Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Manroland осигурява постоянно високо качество на печата с продуктите printcomПерфектното съвместно действие на всички системни компоненти са „алфата и омегата“ за стабилния печатен процес. printcom „избира“ най-подходящия продукт за вся­ко изискване. База за това е богатият опит, обстойните тестове и целенасоченият изследователски труд. Едва ко­гато даден продукт изпълни всички строги критерии на Manroland, той получава знака за качество printcom.

Повече от 15 години Manroland предоставя на клиенти­те си висококачествени продукти, технико-технологично обвързани и съобразени един с друг, посредством printcom — една от системите, предлагащи организационно и сервизно обслужване, обединени в PRINTVALUE. Те са съвместими с пе­чатарските системи на различни производители и осигуря­ват оптимална работа на машините. Другояче казано, те предотвратяват нежелано влияние върху печатния процес или дори повреди в машинните части. Но какво е характер­но за продуктите printcom и защо не е допустима замяната им „просто ей-така, защото това имаме“?

За всяка продуктова група първоначално се избират ня­колко от редица известни производители. В теста участ­ват само утвърдили се висококачествени марки, проверени за съвместимост на материалите от Института FOGRA или от други официални контролни институции на печатар­ската индустрия. Освен това, производителите трябва да се съобразят с обширен „каталог от критерии“: Какво прави продуктът? Колко надеждна е доставката му? Колко бързо реагира производителят при нужда от сервизно об­служване? Осигурява ли производителят необходимите ка­пацитетни възможности? Колко активно се доразработва продуктът?

След като това първо препятствие е преодоляно, след­ва интензивна тест фаза. Било то гумени платна, добавки за овлажняващи разтвори и миещи средства, лакове или си­ликони — в лабораториите и при тестовете в направление­то „Изследователска и развойна дейност“ на Manroland, те трябва да покажат какво е поведението им при различни механични, динамични и химични условия. Около 100 сътруд­ници — химици, физици, инженери, инженери-полиграфисти, както и механици, електроници и електротехници — влагат необходимите професионални знания и познанията за проце­сите при методите за изпитване, а компетентни инструк­тори печатари добавят своя многостранен практически опит, натрупан по света. На почти 8000 кв. м експертите в Аугсбург и Офенбах разполагат с измервателни уреди и из­питателни устройства, както и с почти всички актуални типове печатарски машини. Само така са възможни срав­нения на продуктите по отношение на променящи се рамко­ви условия и начини на производство, които да могат и да се оценяват. След всички тестове се избират най-много 5 про­изводители като най-добри в дадена продуктова група.

По време на обширните функционални тестове произ­водителите участват активно. При необходимост, те оп тимизират параметри или разработват съвършено нови продукти. Въпреки че производителите в крайна сметка ос­тават анонимни, знакът за качество printcom за тях е осо­бено желан. Те печелят от общата изследователска рабо­та, защото могат да приложат резултатите и върху други свои продукти. Освен това, производителите получават достъп до световната пласментна мрежа на Мanroland.

В резултат от всички тестове се изработват ясни пре­поръки за използването на продуктите за всяка машина и всяко приложение. Част от тези данни варират поради ре­гионални или национални разлики в начина на производство. Целта е винаги да се предлагат две или три алтернативи за всяка продуктова група. По този начин клиентите не са обвързани само с един производител.

След като са включени в асортимента, printcom продуктите продължават да се наблюдават. Непрекъснатата обратна връзка с клиентите, отчетите на инструктори печатари и сервизния персонал, както и дългосрочното из­ползване във фирмения Център за обучение и Центъра за печатни технологии, спомагат за откриване на всяко откло­нение в качеството. Ако съответният производител не е в състояние да отстрани своевременно недостатъците, знакът за качество на продукта му се отнема.

В „идеалния случай“ машините на Manroland работят още отначало с технико-технологични системни компонен­ти на printcom, оптимално съгласувани помежду им. Фир­мата предлага в добавка към първоначалното оборудване и комплекти продукти за „първоначален старт“. Така наре­чените „пакети, освобождаващи от всякакви грижи“, съ­държат по правило 40 продукта за печатния цех и подго­товката за печат — от обемни продукти, като добавки за овлажняващи разтвори и миещи средства, до гумени ръ­кавици и гъби за миене. Около 80% от клиентите, закупили ново оборудване за първи път, продължават да ползват про­дуктите printcom.

 
13.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Браншова информация

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар