Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Web, click, and printДнес полиграфията и интернет повече от когато и да било се развиват в тясно взаимодействие. Само в За­падна Европа през тази година стойността на поръчки­те, получени през мрежата, достигна над 10 млрд евро. Тази технология предоставя предимства както за сами­те клиенти на полиграфическата индустрия, така и за печатниците. Web-to-print е отлична възможност не само за поръчки на прости формуляри, но и на висококачестве­на цветна печатна продукция.

Може ли с няколко кликвания на мишката да се разра­ботят бланки и формуляри и да се изпратят за печат? Защо не? Това, което е било трудно да си представим само преди 10 години, днес вече е осъществена дейст­вителност. Много от печатниците предлагат тази услу­га и понякога е възможно например само за 10 евро да бъ­дат отпечатани 500 визитни картички. Web-to-print днес се разглежда като един от бързо разрастващите се сег­менти на полиграфическата промишленост. Базовият принцип, който стои зад него, е много прост, но техни­ческото въплъщение не е така очевидно. Чрез интернет клиентите имат достъп до сървъра и могат да ползват програма за създаване на различни макети, което им поз­волява да въвеждат и променят своите файлове, използ­вайки качените шаблони и инструменти. Няколко кликва­ния с мишката и дори неопитен интернет потребител може да стартира поръчката си в производство — през деня или през нощта, от всеки компютъра по света, кой­то е включен в глобалната мрежа. Такава пряка връзка с печатницата също се използва за ключови бизнес проце­си — онлайн приемане на поръчката, предоставяне на раз­четите и експедиционните документи.

Бизнес модел с огромен потенциал

В резултат на постоянното развитие на технически­те възможности, като на първо място е по-бързата и мощна интернет връзка, расте и количеството на ус­пешните Web-to-print проекти. Само преди няколко годи­ни стандартните поръчки в Web-to-print бяха визитките и бланките. В наши дни по този начин може да се изра­ботят рекламни брошури, каталози, годишни отчети и дори големи плакати. Днес Web-to-print се използва прак­тически за създаване на всякаква печатна продукция в една или друга форма — от многолистови календари до зо­диакални таблици с различни индивидуални опции по целия път на производството.

В средносрочна перспектива този бизнес модел има огромен потенциал за растеж. Съгласно изследванията на компанията Infotrends обемът на пазара в Западна Ев­ропа ще достигне повече от 10 млрд евро през тази го­дина, което е трикратно увеличение само за три години. Голяма част от печатниците, участвали в допитване­то, виждат Web-to-print като важен и ефективен инстру­мент за повишаване на лоялността на клиентите, много от които очакват наличието на такава услуга в печат­ниците. Web-to-print предоставя на печатниците уникал­ната възможност да се превърнат в партньори на свои­те клиенти и в сферата на онлайн услугите.

„Web-to-print е идеален инструмент, сближаващ кли­ентите и технологията“ — казва Бернд Ципер (Bernd Zipper), консултант по технологиите и стратегиите в полиграфията. Той е направил и прави много с помощта на интернет — оженил се е, печата, пазарува и ползва ме­дия услугите. Той вярва, че ако човек не използва тези въз­можности, „изпуска бързия влак“. По негово мнение Web-to-print е „революция в печатарската индустрия, излизане от традиционното работно място зад компютъра и пре­минаване в гъвкавото уеб пространство“.

Стойността на предпечатните процеси става с 60% по-ниска

Предимствата за печатниците и техните клиенти са очевидни. Фактът, че клиентите използват техните уеб браузери за създаване на печатните макети, ускоря­ва процеса на производство на печатна продукция, пра­ви го по-ефективен и с по-нисък разход. На етапа предпе­чатна подготовка икономията може да достигне 60%, а при комбиниране с печатния процес икономията също е висока — 40%. Клиентите могат да нанасят своите коре­кции до последната минута, при това рискът от греш­ки тежи пряко на клиента дотогава, докато върви елек­тронната обработка на данните. Всички комуникации в интернет минават без изискващото много време и средства предаване на данни посредством магнитни но­сители, филми и пробни отпечатъци. При това стандар­тизацията на цялото производство и процесът на съгла­суване практически свеждат до нула типичните грешки и възможните отклонения от строгите правила на под­готовката на макета в печатницата. В някои случаи сро­ковете за производство се съкращават с 80%.

Отрасълът изисква преосмисляне

„Веригата за създаване на допълнителна стойност се променя. В бъдеще по-скоро търсенето, отколкото пред­лагането, ще определя продуктите и услугите“ — заяви професорът от Университета Дуйсбург-Есен Тобиас Кол­ман (Tobias Kollmann), коментирайки произтичащите про­мени. Експерт по електронна търговия и предприемаче­ство, той вярва, че тези тенденции трябва да бъдат преосмислени в печатарския отрасъл. Според данни на Федерацията на германската печатна и медийна индус­трия това преосмисляне ще донесе своите дивиденти, защото „търсенето на решения и модели Web-to-print ук­репва. Създава се превъзходна симбиоза с великолепен по­тенциал за бъдещето“.

Printoo — компания, намираща се в Леер, Източна Фри­зия (северен регион в Германия), също споделя тези въз­гледи. Нейното главно предприятие Rautenberg Druck се гордее с традиционното си производство със 182-годиш­на история. Въпреки това през 2007 година сред услуги­те на предприятието се появява възможността Web-to-print. „Източна Фризия е селска местност — разказва съдиректорът Герд-Вернер Шулц (Gerd-Werner Schulz). — Привличането на нови лоялни клиенти е много трудно в такъв селски район, но интернет и различните полигра­фически портали привличат над 7 000 клиенти за малко повече от две години, които са не само от Северна Гер­мания, а от цялата страна и даже от съседни държави.“

„Наложи ни се усилено да се учим и да привлечем стра­нични организации за създаване и развитие на новия биз­нес“ — спомня си г-н Шулц. Той обяснява, че обработка­та на голямо количество поръчки в къси срокове поставя на преден план високите изисквания към работния поток. „Ние оптимизирахме работния поток в печатницата с помощта на Prinect, стойността на инвестицията дос­тигна шестцифрена сума“ — г-н Шулц е уверен, че това си е струвало, защото онлайн клиентите са лоялни клиенти. За миналата година новото направление на Rautenberg Druck увеличава продажбите с 25% — до 2,5 млн евро. Спо­ред г-н Шулц на Web-to-print вече се пада значителна част от общия производствен обем на всичките печатници, влизащи в групата.

По негово мнение тази история на успеха е резултат от това, че printoo избира по-добрия в сравнение с други­те модели на водене на бизнеса. Той вярва, че при нали­чието на повече от 500 онлайн доставчици в Германия, много е важно да заемеш своята ниша. За printoo това означава да се ориентира в по-голяма степен към корпо­ративните клиенти, отколкото към по-малките частни субекти на пазара, които често печатат много малки тиражи. „Ние не сме една от многото безименни компа­нии, с които единствената връзка е електронната поща. В нашия щат има висококвалифицирани сътрудници, кои­то могат да дадат добър съвет или техническа инфор­мация по телефона. Ние сме радостни да консултираме нашите клиенти, да им предоставим безплатна услуга по проверка на файловете и сме на разположение до 20:00 часа“ — подчертава г-н Шулц.

Икономическа изгода и за офсетовия печат

Поръчките Web-to-print все още се асоциират с малки ти­ражи и ниски изисквания към качеството, вследствие на което много от клиентите се доверяват напълно на ци­фровия печат. Всъщност Web-to-print предоставя огро­мен потенциал за офсетовите печатници, още повече че те могат да заемат водеща позиция във все още сла­бо усвоения сегмент. Офсетовият печат не само пре­доставя по-високо качество, но в повечето случаи може да бъде отлична икономически изгодна алтернатива при малки тиражи.

Например printoo печата повечето свои поръчки на двете машини Speedmaster XL 105. Едната е 4-цветна, а другата е 5-цветна, като двете са оборудвани със сек­ции за лакиране. По-често се печата продукция като фла­ери, брошури, каталози, фирмени бланки и картончета за хотелиерските врати с последващо щанцоване. Тиражи­те са до 1,2 млн екземпляра. Клиентите са обикновено предприятия от малкия и средния бизнес, рекламни аген­ции, но също и големи компании. Printoo може да доставя готовата продукция директно на своите клиенти.

„Няма причини Web-to-print да не работи с цялата тех­ника на Heidelberg. Всички компоненти са добре констру­ирани и осигуряват идеален работен поток“ — казва г-н Шулц.

Несъмнено Web-to-print може да бъде ползван с всички печатарски машини на Heidelberg. Това означава, че ком­паниите, интересуващи се от Web-to-print, имат широк избор на различни бизнес модели. Потенциал има както в големия, така и в малките формати. В първия случай на­пример на сборни форми на един и същи лист се разпо­лагат няколко поръчки. А в малкия формат 35х50 см с по­мощта на Anicolor технологията (мастилени апарати и овлажняващи системи с анилоксови валци) поръчките се стартират много по-бързо и с малък разход на макула­тури. Този малък мастилен апарат е икономически ефек­тивно решение за печат на тиражи дори от 250 отпеча­тъка. В сравнение с традиционната офсетова машина при печат на Speedmaster SM 52 c Anicolor количеството макулатури се съкращава с 90% — двадесетият отпеча­тък вече е с високо качество. Там, където печатът с ци­фрови машини става нерентабилен към 500 екземпляра, икономическата ефективност на офсетовата машина с Anicolor или без него нараства с всеки лист.

Г-н Шулц няма съмнение относно ефективността на офсетовите машини при производството на printoo. Но това, което е направено до днешния ден е само сред­ство за постигане на новите цели. „Отрасълът не спира да се променя, още повече че не може да си позволи да не го прави“ — казва той. Неговата следваща цел е да напра­ви още по-приятелски интерфейса за комуникация между клиента и печатницата — интернет порталът с всички­те си функции трябва да бъде прост и понятен за клиен­та, за да не се затрудни той и да не премести поръчка­та си в друга печатница.

превод: инж. Стефан Славчев

 
22.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатни технологии, Печат

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар