Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

manroland — от 30 години пионер в областта на регулирането на подаването на мастилатаИзискванията за високо качество и вярно възпроизвеж­дане на цветовете са меродавни при вземането на ре­шение дали е достатъчна системата за инспекция на листовете, или е необходимо прецизно инлайн измерва­не на подаването на мастилата при печата. Системата ROLAND InlineColorPilot с опция okBalance гарантира по­стоянно качество. Тази комбинация предлага висока пре­цизност при възпроизвеждането на цветовете и гаран­тира стабилност на резултата за целия тираж.

Печатарите искат да произвеждат рентабилно и бързо, за да откликват на непрекъснато нарастващи­те изисквания на пазара. Опитът с инлайн регулирането на подаването на мастилата показва, че може да се по­стигне по-кратко време за подготовка, по-ефективно из­ползване на машините, както и постоянно качество на продукцията и оттук — намаляване на рекламациите. Пе­чатарите печелят време от изпълнението на повече по­ръчки за една смяна, тъй като вече няма нужда да вадят листове от машината за извършване на измервания и съ­ответното регулиране. Производствените капацитети се натоварват по-ефективно и рентабилността се по­вишава. Перфектно регулираният печат намалява маку­латурата и съдейства за по-екологичен подход към ма­териалите за печат, които са с все по-високо качество. Непрекъснато протоколираните цветни стойности в хода на целия производствен процес помагат освен това за изясняване на необосновани рекламации от страна на клиентите. Посредством собствените разработки на инлайн контролни системи за регулиране на цветния па­сер, оптичната плътност на мастиления слой и баланса на цветовете до регистъра на рязането, manroland ра­боти последователно за напълно автоматизирано индус­триално производство на печатни продукти.

В областта на печата на опаковки цветовете тряб­ва абсолютно точно да съответстват на предварител­но зададените. В процеса на дигитализирането на печа­та измервателните уреди се превръщат все повече в продукти на високите технологии. От първото поколе­ние на системата за контрол на подаването на мастила­та ROLAND CCI (Computer Controlled Inking) за електрон­но определяне на оптичната плътност на мастиления слой до най-новата система ROLAND InlineColorPilot за формат 3B, която измерва, регулира и документира ин­лайн стойностите на оптичната плътност на масти­ления слой при пълна производствена скорост по време на целия тираж, manroland в значителна степен опреде­ля днешните стандарти в бранша. С най-съвременната техника, комбинирана с управлението на цветовете, пе­чатниците са в състояние да произвеждат днес рента­билни и висококачествени продукти

Досега денситометрията е единствената надежд­на технология за регулиране подаването на мастилата в печатната машина за ефективно постигане на пов­торяеми резултати. Но чрез измерване на оптическата плътност не е възможна оценката на визуално постиг­натото цветово въздействие. Що се отнася до използ­ваните при печата на опаковки специални мастила, на­дежден е само колориметричният анализ, системата за инспекция на листовете не е подходяща — цветните стойности не могат да се измерват в системата Lab, тъй като голямото отстояние на RGB-камерите от лис­та и ниската разделителна способност не измерват, а по-скоро приблизително оценяват стойностите на опти­ческата плътност. При високи стойности на оптическа плътност и специалните мастила, приблизителното из­мерване не е възможно. В рамките на секунди камерата на ROLAND InlineColorPilot, позиционирана само на няколко милиметра над листа, измерва точната дебелина на мас­тиления слой на до седем цвята. Поради факта, че измер­ването е в процеса на печата и мастилото е още мокро, винаги се използва поляризационен филтър, за да се ели­минира влиянието на отражението от мокрото масти­ло, на гланца и на разсеяната светлина. Така зададените оптични плътности се регулират и постигат прецизно и бързо. Стабилността на печата се подобрява и от до­пълнителната опция okBalance.

Все повече клиенти изискват качество на печата, ко­ето е далеч по-високо от общоприетите международ­ни стандарти. Тези изисквания могат да бъдат задово­лени само посредством интелигентен алгоритъм за регулиране, включващ освен контрола на плътните то­нове и други параметри. Поради различните фактори, влияещи върху печатния процес — от офсетовото плат­но, през печатния материал, до машинните настройки и температурата, резултатът от печата при различни­те поръчки е различен. Дори в рамките на една поръчка могат да се явят отклонения в цветовете. По тази при­чина okBalance е базиран не само върху плътността на фоновите полета, а преди всичко върху нарастването на растеровата точка, както и на сивия баланс, и по този начин осигурява постоянен резултат за целия тираж.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар