Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

KBA C16: Техническият отговор на променящия се пазар на рекламни материалиКогато се публикуват съобщения за нови инвестиции на омаломощените от икономическата криза, свръхкапацитетите и падащите цени печатари на рекламни материали и списания (ролен офсет), в повечето случай става въпрос за 64-, 72-, 80- и дори 96-странични машини. Пренасищането на пазара с големите ролни офсетови машини е също една от причините за свръхкапацитета и падането на цените в бранша. В днешно време при приемането на поръчки натоварването е по-важно от рентабилността и се стига до случаи, в които на двойна по ширина и диаметър машина се пускат поръчки, които ще са по-рентабилни, ако се печатат на една модерна 16-странична машина като новата C16 на KBA.

KBA доставя големи ролни офсетови машинни конфгура­ции до 80 страници. Паралелно с това фирмата вижда по­требността от нова, иновативна ролна офсетова ма­шина в областта на 16-страничния печат, вследствие на продължаващата тенденция към по-малки, ориентирани към определени целеви групи тиражи при списанията, ка­талозите и висококачествените рекламни печатни ма­териали. Все още в Европа и по света повече от 50% от акцидентните машини са 16-странични конфигурации.

55 000 или 65 000 оборота/час и впечатляваща автоматизация

Висока производителност, бързи подготовки, намалено количество на макулатурите, лесно обслужване, ниски разходи за ел. енергия и поддръжка, както и гъвкавост при производството бяха основните цели при създаване­то на новата 16-странична ролна офсетова машина KBA C16. С многобройни иновации и отлично съотношение цена/качество машината заслужава цената си.

Значително автоматизираната KBA C16 (C=Commercial) се предлага в два производствени стандарта, съ­ответно с 55 000 и 65 000 оборота/час. По отношение на производителността тя се позиционира между ин­сталираната над 150 пъти в различни страни по света Compacta С215 (макс. производителност 50 000 оборо­та/час) и представената на Drupa 2004 Compacta С217 (макс. 70 000 оборота/час) и разполага, спрямо спомена­тите две машини от серията Compacta, с многобройни интересни нововъведения. В сравнение с други машини от този клас — немско и друго производство, KBA C16 се отличава с многобройни технологични и практични пре­димства. Първият собственик на C16 е богатото с тра­дициите си предприятие за ролен офсетов печат L.N. Schaffrath GmbH & Co. KG в град Гелдерн, Нордхайн-Вест­фален. КВА C16 от серията 65 000 е инсталирана там през август 2010 г.

Съществените и уникални характеристики на C16

Важните характеристики на C16 са:

• Има най-бързото устройство за автоматична смяна на пластините в 16-страничния сегмент (около 1 ми­нута независимо от броя на пластините).

• Предлаганата само от KBA автоматична настрой­ка на натиска на гумените мастилни валове към раз­тривния вал и към формения цилиндър (KBA RollerTronic) значително намалява износването и разходите по поддръжка.

• Нов автоматичен P3 фалц-апарат със само 1 бр. тре­ти фалцов модул и уникално автоматизирано управле­ние на продукта.

• Самостоятелно AC задвижване на всеки натиск и дру­ги устройства за подобряване на енергийната ефик­тивност.

• Летяща смяна на пластините (FlyingJobchange) с до­казаната Imprinter-технология.

• Оптимизирана KBA EasyTronic система, която нама­лява макулатурата при спиране и пускане на машина­та — с натискането само на един бутон.

• Автоматична предварителна настройка, управление на поръчките и опционално интегриране на JDF про­цеса чрез KBA LogoTronicProfessional.

• Лесно и удобно обслужване и достъп до всички агрега­ти и поддържащи устройства.

• Съвременна техника за свързване в мрежа чрез висо­копроизводителни MLC.

Транспорт на хартиените роли с рекуперация на енергията

C16 се захранва с хартиени роли чрез индивидуално ав­томатизираната система за транспорт на ролите KBA Patras и от специално настроените на максимален диа­метър на ролата и на максимална скорост на машина­та KBA рол-апарати от серията Pastoline, Pastomat C и Pastomat CL (за диаметър на ролата до 1524 mm). Интег­рираното в рол-апарата устройство за опън на лентата с всички важни елементи, като например устройство за контрол на позицията на лентата (WebAligner) за точно­то движение на лентата, допринася за компактната кон­струкция на машината. Своя принос към опазването на климата дава устройството за рекуперация (използване на остатъчната енергия).

Новата печатна секция има предимства в качеството и обслужването

Стабилната конструкция на двойната печатна секция без шмиц-рингове на C16 осигурява високо качество на печата, бързи подготовки и ергономично обслужване. Тя разполага с разработената от KBA и впоследствие за­имствана и от други призводители на печатни машини Minigap технология с пластини, които се сменят за по-малко от 3 минути. По-малкият от 6 mm канал спестява хартия и не изисква необходимото при конвенционални­те гумени платна дозатягане. Друга важна уникална ха­рактеристика на C16 е лесната настройка на натиска чрез контролни ръкохватки при печат върху различни хар­тии (например устройство за листово извеждане). Освен устройство за напълно автоматична смяна на пластини­те се предлага и такова за полуавтоматична смяна. Че­тири намастиляващи вала с голям диаметър осигуряват бързия баланс вода — мастило при пускане на машината и стабилност на цвета при продължителен печат.

Поддръжка, икономичност и околна среда

Благодарение на предлаганата само от KBA автома­тична настройка на натиска на гумените мастилни ва­лове към разтривния вал и към формения цилиндър (KBA RollerTronic) всички мастилни валове могат да се настро­ят в рамките на 2 мин. директно от пулта за управле­ние. Иновацията значително намалява износването, чес­тотата на подмяна на валовете, разходите за повторно гумиране и поддръжка, както и подобрява енергийната ефективност и условията за печат. Изключение в този клас машини прави задвижването на KBA C16 — AC зад­вижване на всеки печатен апарат (по 2 бр. на печатна секция) позволява настройка на радиалния регистър без използване на лесноизносваща се механика. При това си­лите на спиране и ускорение с два мотора на печатна секция са значително по-малки от тези при конвенцио­налното задвижване с един мотор, което пести енергия. Мастилните и управляемите от пулта овлажняващи апа­рати на C16 са особено подходящи за безалкохолен печат. Изключително стабилната овлажняваща система осигу­рява много бърз баланс вода — мастило, което води до много малка първоначална макулатура.

Само 1 бр. трети фалцов модул и автоматично управление на продукта

Значително усъвършенстван е и автоматично прена­стройващият се на различни продуктови варианти Р3 фалц-апарат с пунктурни игли, който е със само 1 бр. модул за трета гънка — без ограничения на скоростта и с ново, напълно автоматично управление на продукта. Тези нововъведения намаляват инвестиционните разхо­ди, улесняват работата на персонала по настройването, осигуряват константни производствени условия и до­принасят значително за редуцирането на макулатурата. Touchscreen — панелът на извеждането на фалц-апарата съкращава времето за реакция на оператора, а при необ­ходимост може да се използва и като пълноценен пулт за управление.

Модулната конструкция позволява конфигурации по мярка

Над 30 варианта на сгъване в комбинация с многото про­дуктови формати са възможни с Р3 фалц-апарата, който се доставя в различни конфигурации. Вградените в над­стройката елементи за водене на хартиената лента, оборудвана и с обръщащи щанги, са също толкова лесно­достъпни, както фалцовата фуния и устройството за рязане. Патентованите от КВА обръщащи щанги не из­искват настройка при различните ширини на лентата. Модулната конструкция на надстройката с непрекъсна­та самостоятелна задвижваща техника позволява лесно приспособяване към специфичните изисквания на клиен­та и към последващото дооборудване на машината, ко­ето е в сила за цялата KBA C16. Тя може да бъде разполо­жена на партерно ниво в позиция ляво/дясно и дясно/ляво с до 8 печатни секции, като конфигурация на две нива или като паралелна конфигурация с напречно водене на лента­та. Предварително окомплектованите, модулно констру­ирани и тествани преди доставката агрегати позволя­ват бърз монтаж и пускане в експлоатация на място при клиента.

Дигитална интеграция чрез ErgoTronic, EasyTronic и LogoTronic

Лесният за обслужване пулт за управление ErgoTronic е центърът за управление на машината. Усъвършенства­ният КВА EasyTronic позволява бързото автоматично пускане и спиране на машината чрез натискане само на един бутон. EasyTronic дава възможност за автоматична предварителна настройка на обрязването, на обръщащи­те щанги, на регистърните валове, на фалцовата фуния или на дефинираното предварително намастиляване на пластините при всяка нова поръчка.

КВА редуцира значително скоростта по време на под­готовка на С16, за да намали началната макулатура.

LogoTronic и LogoTronic Рrofessional са подходящите ин­струменти — от събирането на производствени данни, приемането на данни за предварителна настройка, запа­метяването на данни за поръчки, бързата предварител­на настройка при повторяеми поръчки, до JDF свързване­то в мрежа.

Системите за измерване и управление на цвета, за контрол на регистъра за рязане, за сушилния апарат с топъл въздух и за други допълнителни агрегати са от ре­номирани и вече доказали се на пазара поддоставчици.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар