Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Rainbow Printing преминава към обемно дигитално впръскване на UV мастило

  •  
  •  
  •  
  •  


Печатница Rainbow Printing на група­та Delferrière е пионер в областта на ролния офсетов печат с UV сушене. Качеството на печата е изцяло срав­нимо с това на ролните heatset печа­тарски машини, но предимството е липсата на емисии от CO2 и използ­ването на мастила, които не съдър­жат разтворители.

Технологията на Rainbow Printing се вписва в настоящите директиви за опазване на околната среда, кои­то вече имат задължителен харак­тер. За сведение, при използване на heatset технологията за отпечатва­не на издание с обем 16 страници и формат А4 в едномилионен тираж се отделя 1 тон CO2.

Мастилата, полимеризиращи бла­годарение на ултравиолетовите лъчи, предоставят изключителни предимства в сравнение с традиционни­те мастила.

Традиционните и UV мастила­та имат различно приложение в съ­ответствие със специфичните си свойства и характеристики. Тра­диционните мастила например „из­съхват“ чрез изпаряване на разтво­рителите и абсорбирането им от хартията. UV мастилата не съхнат, а се втвърдяват чрез химическа ре­акция на повърхността на печатния носител, когато мастилото е изло­жено на UV лъчене.

UV мастилата са от голямо зна­чение за печатарската индустрия поради следните се характеристики:

• Добро цветовъзпроизвеждане;

• Повишена устойчивост на изтри­ване и надраскване;

• Незабавно съхнене (мастилото е сухо при контакт с фалц-апарата);

• Страниците не се зацапват или надраскват при сгъване и експе­диране;

• Не се натрупва мастило върху свободните ролки или фалц-апара­та;

• Намален разход на мастило в сравнение с heatset мастилата (до 35%);

• Слаба миризма;

• Минимализиране на макулатурата.

При традиционните машини за комерсиален печат UV мастилата създават възможности за печат вър­ху широка гама разнородни носите­ли — хромова хартия, полимери и др. Намаленият разход на енергия произ­тича от липсата на сушилня и охлаж­дащо устройство, а липсата на лет­ливи органични съединения отговаря на изискванията на европейските ди­рективи за опазване чистотата на въздуха.

Ролната офсетова печатна ма­шина Global Web с UV сушене на фир­мата IST е снабдена с две кули, всяка с по 8 мастилници, максимална шири­на на лентата 890 мм и дължина на среза 63 см. Това дава възможност за печатане до 32 страници списания, формат DIN A4, с интегрирано лепе­не и шиене и краен продукт във фор­мати A5, A4, A3, A2, A1.

Печатните изделия на Rainbow Printing са основно върху вестникар­ска хартия, машинногладка хартия, хартия със съдържание на целулоза (LWC) или без целулоза (CWF), избелена без хлор хартия (TCF), от 48,6 г/кв.мдо 115 г/кв.м, във варианти сатени­рана вестникарска хартия, супер ка­ландрирана и бляскава гланцирана хартия.

След продължителни и успешни проучвания Controls Group Inc. — све­товен лидер в технологията на диги­талното обемно впръскване на мас­тила за вестникарски и комерсиален печат, оборудва на ретрофит двете четирицветни печатни кули Global Web в печатницата Rainbow Printing със своята нова, единствена в све­та система UV Extruder, специално предназначена за впръскване на UV мастила.

UV мастилата не са устойчиви на натиска или механичното въздейст­вие на класическите впръскващи ус­тройства. Системата UV Extruder на CGI впръсква изключително точно калибриран обем UV мастило без ни­какви механични ограничения до нана­сянето му върху водещия рулон чрез разпределителната глава. Мастило­то остава непроменено до момента на нанасянето му като мастилен от­печатък върху хартията.

Така чрез системата UV Extruder бе заместена старата система за печат на ролната печатна машина Global Web с отворени мастилници с непрекъсната циркулация.

Впръскващите устройства CGI и разпределителната глава имат го­лям брой ценни характеристики:

• Предварително директно на­стройване на електронни файло­ве с изображения;

• Чувствително намаляване на бра­ка благодарение на точността на управление и впръскване;

• Контрол на мастиления слой по зони с точност, по-голяма от 0,1%;

• Възможност за премахване на мастилената крива (тя е вече ли­нейна) чрез нанасяне на пропор­ционален и точно определен слой мастило;

• Не е необходимо нулево регулиране;

• Възможност за регулиране на зони с абсолютно нулево намасти­ляване до зони със 100% намасти­ляване, което представлява из­ключително предимство в срав­нение с класическата система на мастилници, при която това е аб­солютно невъзможно. При използ­ване на системата с отворени мастилници един филм с 0% мас­тило води до риск от повреждане на дукторните валци;

• Постоянна наситеност на изо­бражението независимо от ско­ростта на печат, благодарение на линейния характер на мастиле­ната крива;

• Бърза смяна на цветовете и ми­нимален брак;

• Еднократно настройване при първоначалното инсталиране на съоръжението, без необходимост от допълнително регулиране;

• Компонентите не са в контакт с валците, което ги предпазва от износване;

• Самостоятелно задвижване и електроуправление без фиксиране към задвижващ механизъм на рол­ната машина;

• Централно дистанционно упра­вление на впръскващите устрой­ства.

Всеки от 16-те цилиндъра на две­те кули на ролната машина Global Web е снабден с два модула UV Extruder с 12 дюзи в колона, или 24 ре­дици по протежение на рулона.

Дюзите CGI се задвижват с по­мощта на стъпален електромотор с 400 отделни стъпки при всяко завър­тане на мотора. Това осигурява по­даване на точното количество пред­варително дозирано мастило, като настройката е абсолютно еднак­ва за всяка дюза, без да е необходи­мо калибриране. При всеки 1/400 обо­рот на мотора се извършва смяна на настройките, което позволява да се премине от нулева до максимална плътност при 1/400 оборот, което се извършва мигновено.

Стъпковите електромотори се управляват от компютър, разполо­жен в командния пулт. Изходящите Tiff-файлове на системата CTP ав­томатично се прехвърлят към този компютър, което позволява изклю­чително прецизно регулиране още с пускането на машината, намалява­що брака. Кривата на мастиления отпечатък е изцяло линейна, което изключва каквато и да е модифика­ция на настройката по отношение на скоростта. Освен това при вся­ко превключване от нулева скорост към максимална се запазва напъл­но качеството на настройката, без да е необходима допълнителна манипулация.

Системата за навлажняване на печатните машини Global Web е SMITH с пулверизация, като кривите са адаптирани към системата за ма­стилен отпечатък посредством об­емното впръскване на CGI.

Управлението на процесите на­мастиляване/овлажняване се из­вършва посредством сензорен дисплей.

Controls Group Inc. е осъществил инсталацията на повече от 21 000 модула на ретрофит или под форма­та на фабрично поставени компо­ненти в нови печатарски машини. Системата за модулно впръскване, разработена за heatset печатарски машини, и UV Extruder за печат с UV мастила днес отговарят на нара­стващото търсене в тази област, като спомагат за решаване на про­блемите за опазване на околната среда.

От изключително значение е и фа­ктът, че при използването на сис­темата CGI UV Extruder могат да се съчетават всякакъв тип мастила — Cold-set, Heat-set и UV.

Системата CGI за обемно ди­гитално впръскване издига на висо­ко технологично ниво процесите на впръскване на мастило при всички ви­дове ролни машини за вестникарски и комерсиален печат. По този начин се елиминира технологичното несъ­ответствие между прецизната сис­тема за управление и механичната част на машината.

Превод от френски Анна Драганова

 
24.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатни технологии, Печат

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар