Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

В съответствие с най-съвременните пазарни тенденцииПолиграфическата индустрия се намира в състояние на структурни изменения. Тя трябва да намери своето мяс­то на пазара на мултимедийни продукти и адекватно да отговори на засилващата се сегментация на пазара с модернизирането на бизнес и производствените проце­си. Конкуренцията с електронните информационни сред­ства и растящите изисквания на читателите тласкат целия отрасъл и в частност manroland в посока на тър­сене на нови решения. Какво искат издателите? Отго­ворът е много прост: успех. Издателите искат да пе­челят. Да защитят своята територия. Да развиват бизнеса си. Да завоюват и да запазят читателската аудитория.

За постигането на тези цели няма просто решение. Да вземем за пример производството в печатниците с листови офсетови машини. От една страна, снижа­ването на себестойността на един екземпляр е край­но важен фактор за привличането на клиенти. А от дру­га — изискванията към поръчките стават все по-високи: сроковете за производство са максимално кратки, а продукцията става все по-лъскава и с добавени стойно­сти, ориентирана към определени целеви групи, дори с персонализация. Как да се съвместят тези две взаимно изключващи се изисквания? Отговорът е — само с помо­щта на високите технологии. По-точно със софтуерни­те продукти за целия технологичен процес и за печатни­те машини, със съчетаване на дигиталните технологии и с използването на интернет мрежата. Днешната по­лиграфия е отрасъл на високите технологии. Йохан Гу­тенберг би бил силно удивен, узнавайки докъде се е разви­ла неговата идея, но това развитие още не е завършило.

Въпреки високото ниво на технологиите днес не може да бъдат оставени незабелязани много от пробле­мите на печатарската индустрия, свързани с икономи­ческата криза.

Каква трябва да бъде стратегията на печатниците сега, за да запазят бизнеса си и позициите си на пазара?В днешната ситуация следва да се помисли най-ве­че за съкращаване на разходите и повишаване на про­изводителността. Много е важно да бъдат оптими­зирани производствените процеси на всички етапи на технологичния процес. Разбира се, за достигане на на­деждна устойчивост на печатарския бизнес само това не е недостатъчно. Да се печата е нещо пове­че от просто пренасяне на мастилата върху печата­емия материал. За създаване на привлекателна печат­на продукция са необходими и иновационни решения. Производството на продукция с добавена стойност е ефективен път за гарантиране на здрави позиции и конкурентни предимства на пазара. Това е широко из­вестна истина, но доколко познаваме възможностите на машините, на техните опции, на новите техноло­гии като многообразие от продукти и дизайн. Доколко използваме това многообразие от решения и новости като начин отново да бъдат привлечени клиентите?През всичките изминали години компанията manroland в своите разработки последователно се придър­жа към концепцията PrintValue, насочена към полу­чаване на добавена стойност на печатната про­дукция, и сега тя е в състояние да предложи на клиентите си цял ред от устройства, технически и технологични решения. В това число влизат печат на фолио в линия с печатния процес, хибридно „колдсет/хитсет“ сушене, UV-сушене, различни опции за реализа­ция на нови концепции на печата и много други новости.Освен техническите и технологичните решения за полу­чаване на добавена стойност manroland предлага широк спектър сервизни услуги printservices. В него влизат сер­тифициране на разходните материали printcom, осигуря­ващи стабилност на производството и предсказуемост на качеството на готовата продукция. Всички тези ма­териали са щателно тествани и се съчетават по подхо­дящ начин в производствения процес.

Програмното осигуряване и системите за органи­зация на производството от printnet обединяват в мре­жа и автоматизират производствения процес. Програ­мата Printadvice предлага консултации и услуги, основани на многогодишния опит на специалистите от manroland във всички аспекти на полиграфията. Може да бъдат по­лучени съвети от експертите по конкретни ситуации, дори да се вземе мнението им за тенденциите в разви­тието на отрасъла.

По-долу представяме ROLAND 700 HiPrint с InlineFoiler Prindor и ROLAND 700 DirectDrive, които са основата за конфигуриране на новите модели машини среден фор­мат. Такъв е случаят при най-новата ROLAND 700 HiPrint, която използва задвижването на печатните секции на DirectDrive. Този модел събира предимствата на двете машини в една.

Ще разгледаме двете машини в плана на ключовите думи: ефективност, гъвкавост и качество. Тези показа­тели се гарантират от иновациите, разработени от manroland и внедрени в тези машини.

ROLAND 700 HiPrint с InlineFoiler Prindor

Ефективност

Това е една възможност да се съкрати времето

Съкращаване на времето се постига с различните ав­томатизирани и рационални решения, приложени в машината.

APL™, с която е окомплектована ROLAND 700 HiPrint с InlineFoiler Prindor, е напълно автоматизирана система за смяна на печатните форми. Смяната на печатните форми става не само по-бързо, но и напълно автомати­зирано с натискане на едно копче. В същото време, дока­то ROLAND 700 HiPrint съвършено самостоятелно закача новата печатна форма, печатарят има възможност да смени стапела или да изпълни задачите по подготовка за следващата поръчка. Освен икономията на време, ре­зултатът е и точен пасер още от първия лист. Правил­ното положение на печатната форма се гарантира от устройството за контрол на точното позициониране.

Съществен принос за ефективността на производ­ството може да бъде постигнат и с избора на оптимал­ния формат на листа. ROLAND 700 HiPrint с формат 3B плюс (780 x 1 050 мм) осигурява поместване на по-голямо количество изображения на листа.

Опцията QuickChange включва различни технологии за съкращаване и оптимизация на времето за прена­стройка. Например QuickChange Coating прави възможен прехода от UV-лак към воднодисперсен лак в течение само на 15 минути. QuickChange Surface е опция за по­чистване на мастилницата, която осигурява още 50% икономия на време. QuickChange Color намалява макула­турите при повторен тираж, а QuickChange Job регу­лира автоматично грайферните планки по височина за трансфертерите и подаващия барабан. И това са само някои от достъпните опции на QuickChange.

Опцията ROLAND InlineSorter прави безупречен събра­ния стапел в събирателното устройство, тъй като от­странява всяка пускова макулатура. По този начин след измиване и спиране на машината отсъстват макулату­рите в стапела и няма нужда да се губи време за ръчно сортиране.

Непрекъснатата работа е възможна благодарение на зареждането и свалянето на стапелите, без да се спира самата машина. Събирателното и подавателно­то устрйство сменят стапелите в режим на работна скорост. Това допринася за спестяване на много време и се използва обикновено при работа на по-дебели печата­еми материали. Устройствата за непрекъсната работа могат да бъдат съединени с AUPASYS — световнопри­знатата система, лидер в автоматизацията на транс­порта на палетите. Подготвените стапели се подават и извеждат автоматично с помощта на транспортна техника. В системата AUPASYS е интегрирано устрой­ство за обръщане на стапела, с което палетите се по­дават автоматично. По транспортиращите пътеки могат да вървят до 25 палети. Това е много важно при по-дебели печатни материали, където натрупването на палети е в резултат на това, че на едно пале могат да се поставят сравнително малко количество листа (при­мерно 1000 листа). Освен това системата дава възмож­ност да се намали обемът на макулатурите.

Гъвкавост

Ако печатът беше олимпийска дисциплина, той щеше да бъде първият, награден със златните, сребърните и бронзовите медали

През 2004 година фирмата manroland удиви печатарска­та индустрия с революционната технология ROLAND InlineFoiler Prindor, предлагайки нови възможности за при­ложение на златни, сребърни и бронзови ефекти. Това по­стижение беше отбелязано с наградата за високо ка чество на оформлението на InterTech™ Technology Award 2006. Увереността в олимпийския успех се основава не само на базата на тази разработка, това е само един от примерите за стратегията Value Added Printing (пе­чат с добавена стойност).

Новите идеи в дизайна са тези, които ще използват по-пълноценно тази разработка. В сравнение с топлия печат на фолио ROLAND 700 HiPrint с ROLAND InlineFoiler Prindor осигурява високата точност на пасера на офсе­товия печат и възпроизвеждане на най-дребните детай­ли. Големите възможности на многоцветния печат вър­ху току-що нанесеното фолио откриват широко поле за нови и по-претенциозни дизайнерски решения. Това пома­га на иновативните печатници да заемат лидерски по­зиции на пазара.

Голямото разнообразие на печатаеми материали, об­работвани от ROLAND 700 HiPrint, я прави действително универсална машина. ROLAND 700 HiPrint може да печата върху всичко — от тънката печатна хартия с дебелина 0,04 мм до картона с дебелина 1 мм и PVC фолио.

Модулната концепция дава възможност за повече от 3 000 варианта печатни машини, които правят ROLAND 700 HiPrint универсалната техника в средния формат. От конфигурацията с 2, 4 или 5 печатни секции, къси машини с устройство за обръщане или дълги машини за двустра­нен печат до inline конфигурации с лакови модули, с нана­сяне на фолио и със системи за контрол на качеството — всичко е възможно!

Особено място заемат конфигурациите Ultima, включ­ващи до 15 печатни, лакиращи и сушилни секции, които правят възможно предварителното нанасяне на лака или покривно бяло за многочислените варианти на приложе­ние на печата.

Ако лакът се използва само случайно, инвестицията за лакиращ модул може да бъде съкратена, като машина­та се конфигурира с удължено извеждане. Печатната ма­шина ROLAND InlineCoater smart е подходяща за епизодич­ни, несложни приложения с използване на воднодисперсни лакове (защитен, матов или гланцов лак) за нанасяне вър­ху хартия и по-тънки картони. В течение само на 5 ми­нути е възможна пренастройката на печатната секция от режим „печат“ в режим „лакиране“.

ROLAND 700 DirectDrive

Ефективност

Повечето хора не могат да вършат две неща едновре­менно. Печатарите могат до дванадесет.

Благодарение на машината ROLAND 700 DirectDrive всеки печатар може да прави няколко неща едновременно. Та­кава задача като смяна на печатните форми, която до сега се изпълняваше последователно, вече може да се из­вършва едновременно на всички (до 12) печатни секции. За това на фирмата manroland беше присъдена награда­та „За иновации в немската полиграфическа промишле­ност през 2007“. DirectDrive е важен компонент на стра­тегията Value Added Printing.

ROLAND 700 DirectDrive позволява да се съкрати вре­мето и да се постигнат най-кратките срокове за под­готовка и пренастройка — с до 60% в сравнение с обик­новената листова офсетова печатна машина. Това става възможно благодарение на съчетанието на ня­колко технологии. Непосредственото задвижване на всеки формен цилиндър дава възможност едновремен­но да се сменят всичките печатни форми. Всяка печат­на секция е оборудвана с напълно автоматизирана сис­тема за смяна на печатните форми (APL®), което още повече облекчава работата на печатаря. Огромно пре­димство е, че независимо от конфигурацията на ма­шината смяната на печатните форми се осъществя­ва в течение на само една минута. В действителност за смяната на печатните форми въобще не се изисква време (ZeroTimePlateChange) — процесът протича в рам­ките на три-четири минути, които са необходими за едновременното измиване на печатните и офсетовите цилиндри.

Благодарение на многочислените модули QuickChange времето за подготовка и пренастройка на машината ROLAND 700 DirectDrive може да бъде съкратено в още по голяма степен. Ето два примера: QuickChange Job стар­тира с автоматична последователност всички предва­рително избрани от печатаря операции за подготовка. Процесите са автоматични без по нататъшно вмеша­телство на печатаря. Това позволява да се спечели вре­ме за изпълнение на други задачи — зареждане на хартия например. QuickChange Air запазва всички настройки на въздуха в машината, което впечатлява с повишената производителност при пускане на поръчка със същата хартия.

Електронното коригиране на дължината на печата дава на печатаря възможност за коригиране на изобра­жението по дължина в процеса на печата. По този начин не е необходимо да се губи време за допълнителни регу­лировки в съответстващата печатна секция при подбо­ра на картона. Коригирането става от пулта за управле­ние на машината бързо, просто и без грешки.

Гъвкавост

Само 99 мм ни предлагат по-големи финансови възмож­ности. При печата с обръщане се появява още едно пре­димство: благодарение на коригиране на началото на пе­чата ROLAND 700 DirectDrive разширява гъвкавостта при избора на формата на хартията. Началото на печа­та може да се променя с 99 мм, което осигурява превъз­ходен пасер в голям диапазон от формати на листа. Това позволява да се използват формати, които са достъпни в дадения момент на изгодна цена и ги има в наличност на склад в печатницата или при доставчика.

ROLAND 700 DirectDrive може да работи с голямо раз­нообразие от печатаеми материали: от хартии с дебе­лина 0,04 мм до картон от 1 мм и с PVC фолио. ROLAND 700 DirectDrive е идеалната машина за хартия и картон, особено при малки тиражи.

QuickChange Color е уникална иновация за листови­те печатни машини. Самообучаващо се програмно оси­гуряване отчита и ръчните корекции на мастилото. QuickChange Color отчита при пуск последователно опе­рациите и при повторно стартиране на машината оси­гурява намаление на количеството на макулатурите и позволява гъвкаво управление на структурата на мас­тиления апарат. Това дава на печатаря възможност за избор между нормално разпределение на мастилото, фронтално разпределение с голямо подаване на първи­те наносни валци или задно разпределение с приоритет­но подаване на последните наносни валци. По такъв на­чин той може извънредно гъвкаво и бързо да реагира на различните сюжети или към изискванията на специални­те мастила.

Модулната концепция дава редица възможности, фак­тически без ограничения, за конфигуриране на ROLAND 700 DirectDrive: от 4 до 12 печатни секции, къси и дълги машини с обръщателно устройство, плюс inline конфигу­рации със секции за лакиране (опция) и системи за кон­трол на качеството. Всичко е възможно!

Качеството на печата е устойчиво конкурентно предимство и при двете машини ROLAND 700 HiPrint и ROLAND 700 DirectDrive.

Двете печатни машини безкомпромисно са се прице­лили към осигуряване на най-високото качество на печа­та. Това се гарантира благодарение на високопроизводи­телните мастилени апарати, отличаващи се с бързина на реакцията и висок акумулиращ потенциал. По този на­чин те осигуряват стабилно нанасяне на мастилата по време на целия тираж. Или по-просто казано: качество­то на печата впечатлява всеки професионалист.

Оптималното количество мастилени валци гаран­тира превъзходно разпределение на мастилата и баланс между акумулиращия обем и способността за реагира­не на мастиления апарат. Бързината на реагиране прави дистанционната настройка на подаването на мастила­та, а също така дистанционната настройка на момен­та на началото на разтриването на мастилата особе­но ефективни.

Съвременната конфигурация и размер на печатните цилиндри и трансфертерите с двоен диаметър прави възможно стабилното и почти плоско (без огъване) про­веждане на листа с дебелина до 1 мм. Въпреки че напъл но можем да се доверим на техниката, разполагаме с до­пълнителни възможности за контрол на провеждането. С ROLAND InlineObserver печатарят може да вижда въ­тре в машината и по този начин да направи по-точни на­стройки за оптималното провеждане на листа.

Независимо от високата скорост на печата събира­телното устройство AirGlide осигурява плавно събира­не на листовете в идеално равен стапел благодарение на особено малкия ъгъл на вдигане на листа и на дългия, стабилизиращ хартията път.

Двете машини могат да бъдат окомплектовани с единичен или двоен лакиращ модул, работещ в линия, предназначена за работа с широк спектър от варианти на оформлението. С прецизна точност камерно-ракелна­та система осигурява точна дозировка и нанася лаковия слой с най-високо качество при всички скорости на пе­чат на тиража.

Опцията ROLAND InlineInspector разпознава и най-мал­ките грешки, даже при максимална скорост на печата. Камерата се монтира на последната печатна секция и контролира всеки печатен лист за възможни грешки.

В допълнение към системата за регулиране на пасера на формените цилиндри ROLAND 700 DirectDrive има осо­бено висока точност на пасера в резултат на работата на непосредствените приводи на формените цилиндри на печатната машина. По този начин се гарантира пре­възходен пасер и високо качество и при най-дългите кон­фигурации на машините и в течение на целия срок на ра­бота на машинатa

Всичките варианти и опции представляват интерес, но тяхното придобиване може да стане избирателно и след време в зависимост от развитието на фирмата на клиента и на пазара. Новата концепция на manroland futureproof предлага бизнес решението за днес и в бъде­ще. След закупуването на нова листова машина в рамки­те на следващите пет години с futureproof клиентът по­лучава от manroland нови възможности за непрекъснато развитие. Той може да купи различни видове дооборудва­не, което разширява възможностите на машината в съ­ответствие с най–съвременните пазарни тенденции. Каталогът на manroland с вариантите за дооборудване е с непрекъснато растящо съдържание.

Компанията manroland подхожда с висока степен на отговорност и към опазването на природата и създа­ването на хуманна работна среда. По-горните техноло­гии, продукти, опции и софтуер са разработени да бъ­дат енергоспестяващи, с по-нисък разход на материали и финансови ресурси. В съответствие с изискванията на времето все повече се отделя внимание на екологич­ните аспекти на печатното производство. В това на­правление се работи непрекъснато и продуктите на manroland създават световните стандарти, що се от­нася до защита на околната среда.

С три думи казано: Продуктите на manroland са ви­сокоефективни, с гъвкави решения и качествени резул­тати.

За да научават клиентите своевременно за новите разработки и предложения на manroland, а също така и да могат в максимална степен да се възползват от въз­можностите на оборудването, компанията отделя ог­ромно внимание на организацията на обучението. Всяка година стотици гости от всички краища на планетата посещават центровете за обучение, което се провежда в сервизните центрове на manroland и в центровете за печатни технологии в Офенбах, Плауен, Аугсбург в Герма­ния, а също така в Уестмонт, САЩ.

В следващия, 6-ти брой на списание полиграфия ще бъде отразено тазгодишното обучение в Офенбах, ко­ето се проведе на 21 и 22 октомври. По време на обу­чението бяха представени иновациите при листови­те машини и бяха направени демонстрации на ROLAND 205H OB LV, ROLAND 506 OB LV, ROLAND 706 3B LV HiPrint, ROLAND 710 3B 5/5.

Нашият съвет е: Контактувайте по-често с пред­ставителите на компанията manroland и ще имате от­говор на много въпроси и решения на голяма част от проблемите.

 
21.10.2011.
Автор: инж. Стефан Славчев
0 Коментари
Таг :

Печатни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар