пласти­ни Thermal Direct, готови за кач­ване на печатарската машина веднага след експонация). Едно­временно с това Kodak запазва стабилността и ефективност­та на техническите характе­ристики, които гарантират не­прекъснат печатен процес. На-деждни и лесни за управление, CtP системите на фирмата са предпочитан вариант не само за големи печатарски комплекси, чиито нужди от намаляване на разходите и съкращаване на работните процеси като вре­ме, пространство и етапи на печат, са решаващи в конку­рентната среда. Голям брой малки и средни печатници, които искат да бъдат „забелязани“ като качество и стил на упра­вление на печата, инвестират в термална CtP технология със съзнанието, че това не е инвес­тиция само в предпечата, а ин­вестиция за цялата фирма.

От самото начало термална­та технология на Kodak се бази­ра на принципите на стабил-ност и високо качество на екс-понация. Създадената от Creo технология на експонация „ква­дратна точка“ (SQUAREspotTM) дава възможност за експонира­не с няколко пъти по-голяма прецизност. Забележителните є резултати могат да се наблю­дават при използване на особе­на разновидност на стохасти­чен растер Staccato®. Тази опция, стандартна за всеки експона­тор на Kodak, решава редица проблеми, които биха възникна­ли при конвенционалната изра­ботка на печатни форми — лип­са на пасер, поява на растерово или обектово моаре и др., но в същото време поддържа тонал­на и цветна стабилност на изо­браженията, като разширява цветовата гама. По този начин се постига фотореалистич­ност, независимо от качество­то на медията, върху която се печата.
Промените, настъпващи в процеса на печат, естествено подтикват към разработване­то на различни видове термал­ни пластини. Стремежът е да се отговори на изискванията на клиентите, свързани от една страна с нарастващия обем на печат, успоредно със съкращава­не времето за отделните пе­чатни задания (ефективност и оптимизация на производство­то), а от друга — с намаляване на разходите за различни етапи от обработката на печатните форми, респективно — минима­лизиране на общите разходи за печатния процес като цяло. След представянето на първа­та в света термална пластина Thermal Image, Kodak създава нови специализирани пластини ка­то Sword (без предварително нагряване и последващо изпича не), Electra Excel (второ поколе­ние пластина без предварител­но нагряване), Thermal News (с основно предназначение печат на вестници, дълги тиражи над 200 000, без последващо изпича­не), Thermal Gold (за по-бързи CtP системи) и споменатата вече безпроцесна пластина Thermal Direct.

За управлението на печат­ния процес при термалната CtP технология и свързаните с нея допълнителни системи Kodak предлага специално разработе­ните софтуерни продукти — Prinergy® и Brisque® (системи за управление на работния поток), както и допълнителни програми (модули), даващи раз­лични възможности, съобразно изискванията и реалните потребности на клиента. Сред по­следните е интернет порта­лът за комуникация Synapse In-Site, който позволява обмен на файлове между предпечата и клиентите с цел контрол, актуални промени и одобрение на различни етапи от развитието на проекта. Програмите на Ko-dak включват целия комплекс от стъпки на предпечатната дейност, включително работа с цветопробни системи или ци­фрови печатни машини.

В стремежа си да обхване ре­алните възможности и потенци­алните нужди на всяко печатно производство, Kodak предлага и варианти за интегриране на цветопробните принтерни систе­ми Spectrum®, Matchprint® (дву­странни цветни проби) и Ve-ris®(по технологията Multi Drop Array), като последната е често използвана за проби със Staccato® растер. Сред предимствата на тези продукти са директната връзка със системите за упра­вление на работния поток на Kodak и сертифицираният про­цес на Creo с гарантирани цве­тове.

Къде е Kodak днес?

Бъдещето на печатарската индустрия изисква по-високо ка­чество на изхода, по-ниски разхо­ди, модерна организация на процесите. Kodak развива новите си продукти, фокусирайки се именно върху тези изисквания. Целта е да бъдете по-продук­тивни, да работите по-ефек­тивно, да предлагате повече ус­луги, с по-добро качество, и по този начин да останете конку­рентоспособни на Вашия пазар. Днес Kodak развива цялостни ре­шения за Вашата печатница — оборудване, пластини, система за управление и организация, коя­то работи като единен механи­зъм с цел да оптимизира Ваши­те производствени операции. Термалната CtP система еволю­ира до нивото, в което отдел­ната стъпка за проявяване на пластините е елиминирана, а Kodak вече работи върху следва­що поколение безпроцесна тех­нология. Magnus 400, пластини­те Thermal Direct non process и софтуерът за управление Prinergy Evo се предлагат като систе­ма „All-in-one”. Съвсем скоро ще се запознаете и с други подобни комбинирани решения с продуктите на Kodak, които Ви предла­гат опростен и много по-ефективен вариант на производство.

В търсене на отговори на не­зададените въпроси от бъдеще­то, Kodak ще продължи да усъвършенства технологията и процесите. Един от пионерите в областта на термалната тех­нология, Kodak и днес запазва своята лидерска позиция, а чрез диалога със своите клиенти — развива своя иновативен дух в услуга на техните идеи и цели. Дали Вашата CtP система да е термална? Отговор ще Ви да­дат онези 70% от печатници­те, които ползват тази техно­логия.
И ако Kodak Ви е помогнал да си отговорите защо, остава Вие да си отговорите кога!

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар