Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

UV облагородяването — съвременното предизвикателство в полиграфиятаЗначителна част от илюстрованата продукция, след отпечатване на тира­жа, изисква допълнителна обработка (облагородяване), даваща възможност да се разнообразят оформлението и експлоатационните свойства на отпе­чатаните продукти, както и да им се предаде завършен вид.

В процеса на облагородяване, при подходящ избор на изходни материа­ли, оборудване и технологичен режим, в значителна степен се подобрява ка­чеството на полиграфическата про­дукция, увеличават се механичната здравина, еластичността и водоус­тойчивостта, повишава се интензив­ността (наситеността) на цветни­те отпечатъци, предпазва се повърх­ността от атмосферни въздействия, зацапване и изтриване, осигурява се гланц на печатния продукт.

На облагородяване се подлагат раз­лични полиграфически изделия: етикет­но-опаковъчна продукция, корици и при­ложения за книги и списания, репродук­ции на картини, художествени картич­ки, грамоти, пощенски марки, рекламни материали и други.

В зависимост от вида и предназ­начението на продукцията се прила­гат различни способи на облагородява­не, които могат да се използват как­то поотделно, така и в различни съче­тания един с друг.

Един от методите за облагородя­ване на полиграфическата продукция е лакирането.

Лакирането е процес, който се при­лага върху напечатания лист, като може да се извърши по офсетова, висо­копечатна, флексо- или ситотехнология със специални мастила — лакове, които дават възможност да се лакира цяла­та печатна площ или само определени зони от листа (например, само снимки те в едно издание или дори самият лак може да оформи безцветно изображе­ние) или на специални машини за лаки­ране, където целият печатен лист се залива от лакова „пелена“. За нормал­но и качествено лакиране са необходи­ми технологични инструкции, спазване препоръките на фирмата-производи­тел на материалите за лакиране и на оборудването, както и технически и практически опит на изпълнителя.

Защо е необходимо лакиране?

• Подобрява се външният вид и меха­ничната якост на отпечатъка;
• Повишава се устойчивостта му към зацапване;
• Осигурява се гланц и блясък на по­лиграфическата продукция;
• Повишава се контрастът на изо­бражението и на текста;
• Повишава се устойчивостта на отпечатъка към влага и различни химически агресивни вещества;
• Чрез лакиране се изменят оптиче­ските свойства на повърхността на опаковките от изтриване при транспортиране на продукцията;
• В резултат на лакирането в опреде­лена степен се подобряват качест­вата на печатарското мастило;
• Повишава се еластичността на ла­кирания отпечатък;
• Намалява се използването на пудра против копиране при печат, чието прилагане в повечето случаи води до влошаване на по-нататъшната обработка на отпечатъка.

Най-общо, в зависимост от спосо­ба на печат, лаковете в полиграфията се делят на [1, 2]:
• маслени (печатни) лакове;
• дисперсионни лакове (на водна основа);
• UV лакове.

От различните способи за облаго­родяване чрез лакиране на полиграфи­ческата продукция ще бъде разгледа­но по-подробно UV лакирането, както и проблемите, възникващи при този на­чин на облагородяване и пътищата за тяхното отстраняване.

UV лаковете имат структура на свързващи вещества, която коренно се различава от структурата на диспер­сионните и маслените лакове. Те могат да се обработват само в съчетание с UV източници на излъчване, при което втвърдяването им става моментално след непосредственото преминаване през листа под ултравиолетовото лъче­ние на UVлампа. Незабавното изсушава­не на продукцията дава възможност за отлично уплътняване на работния про­цес. Икономиите се изразяват най-вече в това, че отпечатаната хартия може да бъде заредена в стапела незабавно, може да бъде обърната за печат на гър­ба и това няма да окаже влияние на ка­чеството на отпечатъка [1].

Недостатък на UV лаковете е, че са чупливи в изсъхнало състояние. При лакиране на печатни материали с до­бра всмукваща способност, UV лакът прониква в повърхностния слой и при изсъхването си прави пропичания ма­териал по-крехък. Препоръчва се да се избягва нанасянето на дебел слой UV лак и да се провери всмукващата спо­собност на печатния материал [3].

UV лаковете могат да се нанасят на всякакви повърхности (фиг. 1). Бла­годарение на бързото си втвърдяване тези лакове дават висок гланц и висока степен на защита на отпечатъка от външни въздействия. В екологично от­ношение UV лаковете се различават от маслените и водните лакове преди всичко по това, че трудно се поддават на вторична обработка. Друг недоста­тък е трудното им залепяне — използ­ват се само специални лепила.

UV лаковете могат да се нанасят частично. Това е процес на нанасяне на UV лак върху избрани зони от печатния материал, с цел да се насочи вниманието върху част от дизайна на печатна­та продукция. По този начин се пости­га максимален контраст и се засилва рекламния ефект на продукта (фиг. 2).

Много голямо въздействие вър­ху рекламните материали се получава при нанасяне на частичен UV лак гланц върху покрита с мат лак или ламинат печатна повърхност (фиг. 3 и 4).

Нанасянето на частичен UV лак се осъществява на базата на две техно­логии — ситопечатна и хибридна.

Ситопечатна технология за нанасяне на UV лак


При ситопечатната технология UVла­кът преминава през печатна форма, представляваща мрежа (сито), като за печатащи елементи се използват от­ворите на мрежата. Ситото може да бъде изработено от синтетич­ни материали, най-често естествени тъкани и метал. Върху него се нанася светлочувствителен материал, кой­то запушва отворите му. След нанася­не на фоточувствителния слой и него­вото изсушаване, върху ситото се по­ставя позитивен филм и се експонира с UV лъчи, които втвърдяват слоя там, където ще бъдат непечатащите еле­менти. След промиване с вода, отво­рите на мрежата се отпушват само там, където трябва да премине лака.

Чрез използване на гумена пласти­на (ракел нож), лакът се шприцова през отворите, преминава върху хартията и по този начин се формира отпечатъ­кът.

Ситопечатната технология позво­лява в лаковете да се добавят екстри като перли, брокатни частици (фиг. 6), фосфоресциращи добавки, защитни ин­дикатори за ценни книжа — като UVин­дикатори. Лакът може да бъде обемен, релефен, като така се засилва още по­вече неговият ефект (фиг. 2).

Една от най-новите технологии за облагородяване на печатната продук­ция е комбинация между ламиниране с последващо частично (селективно, из­бирателно, парцелно) UV лакиране (фиг. 1 и 4).

Хибридна технология за нанасяне на UV лак


Хибридната технология за нанася­не на UVлаково покритие върху повърх­ността на различни печатни продук­ции се осъществява на принципа на оф­сетовия печат. Върху предпоследната секция на офсетова печатарска маши­на се поставя печатен лак на маслена основа с плака, а на последната секция се слага UV лак. Получените резултати са впечатляващи.

По различни причини в практика­та нерядко възникват дефекти при UV лакирането на полиграфическата продукция.

В таблица 1 са синтезирани пробле­мите, възникващи при UV лакирането и пътищата за тяхното отстраняване, без да се претендира, че информация­та е напълно изчерпателна.

Налагат се следните заключения:

• UV лаковете имат структура на свързващи вещества, която ко­ренно се различава от структура­та на надпечатните и дисперсион­ните лакове. Те могат да се обра­ботват само в съчетание с ултра­виолетови източници на светлина, при което втвърдяването им ста­ва моментално след непосредстве­но преминаване на листа под ултра­виолетовото лъчение на UV лампа. Това дава възможност за незабавна последваща обработка на лакира­ните листове. Поради високата си скорост на съхнене в сравнение с печатните и дисперсионните лако­ве, при печат на продукция с високо изискване към качеството и бърз срок на изпълнение, за препоръчва­не е облагородяването й с UV лак.
• Благодарение на бързото си втвър­дяване UV лаковете дават висок гланц в сравнение с надпечатните и дисперсионните лакове и висока степен на защита на отпечатъка от външни въздействия.
• За облагородяване на дълготрайни печатни продукции не се препоръч­ва използването на печатни лакове на маслена основа, поради пожълтя­ването им с времето. В такива слу­чаи се препоръчва облагородяване­то да се извърши с дисперсионни и най-вече с UV лакове.
• Преимуществото на дисперсион­ните и UVлаковете е, че използвай­ки ги, ние можем спокойно да пре­небрегнем противокопиращи сред­ства при печат, които водят до влошаване на последващата об­работка на печатната продукция и до допълнително обдухване на листовете.
• Една от основните цели на облаго­родяването на печатната продук­ция чрез лакиране е запечатване на печатното изображение и предпаз­ването му от изтриване. Устойчи­востта на изтриване на UVлакове­те е много добра, което дава ши­рока възможност за използването им като облагородяващо средство в полиграфията.

 
08.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар