Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

eGraph – специализирано ERP решение за печатарската индустрияНапоследък внедряването на ERP (Enterprise Resource Planning) софту­ер се превърна в осъзната необхо­димост за много от фирмите. От повече от година на българския па­зар се предлага специализирано ERP решение за полиграфическата ин­дустрия. eGraph е разработено от датската компания MPS Graphics. В България се предлага благодарение на ФТС България. От фирмата-внедрител го представят като „най-мо­дерното решение от клас ERP за по­лиграфическата индустрия, базирано на надеждната платформа на Micro­soft Dynamics AX“.

eGraph е вертикалното реше­ние, с което работят 280 компа­нии от полиграфията от 15 страни в Европа, Австралия и Северна Аме­рика. Системата е локализирана за България от екипа на ФТС България. Вече има и инсталация във фирма от българската полиграфическа индус­трия — „Фреш Ап Лейбъл“ — Варна.

На 06 април 2011 г. ФТС България и Майкрософт България организира­ха семинар, на който бе представено ЕRP решението eGraph пред ме­ниджъри и специалисти на различни компании от печатарската индус­трия — печатници, издателства, фирми за печат на етикети, за про­изводство и печат на опаковки.

Семинарът бе открит от Милен Манчев, директор „Системи за упра­вление на бизнеса“ в Майкрософт Бъл­гария: „Стремежът на Майкрософт е да предлага специализирани ERP решения за отделните индустрии, като в тези решения са събрани до­бри практики и ноу-хау за конкрет­ната индустрия от компании от цял свят. По този начин фирмите в бран­ша могат да управляват по-добре бизнеса си, да намалят разходите си и да натоварят оптимално мощно­стите, с които разполагат, и в ре­зултат — да станат по-конкурент­ни. Като част от тази политика ние представяме решението eGraph, ба­зирано на Microsoft Dynamics AX, за­вършена ERP система за печатар­ската индустрия.“

Станимир Костов, управител на ФТС Груп, накратко представи eGraph като завършено решение от висок клас, разработено от датска­та компания MPS Graphics, отличава­що се с богата функционалност и на­пълно достатъчно за управление на цялата дейност в полиграфическите предприятия.

Стефан Янчовичин от ФТС Бълга­рия акцентира на пълнотата на ре­шението, високата му надеждност и лесния, интуитивен интерфейс. Той обясни, че системата позволява на мениджърите в печатарската ин­дустрия лесно да намерят отговори на най-важните въпроси — кои поръч­ки са печеливши и колко, кои клиенти носят най-големи печалби, на кои от новите продукти трябва да се обър­не внимание и какво е времето за из­плащане на инвестицията. Г-н Янчо­вичин разгледа основните модули на системата, които изцяло покриват специфичните за полиграфията про­фили — предпечат, офсетов ролен и листов печат, етикети, опаковки, флексопечат, довършителни работи и др.

Алекс Нилсон, продуктов мени­джър за eGraph в MPS Graphics, спо­дели добри практики от печатници, в които решението вече е внедре­но, и основавайки се на дългогодиш­ния си опит в работата с различни полиграфически предприятия от цял свят, разкри каква е формулата за успешното му внедряване.

В края на семинара Борис Алексов от ФТС България разгледа практи­чески пример за изработката на из­делие във фирма за опаковки, като показа основните етапи от проце­са — от предварителни калкулации, ценови листи и оферти, планиране на ресурси, Gantt Chart планиране, пост калкулации, статистика, до обработ­ка на документи.

В краткото интервю, което Алекс Нилсон, продуктов мениджър за eGraph в MPS Graphics, даде за спи­сание ProPACK, той обърна внимание на факта, че eGraph е едно от най-пълните решения за печатарския бизнес, което покрива целия техно­логичен цикъл заедно със съпътства­щите дейности по приемане на по­ръчката, отчитане и фактуриране. При това отчитането и проследя­ването на дейностите се извършва в реално време, което съществено намалява опасността от допускане на грешки, които са труднооткрива­еми във времето. Според г-н Нилсон системата осигурява изключител­но важната функция по планиране на срокове и по този начин дава възмож­ност лесно да се управляват отно­шенията с клиентите. Гъвкавостта на системата позволява практичес­ки да се адаптира към всякакви ус ус­ловия (от малки до големи фирми) и всякакви продукти, независимо от спецификата на материали, цвето­ве, технологии и пр.

 
25.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар