Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

За UV технологията, по-конкретноI. Въведение

Печатът с ултравиолетово облъчва­не на мастилото не е нещо ново. Той навлиза в печатната индустрия след 70-те години на миналия век и досега възможностите на тази технология са доказани многократно в практи­ката, а доверието на потребители­те е завоювано. Всички тези пости­жения са резултат от дългогодишно сътрудничество между производи­телите на мастила и лакове, сушил­ни устройства и субстрати.

UV печатът се числи към отно­сително новите технологии и про­гресът в тази област поражда все по-голям и несекващ интерес относ­но различните приложения, печата върху още по-разнообразни субстра­ти и създаването на по-впечатлява­щи специални ефекти. Както във вся­ка развиваща се технология, винаги има предизвикателства и проблеми за преодоляване, а следователно и нещо ново, което да се научи — раз­лични техники и прийоми, и, разбира се, възможности за дискусии по акту­ални теми.

UV технологията успешно се ин­тегрира в печатния процес за пове­чето класически и някои дигитални печатни технологии, но голямата ин­вазия на тази технология е в конвен­ционалния листов офсетов печат и в по-ново време — в дигиталния мас­тиленоструен печат. Обичайното œ приложение е за етикети, различни видове опаковки, включително нев­смукващи полимерни и метализирани материали, висококачествени илюс­трационни продукти, изискващи пер­фектно гланцово лустро, кредитни и телефонни карти и др. Бързото и компактно сушене с UV лъчи е една от главните предпоставки за завла­дяване на нови пазари в областта на илюстрационния печат. Технология­та навлиза все по-широко в производ­ството на рекламни материали с ли­стови офсетови машини, оборудвани с 10–12 печатни секции, с inline UV ин­тегрирани сушилни системи.

II. Състояние

Ефект на гланца

Защо UV лаковете днес са най-използ­вани? Отговорът е прост — защото с тяхното приложение се постига възможно най-висок гланц. По прин­цип висок гланц се създава и със спе­циални гланцови мастила, съдържащи високомолекулни алкидни смоли, раз­творени в ленено масло, малко коли­чество фино диспергиран пигмент и много гладка хартия за печат. В слу­чаите, когато се използват конвен­ционални мастила, се прибягва също до лакиране, но с други, различни ви­дове лакове.

Какъв е ефектът на гланца? Гланц се получава при огледално отраже­ние от дадена повърхност (ъгълът на падащите лъчи е равен на ъгъла на отразените, получава се „блик“). При това отразената светлина запаз­ва своя спектрален състав. Но част от светлината, падаща върху печат­ното изображение, преминава през мастиления слой, изменя посоката и спектралния си състав в резултат на избирателното поглъщане от пиг­ментните частици, многократно се пречупва, излизайки на повърхността вече с различен спектрален състав (цветност), разсейвайки се във всич­ки посоки. Затова при разглеждане на такъв отпечатък под ъгъл, различен от този на огледалното отражение, се възприемат именно тези оцве­тени светлинни лъчи. Следовател­но при отразяването на светлината от гланцова повърхност разсеяното отражение на цветните лъчи се съ­четава с белите „бликове“ на гланца. Последните се виждат само под оп­ределен ъгъл, а във всички останали направления се отразяват цветните лъчи, благодарение на което изобра­жението се възприема като по-наси­тено. Това е ефектът на гланца — не само блясък, но и повишена насите­ност на цвета като цяло. Съотно­шението между частите на светли­ната, отразени огледално и разсеяни зависи от характера на повърхност­та на мастиления слой. Колкото по-гладка е тази повърхност, толкова по-голяма част от падащата светлина се отразява огледално, без да влиза в оптически контакт с пиг­мента в мастилото. Такава повърх­ност има определено висок гланц. Или, гланцът е нееднаквата яркост на повърхността в различни посоки. При матовите повърхности отразе­ните лъчи — и бели, и цветни, се раз­сейват във всички направления и на­блюдателят под какъвто и ъгъл да застане, възприема цветните лъчи в смес с белите, което понижава наси­теността на цвета.

С появата на UV лаковете и тех­нологията, свързана с тяхното прило­жение, резултати като висок гланц, декоративност и устойчивост на външни въздействия са съизмерими с тези при пресоването на блестящи фолиа върху отпечатъка (ламинира­не). Лакирането може да се извърш­ва както върху цялата повърхност, така и избирателно, върху отделни фрагменти от печатното изображе­ние. Могат да се прилагат и матови, и гланцови апликации или комбинира­но. UV лакирането осигурява най-ви­сок гланц и създава условия за целе­насочено увеличаване на контраста чрез матово покритие на съседните участъци (мат-гланц ефекти). Тази комбинация облагородява изображе­нието в най-висока степен, повиша­ва външното лустро и подобрява зри­телното възприятие.

UV сушенето

Тази технология се дефинира така по­ради особеностите на съхненето на мастилото. Именно начинът на съ­хнене е водещият, определящ фак­тор за диференцирането на различни­те сушилни способи (табл. 1, фиг. 1).

За разлика от другите техноло­гии UV мастилата и лаковете изсъх­ват мигновено под действие на UV енергията посредством фотополи­меризация на цялото покритие, ко­ето е голямо предимство в контекста на следващите довършителни процеси. При тях съхненето е хими­чен процес, фотополимеризация, ини­циирана от UV лъчи. Втвърдяване­то на UV покритието под влияние на UV лъчите става в интервал от ул­травиолетовия диапазон на спектъ­ра (фиг. 2). Тук важни са UV чувстви­телните фотоинициатори, които абсорбират UV енергията и предиз­викват фотополимеризация. Когато UV мастилата и лаковете се облъч­ват с достатъчно концентрирана интензивна UV енергия, фотоиници­аторите в състава им се активи­рат. Те провокират химична реакция, в резултат на която молекулните структури се разкъсват, получават се свободни радикали, които от своя страна реагират с получените оли­гомери и мономери в субстрата и предизвикват бърза реакция на прос­транствено „омрежване, сшиване“. Веднъж инициирана, верижната реак­ция вътре в системата продължава мигновено, при което всички налич­ни компоненти се свързват в здра­ва пространствена структура (кар­кас). Химичната реакция, която се осъществява по време на фотопо­лимеризацията, е необратима, т.е. свързаните в тримерна структура олигомери и мономери престават да са химически реактивни и оста­ват стабилни в това си състояние. Фотоинициаторите се задействат само под влияние на UV лъчите и за­това преди реакцията мастилата и лаковете внимателно се предпазват от облъчване. Фотоинициаторите са агресивни компоненти и печатни­те машини, както и валците и гуме­ните платна, се нуждаят от специал­но предпазване.

Подобно на всички химични ре­акции и тук нагряването катализи­ра полимеризацията, но само след като процесът е вече иницииран. Ето защо само по себе си нагрява­нето не суши UV лаковете и масти­лата и не създава твърд полимерен филм, а само ускорява реакцията след стартирането œ. Обикновено произ­водителите комбинират различни фотоинициатори за различно моди­фицирани UV мастила и лакове спо­ред конкретните изисквания.

Като композиция UV мастилата се състоят от:

• Пигменти — органични или неор­ганични, с характерни молекули; отличават се с прозрачност, химична и топлинна устойчивост и др.; оказват влияние върху скоростта на сушене, вискозитета на мастилото и срока за съхране­ние.

• Свързващи веществa — състо­ят се от олигомери и мономери. Мономерите са органични съеди­нения, влияещи на реологичните свойства, повърхностното на­прежение, скоростта на сушене, химичната и механична устойчи­вост на мастилото. Олигомери­те са полимери с ниска степен на полимеризация. Тяхната способ­ност да омокрят повърхността на пигментите стабилизира аг­регативната и кинетичната ус­тойчивост на мастилата.

• UV мастилата не съдържат раз­творители.

• Фотоинициатори — това са ве­ществата, които активират процеса на фотополимеризация. Органичните фотоинициатори за различни типове смоли и пре­дизвикват разлагане или на от­рицателно заредени радикали, или на комплексни катиони. Те реаги­рат с групи от свободни молекули в смолите и предизвикват момен­тална полимеризация.

• Добавки — придават допълнител­ни свойства на UV мастилата и лаковете като по-дълъг срок на съхранение, различна физическа устойчивост.

Известни са два вида UV масти­ла — радикално съхнещи и катион­но съхнещи. Разликата между тях е във времето за фотополимеризация. При радикално съхнещите мастила реакцията на омрежването (преход на свързващото вещество в твърдо фазово състояние) е от порядъка на части от секундата, докато при ка­тионно съхнещите мастила са необ­ходими от 24 до 35 часа при темпера­тура 20°С. Те са известни още като рost cure или dark cure. Като по-висо­кокачествени се определят катион­ните мастила, тъй като при тях се получава по-добро омрежване, поради което те са по-устойчиви на химич­ни и физични въздействия, с почти неосезаем мирис. От друга страна, времето за съхнене е по-дълго, изис­кващо по-ниска скорост на печат, а освен това са и по-скъпи.

При традиционната UV техноло­гия се използват метал-халогенни лампи, генериращи лъчи в един доста широк вълнов интервал (200–600 nm). Поради това успоредно с фотопо­лимеризацията се отделя топлина (при λ > 400 nm) и се генерира озон (λ ~ 254 nm), което налага извеждане­то им от средата.

Съхненето на UV мастилата за­виси от следните параметри:

1. вид и качество на мастилото, дебелина на мастиления филм и вид на пигмента;

2. скорост на печата;

3. мощност и вид на UV източника, рефлектори, емисионен спектър на лампите;

4. вид на субстрата и разстояние­то до него при сушенето.

Проблеми, намерили решение досега

Основните методи на сушене по схе­мата фотополимеризация се дифе­ренцират така:

• конвенционално UV сушене — из­ползва се в листовия офсетов пе­чат, флексопечата, ситопечата, мастиленоструйния дигитален печат;

• UV Inert — фотополимеризация с използване на инертен газ; час­тично е експериментиран в рол­ния CSWO печат;

• монохроматично UV сушене (exci­mer) — фотополимеризация в те­сен диапазон на UV спектъра при точно определена λ (308 nm); засе­га се използва само във флексопе­чата;

• електронно лъчево (ЕВ) сушене —под действие на високоенергий­но йонизиращо лъчение протича полимеризация по същия механи­зъм, но без необходимост от фо­тоинициатори; използва се при флексопечата на опаковки за хра­нителни продукти;

• тук можем да причислим и хибрид­ната UV технология, въведена преди около 10 г. (drupa 2000). Хи­бридните мастила съдържат в много по-малка степен фотоини­циатори, но съдържат специфич­ни свързващи вещества (комби­нирани смоли), които осигуряват комбинирано закрепване — от една страна, чрез окислителна полимеризация и всмукване и, от друга — чрез радикална UV фото­полимеризация. Те са химически по-слабо реактивни, поради кое­то стандартните гумени валци и универсалните офсетови плат­на са подходящи. Единствен про­блем си остава мирисът, който тук обаче е по-малко осезаем. Хи­бридните мастила се прилагат директно с лаковете, без необ­ходимост от нанасяне на основа-праймер.

Принципно технологичният UV процес е доста комплициран, тъй като използваните консумативи са различни и имат различно техноло­гично поведение по време на печат.

Въпреки това много от проблеми­те са решени успешно, а други се ре­шават оперативно. Например:

• UV мастилата са абсолютно хе­терогенни дисперсни системи според своите химични компо­ненти, докато конвенционални­те мастила за листов офсетов печат са доста хомогенни. Из­вестно е, че овлажняващият раз­твор променя вискозитета на мастилото, но по различен на­чин за различните мастила. Така при увеличен разход на овлажня­ващ разтвор в UV системите, се променя вискозитетът на мас­тилото в мастилниците, увелича­ва се количеството на свободна­та емулсионна вода в мастилото, което препятства разцепване­то на мастиления слой и негово­то движение към хартията. Ето защо тук е необходимо да се под­държа възможно най-ниско ниво на емулсионна вода в мастилото. Поради това много от последни­те модификации UV мастила не се влияят в такава степен от ов­лажняващите разтвори.

• Деоксидацията е начин за подо­бряване и ускоряване на процеса. Това по същество са т. нар. Inert UV системи с подобрена производ­ствена ефективност, която се реализира чрез въвеждане на инер­тен газ (инертизация). По този на­чин се измества граничният кис­лороден пласт в близост до харти­ената повърхност, който забавя съхненето. Системата намалява енергийната консумация с 35% при ускорено съхнене. Inert UV системи са внедрени във флексопечата и експериментирани в CSWO.

• Освен UV лъчите, предизвикващи съхнене на мастилото, живачни­те UV лампи излъчват и значител­на порция лъчи в доста по-широ­ка зона на спектъра (400–600 nm), които предизвикват нагряване в процеса на съхненето. Тази то­плина трябва да се отведе. Мо­дерните инсталации не отразя­ват тези лъчи. Нещо повече, те са снабдени с водно или въздушно охлаждане с оглед предотвратя­ване деформацията на субстра­та, а когато не работят, UV лам­пите се затварят с капаци.

• Освен това и озонът, който се отделя при традиционното UV су­шене, също се извежда от среда­та, тъй като предизвиква коро­зия на печатната машина и е вре­ден за здравето на работещите;

• UV технологията изисква специ­фична миеща система, несъвмес­тима с конвенционалните препа­рати. Съществуват миещи сис­теми, които позволяват разделно подаване на различни почистващи препарати в една автоматизира­на система от тръби, която се управлява последователно. Това води до значително облекчаване на обслужването и съкращаване на времето при смяна на поръч­ките, намаляване на макулатури­те, както и икономия на препара­ти. Системата за почистване с разделно подаване на различни миещи вещества улеснява смя­ната от UV към конвенционален печат и обратно. Отделянето на захранващите тръбопроводи води до улесняване на обслужва­нето, тъй като не е необходимо изпразване и зареждане с различ­ни миещи вещества. Тази систе­ма опростява значително смяна­та на мастилата, а самата тех­нология става по-надеждна, тъй като не се смесват несъвмести­ми по своята природа препара­ти. Най-голямото предимство е качеството на почистването на машината с различни по състав препарати, които се използват в различните технологии.

III. Нови направления

Развитието на UV технологията днес е многостранно, проявява се в най-различни направления и разработ­ки — от новите методи за стабили­зиране на печатния процес до нови UV системи за сушене при редуци­рани енергийни разходи чрез специ­фични мощности на UV лампите, с оглед избягване на термичното пре­натоварване на машината и термо­чувствителните печатни материа­ли. Иновациите като H-UV, Cast and Cure, и LED-UV са вече достатъч­но известни, но все още слабо попу­лярни в практиката. Как да се печа­та върху специални субстрати, как да се постигне супервисок гланц, как да се получат най-добри резултати от лакирането и как да поддържа­ме правилно машини, мастилени вал­ци, гумени платна с оглед получаване на най-високо качество и ефектив­ност — всичко това са проблеми, кои­то се решават в една или друга сте­пен с някои от последните иновации.

Какво представлява H-UV (High-efficiency UV)

Това е технология, която се появява преди две години в Япония (Komori), но сега бележи значителен прогрес, особено в пазара на САЩ. H-UV включ­ва нов тип UV лампи, изключващи къ­совълновата част от UV интерва­ла (200–280 nm), в която се генерира озон, а също редуцират излъчването и на топлина. На практика те са по-малки в сравнение с конвенционални­те живачни UV лампи, емитиращи лъчи в интервала 280–450 nm, с еми­сионен максимум около 360–380 nm. Мастилата тук са също специфич­ни, съхнещи при облъчване в по-огра­ничен вълнов интервал на UV лъчите. HU-V предоставя всички предимства на UV мастилата и в същото време елиминира някои недостатъци като генериране на озон и топлина и ви­сока енергийна консумация. Но H-UV технологията има и своите слаби места. Тя не е достатъчно усъвър­шенствана, а мастилата, предназна­чени за нея, имат много кратък срок на годност — максимум 6 месеца [1].

• Друга иновация е т. нар. Cast and Cure UV технология, или както се бележи съкратено С2, развита от Breit Technologies. Това е холограф­ски процес за трансфер на изобра­жения, който придава впечатляващи 3D ефекти върху отпечатвания ма­териал. Този процес е фактически микропреговане, приложено върху по­крития, което прави възможно по­върхностният слой на покритието да придаде различни ефекти — гланц, мат и холографски ефект. Едно от най-важните предимства на С2 е, че процесът не влияе върху печата или способността за рециклиране на опа­ковката, тъй като не добавя нищо към повърхността, а само манипули­ра покритието. Ефектите са вели­колепни за декорации на различни пе­чатни продукти, въпреки че засега това не е евтин процес.

LED-UV

Тук източникът на облъчване са по­знатите светодиоди, както показва самата абревиатура, а не конвенцио­налните UV живачни лампи. По прин­цип LED сушенето е една интригу­ваща сфера в енергийните сушилни технологии. В печата тази техноло­гия беше представена за първи път на drupа’2008 от много производите­ли на машини и мастила, но предим­но за приложение в Inkjet печата (Sun Chemical и INX Digital са най-известни­те, които работят в тази област) [1]. LED-UV технологията показва за­бележителен успех за дигиталния мастиленоструен печат, който по­степенно се превръща в много си­лен пазарен сегмент. Предимствата на LED-UV сушенето мултиплицираха прогреса на тази дигитална техноло­гия и то стана доминираща поанта в мастиленоструйните принтери.

Какъв е механизмът на фотопо­лимеризацията тук? LED мастилото съхне след облъчване с UV лъчи в мно­го тясна вълнова ивица (365–395 nm), което е коренно различно в сравне­ние с условията при конвенционално­то UV или H-UV сушене. В този тесен вълнов диапазон се селектира точ­но определена дължина на вълната (λ 395 nm, Sun Chemical), т. е. опери­ра се в UV-A спектъра (фиг. 2), пора­ди което не се отделя озон. Голямо­то предимство на тази технология е драстичното редуциране на енергий­ната консумация (50–80%), пълното елиминиране на озона и нагряването от производствената среда. Това на практика е студено сушене. LED-UV работят безпроблемно доста по-дъ­лъг период от време, в пъти по-голям от конвенционалните UV лампи.

Но, от друга страна, LED-UV из­искват специално формулирани мас­тила, които са с около 20% по-скъпи от конвенционалните UV мастила. Освен това за ефективното суше­не LED-UV изискват много малка дис­танция от лампата до субстрата, около 20 mm, което не е подходящо за дебели материали. LED-UV все още не са се доказали напълно, особено за су­шене при UV лакиране, тъй като липс­ват специални LED-UV лакове. Това тепърва предстои да се види.

Всъщност какво най-общо пред­ставлява LED (Light Emitted Diode)? Защо е толкова актуален сега? Све­тодиодът е специфичен полупро­водников кристал, през който може да протича електрически ток. При това той емитира енергия във фор­мата на видима, инфрачервена или даже ултравиолетова светлина. Дъл­жината на вълната или енергията на фотоните, емитирана от светоди­одите зависи от полупроводниковия компонент. Светлината предста­влява тесен „прозорец“ с определен монохроматичен цвят. В производ­ството се комбинират LED криста­ли, чийто светлинен поток може да надхвърли този на 1000 W обикнове­на лампа, а консумацията им е не по­вече от 80–90 W. Светлинната им ефективност е най-голяма — 80 и 100 lm/W. За сравнение, при лампите с нажежаема нишка тя е 12–15 lm/W, а при луминесцентните — около 50 lm/W. Всичко това, заедно с липсата на нагряване при LED, определя висо­ката ефективност, което като цяло означава в пъти по-малък разход на електроенергия. Експлоатационният срок на LED, в края на който светлин­ният им поток намалява с 1/3 спря­мо първоначалния, е около 20 000 часа. Едва след това започва забележимо намаляване на силата на светлина­та, но без изгаряне. Поради този не­сравнимо по-дълъг срок на годност светодиодите се считат за „вечни“.

Предвид всички тези предимства на светодиодите те постепенно се превръщат в атрактивен източ­ник за сушене в печатарската ин­дустрия. За целта мастилата и ла­ковете трябва прецизно да бъдат адаптирани към тази тясна вълнова лента. Това е една от причините за все още ограниченото разпростране­ние на LED технологията. LED систе­мите за UV сушене се фокусират вър­ху по-дългите UV-A вълни (315–380 nm).

UV светодиодите постигат стойности от няколко вата на ква­дратен сантиметър по облъчвана­та повърхност, с ефективност от 5 до 12%, в зависимост от използва­ната LED-UV система. Основното правило тук е, че колкото по-къса е λ, толкова по-малка е ефективност­та и по-къс животът на светодиода и съответно по-висока стойността на продукцията.

Засега UV-LED са налични за мак­симална ширина на облъчване от 300 mm. В случаите на по-широк фор­мат се използват няколко LED систе­ми. Светодиодите се приемат като енергоспестяваща алтернатива за UV технологията. Заявената от про­изводителите претенция, че LED-UV може да постигне икономия на енер­гия 70–80% в сравнение с конвенцио­налното UV сушене е атрактивна за потребителите. Но всички твърде­ния трябва да се анализират обектив­но, особено ако става въпрос за висок обем на UV сушене, при който и за LED системите означава по-висок обем UV енергия и следователно по-висок разход на електроенергия. Калкулира­ната ефективност на една LED-UV система при λ 395 nm е от порядъка на 8–12%, а при λ 365 nm тя е по-ниска. Поради тази причина в условията на висока експлоатация и голям обем на UV-LED сушене вероятно ще бъде не­обходимо също водно охлаждане.

Светодиодите са значително по-устойчиви на удари и вибрации. LED-UV сушилните секции са физически по-малки, компактни са и по-лесно се монтират, интегрират, контро­лират и поддържат. Същевременно, значително по-лесно и евтино в срав­нение с другите видове източници може да се регулира силата на свет­лината. Освен това светодиодите са екологични, докато металхалоген­ните лампи съдържат живак. Обик­новените лампи, които реално из­лъчват във всички посоки, изискват обемисти рефлектори и лещи, дока­то естественият малък ъгъл на из­лъчване на LED само в някои случаи налага конструкцията им да съдържа миниатюрни насочващи елементи.

Както H-UV системите и LED-UV е относително нова, развиваща се технология и много от нейните недостатъци тепърва ще се реша­ват (например повечето UV лакове съхнат при дължина на вълната, раз­лична от тази на LED-UV). Засега съ­ществуват хибридни UV/LED-UV ин­сталации, които позволяват да се обединят предимствата на двете UV технологии, използвайки LED фор­мулирани мастила и UV лампи.

От всичко това следва, че LED технологията е актуална в сферата на UV сушенето, но за внедряването . са важни производителите на мас­тилата. Мастилото е критичната точка за всеки печатен процес. Необ­ходимо е да се разработят надеждни LED съвместими мастила, които да се композират различно по отноше­ние използването на по-скъпи сурови­ни. По начало фабриките за мастила са тези, които направляват произ­водството на различно формулирани и различно съхнещи мастилени ком­позиции. Първите LED мастила се нуждаят от целенасочено преформу­лиране на състава с цел оптимизация на LED сушенето. Следователно LED технологията е важна, защото на­малява сложността в интегриране­то на UV лампи в печатните маши­ни, намалява вредното влияние върху екологията и здравето на работещи­те, позволява UV технологията да се използва за сушене и на топлинно чувствителни субстрати. По-ниска­та консумация на електрическа енер­гия е особено важна за флексопечата и листовия офсет, където UV систе­мите са много и консумират повече енергия. В струйния дигитален печат се очаква тези инсталации да наджи­веят полезния живот на самите мас­тиленоструйни принтери, където са инсталирани. Може да се прогнозира приблизително 50% икономия на енер­гия за всяка сушилна секция.

IV. Перспективи за LED-UV

Sun Chemical е разработила UV мас­тила, предназначени за LED сушене в различни пазарни сфери, но преди всичко за мастиленоструйния печат. Известното направление SunJet в концерна разработва UV съхнещи мастила и подпомага индустрията с различни иновативни разработ­ки. Това е една от първите компа­нии, разкрила пред потребителите потенциала на тези мастила, кои­то напълно се втвърдяват след LED-UV облъчване. SunJet CRYSTAL UFE са марка LED съвместими масти­ла, предназначени за single pass прин­тери и сканиране на широк формат приложения, които повишават линей­ната скорост повече от три пъти. Също така е постигната по-добра адхезия върху PVC, твърди полимер­ни и метални повърхности. SunJet мастилената химия е в състояние да увеличи скоростта на съхнене зна­чително и това се прилага към дру­ги типове SunJet мастила. Увеличе­нието на линейната скорост в такъв мащаб наистина разширява възмож­ностите на LED като метод за суше­не на Inkjet мастила. Прилага се при кодиране, маркиране, дигитален пе­чат на етикети, широкоформатeн печат на променлива информация, пе­чат на пластмасови карти.

Освен Sun Chemical в Inkjet UV-LED печата е известна и INX Digital. На Print Чикаго през 2009 г. INX Digital показва UV-LED машини за малки фор­мати и къси тиражи, при скорост до 24 m/min. Още тогава тя показа сво­ите LED-INX UV съхнещи пигмент­ни inkjet мастила, които все още се изпитват.

Що се касае до производителите на конвенционални UV мастила, пове­чето от тях виждат потенциал за LED-UV разширяване. Всички същест­вуващи печатни процеси, където се използва UV технология, биха могли да прилагат LED-UV сушене. Много добро приложение може да се очаква в ситопечата, особено в ротацион­ния ситопечат за бутилки и пласт­маси. Флексопечатът също е с до­бра перспектива, особено за narrow web машините, въпреки че тук се из­ползват много различни мастилени системи. В листовия офсет перспек­тивите са най-добри, но тук все още има проблеми с постигането на по-високи скорости и по-широки форма­ти и с рестриктивното изискване за по-голямо разстояние между LED-UV източника и печатния субстрат.

LED е едно от нововъведениятa през последните две години но реал­на тенденция в нови машини засега не се вижда поради ограниченията на капиталовите разходи в период на слаба икономика. Производители­те на мастила вярват в тази тех­нология и в бъдеще вероятно ще развиват следващо поколение LED мастила съвместно с производи­телите на лампи и печатни машини (Toyo, Sun, Siegwerk, INX International, BASF и др.). Засега икономиката е пречка за развитието на LED-UV сис­темите. В момента LED са наисти­на скъпи, но с доста по-ниска консума­ция на електроенергия. Това, както и екологичната им съвместимост, би могло да движи технологията напред през следващите години.

Заключение

Развитието и усъвършенстването в UV сушилната технология е впечат­ляващо. В условията на високи ско­рости, подобрено качество и висока ефективност значението на LED-UV системите е очевидно. В следващи­те няколко години LED-UV системи­те вероятно ще постигнат своята пазарна зрялост, така необходима за обективния паралел с традиционна­та UV технология.

В последните години UV техноло­гията е получила такова голямо раз­пространение, че днес е невъзмож­но гланцовото облагородяване да се игнорира от съвременните печат­ни технологии. Сега UV технологи­ята се е разпротранила и в нови по­соки — при печата върху пластмаси и метализирани субстрати. Гланцът става все по-популярен и за картоне­ните сгъваеми кутии, където мато­ви, гланцови или комбинирани ефекти се използват за привличане на потре­бителите. UV лакирането се използ­ва за постигане не само на най-висок гланц, но и на по-голям контраст при съчетаване на мат-гланц ефектите от различни лакови системи. Подобна комбинация облагородява в най-висока степен отпечатаното изображение.

Всички тези актуални направле­ния в развитието на UV печата ин­дикират големия интерес, проявяван към него („wow“ factor), и показват, че хоризонтите, които се очертават, са практически неограничени.

Литература

1. Romano Richard, UV Printing Comes Alive at Upcoming Print UV Conference, February, 2011, www.whattheythink.com.
2. Сарджева, Р., Технологии за печат, СИЕЛА Софт енд пъблишинг АД, 423, ISBN 978-954-28-0606-6, София.
3. Eldred, Nelson, What the Printer Should Know about Ink, GATF Press, Pittsburgh, NPES, ISBN 0-88362-284-X, 2004.
4. Savastano, David, UV LED Curing Technologies are Poised for Growth, Ink World Magazine, 03/2011.
5. www.worldpfprint.com, Roland Introduces ECO- S Ink forVersa UV LED Inkjet Printers, 03, 2011.
6. IST-METZ, New UV Concept for Sheet-fed Offset Printing, May, 18-25, 2009, IPEX, Birmingham; www.ist-metz.com.

 
26.10.2011.
Автор: доц. д-р Росица Сарджева
0 Коментари
Таг :

Печатни технологии, Печат

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар